Odcinek 7: Ile jest warte mieszkanie?

 

odc7Wycena nieruchomo??ci mieszkaniowych jest w zakresie dzielno??ci zawodowej rzeczoznawc??w maj??tkowych. Codzienno???? wymaga od w??a??cicieli nieruchomo??ci szacowania, okre??lania, wyceniania swoich nieruchomo??ci, na przyk??ad przy ich ubezpieczaniu. Si??dmy odcinek Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR dotyczy w??a??nie tych zagadnie??: czym zajmuje si?? rzeczoznawca i kiedy trzeba lub warto skorzysta?? z jego us??ug, jak mo??na oszacowa?? warto???? nieruchomo??ci innymi metodami, bezp??atnymi i p??atnymi, dost??pnymi ju?? na rynku dzi??ki istniej??cym w Internecie zasobom. Na pocz??tku poruszamy kwesti?? finansjalizacji mieszkalnictwa, sygnalizuj??c pewne tematy tocz??cych si?? dyskusji i wi??ksze problemy zwi??zane z przeliczaniem mieszka?? i teren??w na pieni??dze.

Zapraszamy do s??uchania ca??ego cyklu, zg??aszania temat??w, pyta?? i proponowania nam go??ci do rozm??w w kolejnych nagraniach.

 

facebook           S??uchaj/Ogl??daj

yt        S??uchaj/Ogl??daj

anchor             S??uchaj

breaker           S??uchaj

google podcasty  S??uchaj

spotify               S??uchaj

apple                             S??uchaj