Odcinek 39: Altany ??mietnikowe.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga wsp????pracy wielu os??b i podmiot??w: w tym odcinku Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR skupimy si?? wy????cznie na tych pocz??tkowych etapach ; od gospodarstwa domowego do odbioru przez?? od etapu projektowania miejsc sk??adowania odpad??w przy budynkach mieszkaniowych, poprzez ca??y proces sortowania, sk??adowania do czasu ich odbioru lub oddania do PSZOK??w. Wprowadzane nowe zasady sortowania i id??ce za tym nowe schematy odbioru na??o??y??y si?? z nowymi wymogami odno??nie altan ??mietnikowych. Problem sk??adowania odpad??w do czasu ich odbioru szczeg??lnie uwidacznia si?? w okresie ??wi??tecznym, bo sprzyjaj?? temu najpierw porz??dki, a potem wyrzucanie odpad??w po ??wi??tach, w tym oczywi??cie choinek. Omawiamy w tym nagraniu przepisy, a szczeg??lnie wiele uwago po??wi??camy rozbudowie altan i temu, co nale??y wzi???? pod uwag?? przy takiej okazji, poza samymi pojemnikami na odpowiednie frakcje. Kr??tko mo??na te?? us??ysze?? o pomys??ach na zsypy, a tak??e na zagospodarowanie tego, co niekt??rzy uznali za ??mieci, a co dla innych mo??e by?? bardzo warto??ciowe.??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj