Laureaci

 

II Edycja

Laureatów II edycji konkursu „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” ogłoszono 21 września 2016 r. podczas XIV Kongresu Miast Polskich w Wałbrzychu, wśród nagrodzonych znalazły się następujące miasta:

Aleksandrów Łódzki – w kategorii gmin miejskich – za rozwój przestrzenny miasta, dzięki któremu stale wzrasta komfort życia mieszkańców, a poprzez udane rewitalizacje poprawia się jakość miejskich przestrzeni publicznych.

Bolesławiec – w kategorii miast powiatowych – za szczególną dbałość o rozwój przestrzeni miasta, w tym o zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez skuteczne działania rewitalizacyjne, a także wdrożenie systemu informacji przestrzennej, który pozwala mieszkańcom aktywnie współdecydować o przestrzeni miasta.

Oświęcim – w kategorii miast powiatowych – za prowadzenie konsekwentnej i rozważnej polityki przestrzennej, udane działania rewitalizacyjne, które przyczyniają się do poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz wspomagają zmianę wizerunku miasta w oczach turystów.

Ełk – w kategorii miast powiatowych – za optymalny rozwój przestrzenny miasta, a także skuteczne wykorzystanie rewitalizacji do tworzenia wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców, turystów i inwestorów.

Gdynia – w kategorii miast na prawach powiatu – za równoważenie rozwoju przestrzennego
i skoncentrowanie najważniejszych działań rewitalizacyjnych, w miejscach najbardziej społecznie pożądanych.

Rybnik – w kategorii miast na prawach powiatu – za uczynienie działań rewitalizacyjnych częścią odpowiedzialnej polityki przestrzennej miasta a także za ożywienie śródmieścia, dzięki czemu stało się ono przyjazną dla mieszkańców przestrzenią publiczną.

Bytom – w kategorii miast na prawach powiatu – za wszechstronne działania na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przestrzennego, w którym rewitalizacja, w szczególności zdegradowanych terenów pokopalnianych, odgrywa kluczową rolę dla poprawy jakości życia w mieście.

Grand Prix konkursu zdobyło miasto Gdańsk – za dbałość o rozwój i mądre gospodarowanie przestrzenią

I Edycja

Wyniki I edycji konkursu „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” ogłoszono 25 września 2014 r. na XII Kongresie Miast Polskich w Wejherowie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich nagrodzonych miast. Dyplomy wręczyli prof. Krystyna Pawłowska – przewodnicząca kapituły konkursu oraz przedstawiciele organizatorów: dr Sławomir Anusz – dyrektor IGPiM i Marek Miros – wiceprezes ZMP. Kapituła uhonorowała tytułem „Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” 8 miast tj.:

Kobyłka – w kategorii gmin miejskich – za przemyślaną politykę przestrzenną, która
w warunkach konkurencji aglomeracji warszawskiej przyczynia się do podnoszenia atrakcyjności miasta dla mieszkańców i inwestorów.

Bolesławiec – w kategorii miast powiatowych – za racjonalną politykę przestrzenną, wyjątkową dbałość o dziedzictwo kulturowe i jakość przestrzeni publicznych oraz wspieranie udziału mieszkańców we współdecydowaniu o zmianach zachodzących w przestrzeni miasta.

Turek – w kategorii miast powiatowych – za racjonalną politykę przestrzenną, która w sposób oszczędny i przemyślany prowadzi do poszanowania najcenniejszego zasobu miasta, jakim jest przestrzeń.

Legnica – w kategorii miast na prawach powiatu – za wszechstronną i racjonalną politykę rozwoju miasta, w której jakość przestrzeni odgrywa rolę kluczową.

Gliwice – w kategorii miast na prawach powiatu – za racjonalny rozwój przestrzenny miasta
i wyjątkową dbałość o wysoką jakość przestrzeni publicznych i o zapewnienie stabilnych warunków planistycznych do inwestowania oraz za włączanie mieszkańców w rozwiązywanie problemów przestrzennych.

Gdańsk – w kategorii miast wojewódzkich – za aktywną i konsekwentną politykę przestrzenną, która w warunkach silnej konkurencji przyczynia się do rozwoju miasta metropolitalnego
o racjonalnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i wyrazistym, indywidualnym charakterze.

Poznań – w kategorii miast wojewódzkich – za aktywną, odpowiedzialną i skuteczną politykę przestrzenną, która zapewnia racjonalny rozwój miasta, za partycypację społeczną
w planowaniu oraz za współpracę z gminami Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Toruń – w kategorii miast wojewódzkich – za przemyślaną politykę przestrzenną, która mimo presji na liberalizację planowania zapewnia racjonalny rozwój miasta, poszanowanie wartości przestrzennych, wysoką jakość przestrzeni publicznych i współudział społeczeństwa  w podejmowaniu decyzji.

Grand Prix konkursu otrzymały Gliwice za znakomity rozwój miasta w oparciu  o odpowiedzialne planowanie przestrzenne.