Odcinek 14: Odwr??cona hipoteka.

 

odc14

 

Odwr??cona hipoteka to termin, kt??ry zrobi?? spor?? karier?? w mediach. W praktyce, wykorzystanie warto??ci nieruchomo??ci, w kt??rej si?? mieszka mo??liwe jest w formie kilku r????nych um??w. W tym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR omawiamy umowy do??ywocia, renty do??ywotniej, wspomnianej odwr??conej hipoteki i jeszcze kilka innych pomys????w i trend??w,??wraz z powracaj??cymi i znanymi rozwi??zaniami. Zagadnienia mieszkaniowe dotycz?? nie tylko m??odych, usamodzielniaj??cych si?? os??b, powi??kszaj??cych si?? rodzin, ale i os??b starszych, kt??re poszukuj?? mo??liwo??ci dostosowania swoich warunk??w i koszt??w zamieszkiwania do zmieniaj??cych si?? potrzeb. Jakie instytucje prawne mo??na do tego wykorzysta?? i co nale??y przy tym sprawdza?? omawiamy w 14. odcinku Podcast??w.

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj