Odcinek 5: Kredyt mieszkaniowy.

 

odc5

Kredyt na zakup nieruchomo??ci mieszkaniowej staje si?? produktem u??ytkowanym przez coraz wi??cej gospodarstw domowych i jest traktowany jako oczywista opcja do wykorzystania przy zakupie lub budowie.

Kredyt hipoteczny, budowlano-hipoteczny, mieszkaniowy, to jednak do???? nowy produkt. Jaka jest obecnie obowi??zuj??ca definicja kredytu hipotecznego, jak si?? to zmienia??o od czasu, kiedy u??ywali??my powszechnie okre??lenia ???kredyt mieszkaniowy???, czy jest to produkt ryzykowny, a je??li tak, to dla kogo? Omawiamy ryzyko, jego zdefiniowane elementy dla klienta i instytucji udzielaj??cej kredytu, i wynikaj??ce z tego opisu zasady dotycz??ce udzielania kredyt??w. Jak d??ugi mo??e by?? czas sp??aty kredytu, i czy mo??na ??atwo por??wnywa?? kredyty sprzed kilku lat i te obecnie zaci??gane ??? to te?? tematy poruszane w prezentowanym nagraniu.

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj