Odcinek 34: Mieszkania o niskim czynszu.

Kilka lat temu w wyniku bada?? z zakresu polityki spo??ecznej zdefiniowano grup?? os??b, kt??re znajduj?? si?? pomi??dzy r????nymi programami wsparcia mieszkaniowego, bardzo skracaj??c, maj?? zbyt wysokie dochody na mieszkanie komunalne, a zbyt ma??e dla bank??w, ??eby dosta?? kredyt. Dla tej grupy gospodarstw domowych pod koniec lat ???90 zaplanowano sektor mieszkalnictwa spo??ecznego. Jakie mo??liwo??ci obecnie daje taki model budowania mieszka?? dost??pnych cenowo opowiadamy w tym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR. W wyniku zmian prawnych jest nieco wi??cej mo??liwo??ci dzia??ania, dla indywidualnych poszukuj??cych i dla instytucji. S?? r??wnie?? co najmniej dwa modele definiowania, co to jest mieszkanie dost??pne. Zapraszamy do zapoznawania si?? z tym nagraniem i poszukiwania przyk??ad??w mieszkalnictwa dost??pnego w swoich miejscowo??ciach.

facebook           S??uchaj/Ogl??daj

yt        S??uchaj/Ogl??daj

anchor             S??uchaj

breaker           S??uchaj

google podcasty  S??uchaj

spotify               S??uchaj

apple                           S??uchaj

podcastaddict                           S??uchaj