Kapituła

[ezcol_1fifth]Pawlowska[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska emerytowany wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziałów: Geografii i Geodezji, a także Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładała także na kilku innych uczelniach w ramach studiów podyplomowych. Pracowała ponadto
w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego w Warszawie.
W ramach pracy dydaktycznej uczyła studentów projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego, planowania i gospodarki przestrzennej, oraz sztuki ogrodowej.
Jej naukową i dydaktyczną specjalnością jest idea i metody partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej. Oprócz prowadzenia wykładów bezpośrednio, opracowała też serię wykładów na ten temat w formule e-learningu. Współpracowała z gminami pragnącymi stosować partycypacyjny system gospodarowania przestrzenią.
Wraz z zespołem zaprojektowała, Park Dębnicki w Krakowie i Park na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie. Oba parki zostały zrealizowane. Brała udział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego Krakowa i Warszawy.
Opublikowała ok. 150 artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach naukowych. Jest współautorką i redaktorką 7 innych publikacji książkowych oraz autorką 5 książek . Najważniejsze z nich to:
• Idea swojskości miasta, Kraków 2001,
• Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowanie krajobrazu, Partycypacja społeczne, debata publiczna, negocjacje, Kraków 2008,
• Zanim wybuchnie konflikt; Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, praca zbiorowe pod red. K. Pawłowskiej Kraków 2010.
W związku z tematyką partycypacji społecznej i ochrony dziedzictwa kulturowego, współpracowała z ośrodkami naukowymi za granicą: w Słowacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Chorwacji i Japonii. Plonem polsko-japońskiego projektu badawczego, który zrealizowała jest praca zbiorowa pt. Krajobraz kulturowy Japonii. Kraków 2010.
Jest miłośniczką witraży i autorką książki pt. Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX/XX Kraków 1994 (I wyd.), 2018 (II wyd.). Zajmuje się także projektowaniem witraży, a jej pasją jest pielęgnowanie własnego ogrodu.
[/ezcol_4fifth_end]

[ezcol_1fifth]szulczewska[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]

Dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW;  jej zainteresowania badawcze obejmują przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego i planowania rozwoju miast; przestrzenne aspekty zrównoważonego rozwoju; metody sporządzania opracowań ekofizjograficznych, planów ochrony i strategicznych prognoz oddziaływania na środowisko,
a ostatnio zagadnienia rolnictwa miejskiego oraz planowania i zarządzania zieloną infrastrukturą miast; w latach 1974 -1997 r. była zatrudniona w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej; od 1997 pracuje w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW; członek Rady Programowej Towarzystwa Urbanistów Polskich, Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Zespołu Problemowego ds. Miast i obszarów Metropolitalnych; autorka i współautorka ponad 30 ekspertyz, opracowań studialnych, a także kilkudziesięciu publikacji.[/ezcol_4fifth_end]

[ezcol_1fifth]sepiolo[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]Dr Aleksandra Jadach-Sepioło – ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Zakładem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Instytucie Rozwoju Miast (Oddział w Warszawie). W latach 2014-2015 w Instytucie Rozwoju Miast była kierownikiem projektu doradczego dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy opracowywanej ustawie o rewitalizacji, Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej. Obecnie kieruje dwoma projektami doradczymi dotyczącymi rewitalizacji w projektach pilotażowych i w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast, realizowanymi na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Łączy pracę w Instytucie z aktywnością akademicką jako adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji miast „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”. Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu finansowania rewitalizacji miast, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania nieruchomościami. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych.[/ezcol_4fifth_end]

[ezcol_1fifth]jażdżewska[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]Dr hab. Iwona Jażdżewska prof. UŁ – pracuje w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Zakładem Geoinformacji w IGMiT. Jest inicjatorem i koordynatorem kierunku studiów geoinformacja I i II stopnia na Uniwersytecie Łódzkim.
Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
Prace naukowe dotyczą geografii miast, miejskiej sieci osadniczej oraz Systemów Informacji Geograficznej (GIS).
[/ezcol_4fifth_end]

[ezcol_1fifth]grobelny[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]Ryszard Grobelny ekonomista, społecznik, specjalista w zarządzaniu i restrukturyzacji administracji publicznej, prowadzi własną działalność gospodarczą.
Doświadczony samorządowiec, m.in.: radny miejski i wojewódzki, prezydent Poznania, prezes Związku Miast Polskich, współprzewodniczący Zespołu Finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Członek i ekspert wielu struktur samorządowych, m.in.: Związku Miast Polskich, Unii Metropoli Polskich, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Szkoleń Samorządowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
Członek Rad Nadzorczych, m.in. Międzynarodowych Targów Poznańskich, NFOŚiGW, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Budimex S.A.
Doświadczony wykładowca z wieloletnim stażem.
[/ezcol_4fifth_end]

[ezcol_1fifth]sieminski[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]Dr Waldemar Siemiński – socjolog, adiunkt od 1971 r. zatrudniony kolejno w IUA, IKŚ, IGPiK, IGPiM, KIPPiM, a obecnie IRMiR. Pracował również na wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki warszawskiej. Autor wielu publikacji m.in.:
Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej (razem z B. Czarneckim), Difin, 2004;
Cele społeczne w koncepcjach osiedla mieszkaniowego. Ideologia i praktyka, IGPiM, 2014;
Partycypacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem planowani i kształtowania przestrzeni, IGPiM, 2017.
[/ezcol_4fifth_end]

[ezcol_1fifth]jezak[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]Dr Janusz Jeżak – urbanista, prezes zarządu Instytutu Ekonomiki Przestrzeni, specjalista z zakresu: planowania przestrzennego, rewitalizacji, polityki miejskiej oraz rozwoju lokalnego.
Autor ponad 20 publikacji poświęconych problematyce gospodarki przestrzennej, w tym czterech wydanych książek, blisko 60 opracowań eksperckich i opinii podejmujących problematykę planowania rozwoju miast.
W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach optymalizacji procesów zagospodarowania przestrzeni, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik analizy danych.
[/ezcol_4fifth_end]

[ezcol_1fifth]slachetko_obcięty[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]Dr Jakub H. Szlachetko – Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego, prawniczego think tanku wspierającego jednostki samorządu terytorialnego; adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego; adwokat specjalizujący się w obsłudze podmiotów administracji publicznej; właściciel kancelarii adwokackiej i firmy konsultingowej „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści”; absolwent studiów wyższych na kierunkach: prawo, administracja oraz gospodarka przestrzenna.[/ezcol_4fifth_end]

[ezcol_1fifth]ciupa[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]Szymon Ciupa – ekspert ds. Smart City i GIS. Autor bloga o miastach inteligentnych www.smartcity-expert.eu Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wspieraniu administracji samorządowej we wdrażaniu idei smart city. Specjalizuje się m.in. tematyce strategii smart city, cyfrowej gospodarki przestrzennej, zastosowaniu danych miejskich i wskaźników do oceny wydajności miasta, normy „Zrównoważony rozwój społeczny: wskaźniki usług miejskich i jakości życia” ISO37120 oraz miejskich systemach informacji przestrzennej. Ekspert Związku Miast Polskich.
Realizował projekty z zakresu smart city, GIS, e-administracji oraz analizy i wizualizacji danych m.in. dla: Miasta Stołecznego Warszawa, Urzędu Miasta Kielce (zdobywca wielu prestiżowych nagród za system informacji przestrzennej, w tym wyróżnienie podczas kongresu Smart City Expo w Barcelonie), Urzędu Miasta Przemyśl, Urzędu Miasta Gliwice, Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Urzędu Miasta Opole, Urzędu Miasta Toruń, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi czy Metropolii Poznań.
Jako zewnętrzny ekspert wspierał pierwsze polskie miasto procesie certyfikacji ISO37120 „Zrównoważony rozwój społeczny Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”, które uzyskało certyfikat wydany przez World Council on City Data na poziomie platynowym.
Jest autorem publikacji naukowych i artykułów, które ukazały się m.in. w Studiach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, The GIS Professional (USA), Przeglądzie Komunalnym, miesięczniku Urbanista, czasopiśmie Inteligentne Miasta i Regiony. Wykłada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów (certyfikat PMP).
[/ezcol_4fifth_end]

[ezcol_1fifth]fogel[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]Anna Fogel – doktor nauk prawnych, radca prawny, pracownik Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Specjalizuje się w prawnych uwarunkowaniach planowania przestrzennego oraz powiązaniem zagadnień planistycznych i ochrony środowiska.[/ezcol_4fifth_end]

[ezcol_1fifth]piotr fogel[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]Dr Piotr Fogel – kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej IRMiR; Kurator ogólnopolskiego konkursu „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią”. Specjalizuje się w zagadnieniach odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią wspomaganego nowoczesnymi metodami analiz planistycznych. Autor i współautor licznych artykułów naukowych i opracowań eksperckich. Autor i współautor kilkudziesięciu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko, analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
[/ezcol_4fifth_end]

[ezcol_1fifth]lorens[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Przewodniczący Rady i były Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. W latach 2011-2017 wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP. Kieruje także pracami Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Regionalnych w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Programowej Forum Rewitalizacji.
Równolegle do pracy naukowej i dydaktycznej prowadzi działalność projektową i doradczą w dziedzinie urbanistyki i planowania rozwoju, w tym w odniesieniu do problematyki równoważenia rozwoju struktur miejskich. W szczególności zajmuje się zagadnieniami planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz transformacji zdegradowanych struktur miejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów nadwodnych.”
[/ezcol_4fifth_end]

Andrzej Porawski

Dr Jan Maciej Czajkowski

Rafał Proczek

Dyr. Maria Szwałko