Odcinek 8: Zwi??zki z nieruchomo??ciami.

 

odc8

 

Bardzo cz??sto, zanim zdecydujemy si?? na jakiekolwiek formalno??ci odno??nie zwi??zk??w, decydujemy si?? na wsp??lne zamieszkiwanie. Czy wsp??lny dach nad g??ow?? mo??e oznacza?? od razu pewne formalne zobowi??zania? Mo??e si?? tak zdarzy??, dlatego omawiamy takie sytuacje w prezentowanym, ??smym odcinku naszych Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR. Nieruchomo??ci i zwi??zki mi??dzyludzkie to coraz bardziej z??o??one zagadnienie, nieruchomo???? mo??e by?? wsp??lna, ale przynajmniej na dwa sposoby; zwi??zki mog?? by?? formalne i nieformalne, a nawet w ma????e??skiej wsp??lnocie maj??tkowej mo??na mie?? odr??bne, swoje nieruchomo??ci lub decydowa?? bez wiedzy ma????onka o sporych wydatkach. Mo??na si?? r??wnie?? obdarowywa?? nieruchomo??ciami, o czym mowa pod koniec nagrania.

Zapraszamy do ??ledzenia i s??uchania w wybranych kana??ach Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR i wskazywania temat??w do om??wienia w kolejnych nagraniach.

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj