Odcinek 30: Co to jest PRS?

??

Nowe zjawiska na rynku nieruchomo??ci cz??sto nosz?? nowe nazwy, a w dodatku te nazwy s?? zapo??yczane z angielskiego. Jak mo??na rozwin???? najbardziej popularne skr??ty, i czy dobrze opisuj?? nasz?? rzeczywisto???? mieszkaniow??? Omawiamy w tym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR skr??ty literowe dotycz??ce g????wnie rynku najmu, ale i dotycz??ce instytucji dzia??aj??cych na styku rynku nieruchomo??ci i rynku kapita??owego. Ze wzgl??du na kr??tkie wyja??nienia ???sk??d to si?? wzi????o???, w zakresie ostatnich kilkunastu lub kilkudziesi??ciu lat, mamy te?? kr??tkie prognozy: dok??d takie trendy i zapowiedzi mog?? nas doprowadzi?? i czego mo??na si?? spodziewa??. Ten odcinek dotyczy i og??lnych zjawisk na rynku nieruchomo??ci, ale jak zawsze mamy te?? praktyczn?? cz??????: czego mo??na si?? b??dzie spodziewa?? po rynkowych czynszach najmu i jak te wszystkie skr??towce mog?? wp??yn???? na komfort najemc??w. Zapraszamy do zapoznawania si?? w wybranych formach i kana??ach z ca???? seri?? naszych Podcast??w.

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj