Publikacje


Najważniejsze publikacje zespołu:

dr Grażyna Korzeniak

– Korzeniak G., 2014, Dynamika rynku pracy, podmiotów gospodarczych, budżetów gmin, procesów inwestycyjnych, ochrony środowiska małych i średnich miastach Polski w okresie 1995-2010, [w} : Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 53 – 84. Wyniki projektu badawczego pt: „Zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast i jego wpływ na rozwój policentryczny systemu osadniczego Polski, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
– Korzeniak G., 2014, Obszary funkcjonalne miast, procesy metropolizacji, warunki dla kształtowania policentrycznego rozwoju system osadniczego Polski, [w} : Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str 97 – 106, aneks nr 1, str. 188-195. Wyniki projektu badawczego pt: „Zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast i jego wpływ na rozwój policentryczny systemu osadniczego Polski, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
– Korzeniak G., Kominek A., 2014, Ranking miast małych i średnich. [w} : Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków str 97 – 106, aneks nr 1, str. 188-195. Wyniki projektu badawczego pt: „Zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast i jego wpływ na rozwój policentryczny systemu osadniczego Polski, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
– Korzeniak G., Gorczyca K., 2014, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji. w} : Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków str 97 – 106, aneks nr 1, str. 188-195, Wyniki projektu badawczego pt: „Zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast i jego wpływ na rozwój policentryczny systemu osadniczego Polski, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
– Grażyna Korzeniak, 2012 Możliwości i sposoby kontynuowania ewolucji ekologicznie bezpiecznego podejścia w polskim systemie planowania przestrzennego. [w:] Zintegrowane planowanie zrównoważonego rozwoju Zarys metodyki, red. Jerzy Kozłowski, Instytut Rozwoju Miast Kraków 2012
– Korzeniak G., Kozłowski J., 2011, Rozwój idei zintegrowanego planowania rozwoju miast. [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 11-20
– Korzeniak G., 2011, Idea planowania zintegrowanego w dokumentach europejskich. [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 21- 31.
– Korzeniak G., 2011, Arvay-Podhalańska E., Węglowski M., Korzeniak G., 2011, Regulacje dotyczące planowania zintegrowanego w systemie planowania przestrzennego, [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast. (red) G. Korzeniak,Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 61- 75.
– Korzeniak G., , Arvay-Podhalańska E., 2011,Ocena systemu i praktyki planowania przestrzennego z punktu widzenia zintegrowanego planowania rozwoju, w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast. (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 76- 94.
– Korzeniak G., 2011, Rozumienie pojęcia rozwoju miasta oraz planowania zintegrowanego [w] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 95- 99
– Korzeniak G., 2011, Główne cechy i elementy modeli zintegrowanego planowania rozwoju miast. [w] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 100 – 119.
– Korzeniak G., 2011, Planowanie przestrzenne w systemie planowania procesów rozwojowych miast .w] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 137- 153
– Korzeniak G., Słysz K., 2011, Planowanie przestrzenne miast – zagadnienie środowiska przyrodniczego. w] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 164 – 176
– Korzeniak G., 2011, Planowanie przestrzenne obszarów metropolitalnych .[w] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, (red) G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 224 -228.
– Korzeniak G., 2009, Przekształcenia struktury przestrzennej otoczenia Puszczy Niepołomickiej, 2009,str 108-131, Problemy Rozwoju Miast nr 1/2.
– Korzeniak G., 2008, Shaping the polycentric development of Poland, , Regional transformation processes In Central and Eastern Europe, str 20-23, red. H. Jonuschat, M. Knoll, SFZ ,Werkstattbericht nr 34.
– Korzeniak G, Rozenau-Rybowicz A., Zborowski A. Structure, Functions and Development Bases for the Krakow Metropolitan Area, 2008,str 36-72 Problemy Rozwoju Miast nr 1
– Piotr Krzyk, Zygmunt Ziobrowski, Dorota Szlenk-Dziubek, Grażyna Korzeniak , System planowania przestrzennego w Polsce a rozwój obszarów wiejskich, 2008, w: Zygmunt Ziobrowski i Jacek M. Pijanowski (red.), Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich, IRM, Kraków.

mgr inż. Ewa Arvay-Podhalaska

– Gorczyca K., 2014, Procesy rozwojowe miast małych i średnich Polski w okresie 1995-2010 – Warunki życia, [w:] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 88–97.
Gorczyca K., Cwynar M., Kominek A., 2014, Studia przypadków miast o wyróżniających się wskaźnikach rozwojowych, [w:] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 107–111.
– Korzeniak G., Gorczyca K., 2014, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji, [w:] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 127–157.
– Korzeniak G., Gorczyca K., Zborowski A., 2014, Podsumowanie, [w:] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 169–177.
– Gorczyca K., Możliwości wykorzystania potencjału małych miast. Studia przypadków miast po wyróżniających się wskaźnikach rozwojowych – studium przypadku Niepołomic, [w:] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski. Aneks nr 3, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 35–65.
– Gorczyca K., 2013, Podejście teoretyczne w badaniach wielkich osiedli mieszkaniowych, [w:] Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, tom 3, red A. Zborowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce–Kraków, str. 105–119.
– Gorczyca K., 2012, Prowadzone działania rehabilitacyjne wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych krajach europejskich, [w:] Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, tom 2, red. A. Zborowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce–Kraków, str. 135-149.
– Gorczyca K., Kuligowska M., 2011, Przykłady europejskich praktyk planowania przestrzennego, [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 32–41.
– Gorczyca K., 2011, Planowanie przestrzenne miast – mieszkalnictwo i sprawy społeczne, [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 197-205.
– Gorczyca K., Kuligowska M., 2011, Przykłady europejskich praktyk planowania przestrzennego. Aneks, [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 245–308.
– Gorczyca K., 2011, Prowadzone działania rewitalizacyjne a jakość życia mieszkańców dzielnicy Prądnik Czerwony w Krakowie, [w:] Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, red. A. Zborowski, Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce–Kraków, str .123–143.
– Gorczyca K., 2011, Przemiany społeczno-przestrzenne na terenie osiedla Pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie, [w:] Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, red. I. Jażdżewska, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str. 309-319.
– Gorczyca K, 2009, Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza stanu obecnego, podejmowane działania rewitalizacyjne, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 4: Przestrzenne aspekty rewitalizacji, red. W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 89–124.
– Zborowski A., Dej M., Gorczyca K, 2009, Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich i w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 5: Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, red. A. Zborowski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 136–166.
– Gorczyca K, 2009, Polityka mieszkaniowa w Wielkiej Brytanii, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 34–37.
– Gorczyca K, 2009, Planistyczne uwarunkowania procesów rewitalizacji, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 61–64.
– Gorczyca K, 2009, Rewitalizacja osiedli budynków wielorodzinnych, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 105–107.
– Gorczyca K, 2009, Obiekty mieszkaniowe i gentryfikacja, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 112–115.
– Gorczyca K., 2008, Analysis of Relationship Between Distribution of Population and Spatial Economy of Communes in the Kraków Metropolitan Area, „Bulletin of Geography Socio-economic Serie”, UMK Toruń, No. 10, pp. 37–48.
– Gorczyca K., Kotuła Ł., 2008, Land-use planning and public participation in Norway and Poland – comparative study, „Kwartalnik Instytutu Rozwoju Miast”, nr 1, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 96- 113.
– REPUS Regional Policentric Urban System – Final Report, 2007, Benini R., Naldi P. (ed.), Budapest.

dr Katarzyna Gorczyca

– Gorczyca K., 2014, Procesy rozwojowe miast małych i średnich Polski w okresie 1995-2010 – Warunki życia, [w:] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 88–97.
– Gorczyca K., Cwynar M., Kominek A., 2014, Studia przypadków miast o wyróżniających się wskaźnikach rozwojowych, [w:] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 107–111.
– Korzeniak G., Gorczyca K., 2014, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji, [w:] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 127–157.
– Korzeniak G., Gorczyca K., Zborowski A., 2014, Podsumowanie, [w:] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 169–177.
– Gorczyca K., Możliwości wykorzystania potencjału małych miast. Studia przypadków miast po wyróżniających się wskaźnikach rozwojowych – studium przypadku Niepołomic, [w:] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski. Aneks nr 3, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 35–65.
– Gorczyca K., 2013, Podejście teoretyczne w badaniach wielkich osiedli mieszkaniowych, [w:] Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, tom 3, red A. Zborowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce–Kraków, str. 105–119.
– Gorczyca K., 2012, Prowadzone działania rehabilitacyjne wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych krajach europejskich, [w:] Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, tom 2, red. A. Zborowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce–Kraków, str. 135-149.
– Gorczyca K., Kuligowska M., 2011, Przykłady europejskich praktyk planowania przestrzennego, [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 32–41.
– Gorczyca K., 2011, Planowanie przestrzenne miast – mieszkalnictwo i sprawy społeczne, [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 197-205.
– Gorczyca K., Kuligowska M., 2011, Przykłady europejskich praktyk planowania przestrzennego. Aneks, [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, red. G. Korzeniak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 245–308.
– Gorczyca K., 2011, Prowadzone działania rewitalizacyjne a jakość życia mieszkańców dzielnicy Prądnik Czerwony w Krakowie, [w:] Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, red. A. Zborowski, Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce–Kraków, str .123–143.
– Gorczyca K., 2011, Przemiany społeczno-przestrzenne na terenie osiedla Pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie, [w:] Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, red. I. Jażdżewska, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str. 309-319.
– Gorczyca K, 2009, Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza stanu obecnego, podejmowane działania rewitalizacyjne, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 4: Przestrzenne aspekty rewitalizacji, red. W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 89–124.
– Zborowski A., Dej M., Gorczyca K, 2009, Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich i w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 5: Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, red. A. Zborowski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 136–166.
– Gorczyca K, 2009, Polityka mieszkaniowa w Wielkiej Brytanii, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 34–37.
– Gorczyca K, 2009, Planistyczne uwarunkowania procesów rewitalizacji, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 61–64.
– Gorczyca K, 2009, Rewitalizacja osiedli budynków wielorodzinnych, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 105–107.
– Gorczyca K, 2009, Obiekty mieszkaniowe i gentryfikacja, [w:] Rewitalizacja miast polskich, tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 112–115.
– Gorczyca K., 2008, Analysis of Relationship Between Distribution of Population and Spatial Economy of Communes in the Kraków Metropolitan Area, „Bulletin of Geography Socio-economic Serie”, UMK Toruń, No. 10, pp. 37–48.
– Gorczyca K., Kotuła Ł., 2008, Land-use planning and public participation in Norway and Poland – comparative study, „Kwartalnik Instytutu Rozwoju Miast”, nr 1, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, str. 96- 113.
– REPUS Regional Policentric Urban System – Final Report, 2007, Benini R., Naldi P. (ed.), Budapest.