Odcinek 11: Mieszkanie sp????dzielcze czy w??asno?????

 

odc11

 

Sp????dzielcze w??asno??ciowe prawo do lokalu jest na rynku powszechnie traktowane tak samo, jak wydzielona w??asno???? lokalu, ale od strony prawnej s?? to zupe??nie r????ne poj??cia. W jedenastym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR podajemy definicj?? dla ka??dego z tych poj????, na praktycznych przyk??adach pokazujemy r??wnie??, czym ka??da z tych form posiadania si?? cechuje. W obecnie odbywaj??cym si?? Spisie Powszechnym Ludno??ci i Mieszka?? jest pytanie, czyj?? w??asno??ci?? jest mieszkanie, i ??eby na to odpowiedzie??, trzeba zna?? r????nic?? pomi??dzy wydzielon?? w??asno??ci?? a sp????dzielczym w??asno??ciowym prawem do lokalu. Wyja??niamy, jak mo??na to ??atwo sprawdzi??.

 

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj