Odcinek 12: Jak liczymy op??aty za media?

 

odc12

Regularnie wzrasta w Polsce liczba mieszka?? i budynk??w pod????czonych do wodoci??gu i kanalizacji, ostatnio niemal??e wszyscy zwr??cili??my te?? uwag?? na us??ugi cyfrowe: internet i zasi??gi telefon??w kom??rkowych, ze wzgl??du na zmian?? miejsca pracy i nauki. W dwunastym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR robimy list?? tego, co staje si?? niezb??dne w mieszkaniu lub domu i omawiamy, jak oblicza si?? zu??ycie najr????niejszych medi??w i za co jeszcze, poza samym zu??yciem, p??acimy regularnie. Jest te?? przy okazji o wp??ywie nowoczesnych i ekologicznych rozwi??za?? na zu??ycie medi??w w domach i mieszkaniach. Zapraszamy do w??asnych podsumowa?? z naszym nagraniem.

 

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj