Urban Lab

Aktualnie Zak??ad Bada?? Proces??w Gospodarczych (B3) realizuje nast??puj??ce projekty zwi??zane z adaptacj?? koncepcji „urban lab” do warunk??w kraj??w Europy ??rodkowo-Wschodniej:

Urban Lab??- Projekt MIiR??????????Urban Lab jako pilota??owe narz??dzie poprawy jako??ci ??ycia mieszka??c??w miast zgodnie z ide?? smart city???

Visegrad Fund -?????Urban Lab??Network in V4+ – the innovation tool for smart cities?????