Odcinek 31: Puste mieszkania.

Puste mieszkania, szczeg??lnie w kontek??cie du??ego popytu na rynku i du??ych potrzeb mieszkaniowych zg??aszanych w gminach to mo??e by?? okazja albo problem. Czym w??a??ciwie s?? pustostany i jakie mamy rodzaje pustych mieszka?? i nieruchomo??ci w Polsce? Dla samorz??d??w lokalnych niezamieszkane lokale mog?? by?? problemem, ale s?? przyk??ady na coraz lepsze wykorzystanie informacji o nieu??ywanych budynkach i pustostan??w. Zapraszamy na 31. odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR, w kt??rym bardzo istotna jest rola naszych odbiorc??w, poszukuj??cych wok???? siebie pustych nieruchomo??ci. Puste budynki to wiele wyzwa??, bardzo du??a r????norodno????, ale i mo??liwo???? realizacji pomys????w i przywracania do u??ytku pi??knych, wa??nych i tworz??cych przesz??o???? i przysz??o???? miejsc. I czekamy na informacje ze spisu mieszka??, zako??czonego we wrze??niu. 

facebook           S??uchaj/Ogl??daj

yt        S??uchaj/Ogl??daj

anchor             S??uchaj

breaker           S??uchaj

google podcasty  S??uchaj

spotify               S??uchaj

apple                           S??uchaj

podcastaddict                           S??uchaj