Odcinek 37: Mieszkania sp????dzielcze lokatorskie.

W og??lnych politykach, dyskusjach i trendach rozwi??zywanie problem??w mieszkaniowych dzieli si?? na opcje oparte na wspieraniu najmu i na narz??dzia pomocne w doj??ciu do w??asno??ci mieszka??. Tymczasem mamy jeszcze ???trzeci?? drog?????, na kt??rej nie do ko??ca mamy w??asno????, cho?? wymagane jest do??o??enie w??asnych oszcz??dno??ci i sp??acanie kredytu, i nie do ko??ca jest to najem, bo co miesi??c p??aci si?? ???na w??asny??? lokal, do instytucji, nad kt??r?? mo??emy sprawowa?? kontrol??. 37 odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR jest na temat mieszka?? sp????dzielczych lokatorskich ??? sp????dzielnie zn??w mog?? je budowa?? od zmian z 2018 roku i ju?? oddaj?? do u??ytkowania. Zainteresowanie tak?? form?? prawa do lokalu jest du??e, ale wci???? ma??o si?? w takiej formule buduje, dlatego zach??camy te?? do zak??adania swoich sp????dzielni mieszkaniowych, organizowania si?? i korzystania z dost??pnych form wsparcia i u??atwie??.

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj