Odcinek 10: Sp????dzielnie mieszkaniowe.

 

odc10

 

Sp????dzielnie mieszkaniowe budz?? wci???? sporo emocji, bo wci???? zarz??dzaj?? znacz??c?? cz????ci?? zasobu mieszkaniowego. Czym s?? dok??adnie sp????dzielnie, jakie s?? zasady dzia??ania, kto mo??e podejmowa?? w nich decyzje i co oznacza zapisanie si?? do sp????dzielni mieszkaniowej ??? o tym jest kolejne nagranie w ramach Podcast??w mieszkaniowych IRMiR. Sp????dzielnie maj?? swoj?? histori?? ??? ponad 100 lat dzia??alno??ci, i maj?? te?? swoj?? kultur?? korporacyjn??, kt??ra mo??e odbiega?? od obecnych sposob??w my??lenia o mieszka??cach i osobach obs??ugiwanych. Podpowiadamy, jak mo??na znale???? porozumienie, z u??yciem odniesie?? nieco bajkowych.

 

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj