Odcinek 4: Mieszkanie i cz????ci wsp??lne.

 

odc4

Podcasty mieszkaniowe??IRMiR maj?? ju?? cztery odcinki. Zapraszamy do wys??uchania najnowszego, zatytu??owanego ???Mieszkanie i cz????ci wsp??lne???, a dotycz??cego w??a??nie tych element??w, kt??re znajduj??c si?? nawet wewn??trz mieszkania lub domu nie s?? ca??kowicie we w??adaniu w??a??ciciela lub mieszka??ca. Prezentujemy na podstawie praktycznych i zabawnych przyk??ad??w, gdzie ko??czy si?? mo??liwo???? ingerowania w??a??ciciela, bo s?? to elementy nieruchomo??ci nale????ce do ca??ej wsp??lnoty lub wp??ywaj??ce na bezpiecze??stwo wszystkich os??b znajduj??cych si?? w samej nieruchomo??ci i nawet wok???? niej.

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj