Odcinek 27: Gotowce inwestycyjne.

??

Gotowce inwestycyjne ??? to coraz cz????ciej pojawiaj??ca si?? fraza w opisach mieszka?? na sprzeda??, zar??wno z rynku wt??rnego, jak i nowych, od deweloper??w. Czym si?? charakteryzuj?? takie mieszkania, jak wiele ma wsp??lnego to zjawisko z najmem? Zajmujemy si?? te?? kr??tko tym, jak pandemia wp??yn????a na pewne zmiany, a szczeg??lnie na remonty i zmiany aran??acji wewn??trz takich mieszka??. Gotowce inwestycyjne mo??e nie s?? bardzo popularnym segmentem rynku nieruchomo??ci, ale zyskuj?? na znaczeniu ze wzgl??du na wp??yw na zmian?? postrzegania du??ych mieszka?? i na zmiany w sposobie korzystania z wi??kszych nieruchomo??ci. Poruszamy w najnowszym nagraniu Podcast??w mieszkaniowych IRMiR problem zmian wewn??trz mieszka?? w powi??zaniu z klasyfikacj?? prac, kt??re wymagaj?? zg??oszenia lub pozwolenia na budow?? ??? czyli zagadnienie, czy zmiany dokonywane w ???gotowcach??? s?? zgodne z prawem? Zapraszamy do zapoznawania si?? z naszymi nagraniami.

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj