Odcinek 22: Zameldowanie a mieszkanie.

??

Obowi??zek meldunkowy wci???? istnieje, ale nawet gminy preferuj?? mieszka??c??w p??ac??cych lokalnie podatki, a wywi??zywanie si?? z obowi??zku nie jest zbyt dok??adnie przestrzegane. Kolejny odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR dotyczy meldowania si??, mo??liwych opcji zameldowania, a przede wszystkim istniej??cych zwyczaj??w i przekona??, co do tego, co dok??adnie daje nam bycie zameldowanym w danym mieszkaniu. Mo??na te?? mie?? kilka r????nych adres??w ??? zg??aszanych w r????nych instytucjach i do r????nych cel??w, i nie zawsze s?? wymagane do takiego wskazania adresu dokumenty potwierdzaj??ce nasze prawo do dysponowania lokalem.

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj