Odcinek 32: Tury??ci i mieszka??cy.

??

Mieszkania na wynajem nale????ce do indywidualnych w??a??cicieli to zas??b, kt??ry naj??atwiej dostosowuje si?? do nowych trend??w i szybko odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe. Tak si?? sta??o, kiedy znacz??co wzr??s?? ruch turystyczny dzi??ki tanim lotom i wydarzeniom sportowym po 2012 roku. Zanim dostosowa?? si?? sektor hotelarski, tury??ci znajdowali tanie noclegi w mieszkaniach wynajmowanych na doby. Przez ostatnie 10 lat i dzi??ki wielkim po??rednikom ??? serwisom internetowym u??atwiaj??cym wystawianie i znajdowanie takich nocleg??w ??? najem na doby sta?? si?? znacz??c?? cz????ci?? ca??ego przemys??u turystycznego. Czy mieszkania powinny by?? jego cz????ci??, czy raczej powinny by?? jedynie dla sta??ych mieszka??c??w? Jak wykorzystywanie mieszka?? do ??wiadczenia us??ug noclegowych wp??ywa na innych: s??siad??w, hotelarzy, miasta, na czynsze najmu i ceny nieruchomo??ci, na zarz??dzanie budynkami mieszkaniowymi? Zapraszamy na 32. odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR, opowiadamy o zjawisku najmu na doby.??

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj