Odcinek 33: Mieszkania komunalne

??

Mieszkania komunalne i spos??b ich wykorzystania to przewa??nie tematy do dyskusji, ale te?? po prostu obowi??zek gminy. 33. odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR pod tytu??em ???Mieszkania komunalne??? bardzo kr??tko i og??lnie przedstawia, czym w og??le jest zas??b mieszkaniowy gminy, jak gmina mo??e nim zarz??dza??, czego mog?? oczekiwa?? osoby, kt??re zdecyduj?? si?? ubiega?? o mieszkanie z zasobu komunalnego, gdzie s?? zasady og??lne, a gdzie nale??y szuka?? szczeg??????w i lokalnie ustalanych warunk??w. Kr??tko charakteryzujemy najwi??ksze problemy mieszka?? komunalnych i odnosimy si?? do najcz????ciej pojawiaj??cych si?? pyta??, ale i -na koniec ??? przekazujemy kilka ciekawostek, mi??dzy innymi o tym, czy warto wykupi?? z bonifikat?? mieszkanie od gminy, b??d??c jego wieloletnim mieszka??cem.??

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj