Odcinek 35: Mieszka??cy i w??a??ciciele.

??

Ponad 80% gospodarstw domowych zamieszkuje lokale, kt??rych jest jednocze??nie w??a??cicielami. Powszechne jest prze??wiadczenie, ??e mieszkaniec to w??a??ciciel, ale rozwijaj??cy si?? rynek najmu troch?? podwa??a to przekonanie, a w praktyce zarz??dcy, s??siedzi i sp????dzielnie zaczynaj?? sobie zadawa?? pytania, kto mo??e zg??asza?? r????ne awarie i usterki, jak formu??owa?? regulaminy i zasady w budynkach. Powoli zaczyna si?? rozdziela?? prawa i obowi??zki mieszka??c??w i w??a??cicieli, i o tym jest ten odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR. S?? pewne oczywiste sprawy: za us??ug?? w miejscu zamieszkania p??aci po prostu ten, kto zamawia, ale ju?? sprawy zwi??zane z odpowiedzialno??ci?? za op??aty za mieszkanie, prawa zwi??zane z u??ytkowaniem cz????ci wsp??lnych w budynku ju?? nie zawsze mog?? by?? tak oczywiste. Uznanie obecno??ci i mo??liwo??ci wp??ywu na niekt??re sprawy ze strony os??b mieszkaj??cych, ale nie b??d??cych w??a??cicielami mo??e dobrze wp??ywa?? i na poczucie bycia ???u siebie???, ale na bardzo konkretne wydatki na bie????c?? konserwacj?? przestrzeni wsp??lnych.??

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj