CDR

Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR (CDR IRMiR) jest wiod??cym o??rodkiem doradczym w Polsce, zapewniaj??cym kompleksow?? wiedz?? oraz wsparcie eksperckie w zakresie rewitalizacji jednostkom samorz??du terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym.

CDR IRMIR posiada unikaln?? wiedz?? o procesach rewitalizacji, kt??ra wynika z wieloletniego do??wiadczenia w realizacji projekt??w badawczych i rozwojowych realizowanych we wsp????pracy z samorz??dami w ca??ej Polsce, w tym tak??e zlecanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Szerokie do??wiadczenie wdro??eniowe to rezultat prac doradczych ??wiadczonych na rzecz uczestnik??w programu dotacji ???Modelowa Rewitalizacja Miast??? oraz miast realizuj??cych projekty pilota??owe w zakresie rewitalizacji. To wsparcie mia??o charakter wieloetapowy ??? od diagnozy, przez opracowanie program??w rewitalizacji, po jego wdra??anie i monitorowanie, z uwzgl??dnieniem specyfiki ka??dego z miast.

Instytut Rozwoju Miast (dawna nazwa IRMiR) rozpocz???? badania rewitalizacji jeszcze w latach dziewi????dziesi??tych XX wieku, a najwi??ksze znaczenie dla budowania potencja??u w tym zakresie mia??a realizacja projektu finansowanego przez NCBiR ???Rewitalizacja miast polskich jako spos??b zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zr??wnowa??onego rozwoju???, wdra??anego w latach 2007-2010 w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiello??skim, Szko???? G????wn?? Handlow?? w Warszawie i Stowarzyszeniem ???Forum Rewitalizacji???. Wiedza i rozwi??zania b??d??ce efektem tego projektu, pozwoli??y zespo??owi IRM pe??ni?? funkcj?? doradza?? w procesie powstawaniu ustawy o rewitalizacji.

Nasze do??wiadczenie praktyczne to nie tylko doradztwo przy ustawie i realizacji projekt??w modelowych oraz pilota??owych. Wynika tak??e z do??wiadcze?? opracowania szeregu dokument??w analitycznych (diagnozy), strategicznych (lokalne i gminne programy rewitalizacji), kt??rych odbiorcami by??y gminy, udzia??u w ocenach program??w rewitalizacji na zlecenie urz??d??w marsza??kowskich, szkole?? ??oraz prowadzenia prac badawczych i redakcji poradnik??w popularyzuj??cych r????ne aspekty rewitalizacji. Do najwa??niejszych publikacji, wyznaczaj??cych obecne ramy prowadzenia procesu rewitalizacji i tworz??cych fundamenty do??wiadczenia CDR IRMiR, nale????:

Metodyka??przeprowadzania analizy przy ustanawianiu Specjalnej Strefy Rewitalizacji??na przyk??adzie Bytomia.

Rewitalizacja.??Interaktywny poradnik mieszkaniowy.????

Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji.

Rewitalizacja??w praktyce. Modele rozwi??za?? jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilota??y w zakresie rewitalizacji.

Komitety??Rewitalizacji w praktyce.??Raport z analizy funkcjonowania Komitet??w Rewitalizacji w miastach bior??cych udzia?? w konkursie dotacji ???Modelowa Rewitalizacja Miast??? oraz realizuj??cych projekty pilota??owe w rewitalizacji.

Raport o stanie polskich miast????? OPM IRMiR.

Nasze wsparcie ma posta?? zar??wno bie????cego doradztwa, opracowania dokument??w jak i upowszechniania wiedzy w formie poradnik??w, analiz, raport??w, bada??, jak r??wnie?? szkole?? dotycz??cych problematyki mieszkalnictwa i rewitalizacji. Od 2010 r. co dwa lata organizujemy Kongresy rewitalizacji.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpo??redniego kontaktu:??cdr@irmir.pl??lub tel. nr??604??603??304.

  • IRMIR przewodniczy Radzie Programowej Forum Lider??w PPP

    2020-03-09 | IRMiR

    Z przyjemno??ci?? informujemy, ??e Instytut Rozwoju Miast i Region??w obj???? przewodnictwo nad Rad?? Programow?? konferencji Forum Lider??w PPP. Forum Lider??w PPP to cykliczna konferencja po??wi??cona wsp????pracy mi??dzy profesjonalistami z sektora publicznego i prywatnego podejmuj??cymi inwestycje w formule PPP oraz innych formach partnerskich. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest ???Rewitalizacja i Projekty Deweloperskie???.]   RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI […]