Odcinek 25: Drugie mieszkanie.

??

Od lat cyfryzowane s?? kolejne rejestry i bazy danych, w tym r??wnie?? te dotycz??ce nieruchomo??ci, mieszka??, dom??w i dzia??ek. W znacznej cz????ci s?? one dost??pne publicznie. Jak to si?? wi????e z zarysowuj??cym si?? trendem posiadania dzia??ki za miastem, drugiej nieruchomo??ci, domu letniego? Punktem zbie??nym mog?? by?? oczywi??cie podatki od nieruchomo??ci i definicje u??ywane do okre??lenia ich stawki w zale??no??ci od rodzaju nieruchomo??ci. Czy da si?? do tych definicji do??o??y?? kolejn??, czyli co to jest ???drugie mieszkanie???? Sprawdzamy w najnowszym nagraniu definicje, dane i pojawiaj??ce si?? w zwi??zku z drugimi domami wyzwania dla ich w??a??cicieli, mieszka??c??w i samorz??d??w. Zapraszamy na najnowszy, 25. odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR ???Drugie mieszkanie???.

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj