XXXIII SEMINARIUM GEOGRAFII WSI

XXXIII SEMINARIUM GEOGRAFII WSI

Odnowa i rewitalizacja wsi. W kierunku nowych paradygmatów kształtowania wiejskiej przestrzeni

Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Rozwoju Miast serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XXXIII Seminarium Geografii Wsi pt. Odnowa i rewitalizacja wsi. W kierunku nowych paradygmatów kształtowania wiejskiej przestrzeni, które odbędzie się w dniach 1–2 czerwca 2017 roku.

W ramach obecnej polityki rozwoju coraz większy nacisk kładzie się na podejście zintegrowane i wielosektorowe, a tym samym na komplementarność przedsięwzięć rozwojowych (zwłaszcza łączenie projektów infrastrukturalnych z działaniami społecznymi). Ponadto na gruncie nowego paradygmatu polityki regionalnej podkreśla się potrzebę integracji różnych partnerów i zasobów, a także koordynacji działań w różnych sferach, w celu zapewnienia zrównoważonego i harmonijnego rozwoju. Na szczeblu lokalnym tego typu podejście mocno zakorzenione jest w procesach odnowy wsi oraz rewitalizacji.

Głównym celem konferencjijest wyjaśnienie mechanizmów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce, jak również określenie ich efektów w rozwoju obszarów wiejskich. Równocześnie celem seminarium jest sformułowanie zaleceń i rekomendacji dotyczących praktycznej realizacji odnowy i rewitalizacji polskiej wsi w oparciu o dotychczasowe doświadczenia krajowe i zagraniczne.

Konferencja ma być spotkaniem badaczy zainteresowanych procesami odnowy oraz rewitalizacji wsi, reprezentujących geografię, nauki społeczne, ekonomię, zarządzanie, architekturę i urbanistykę, jak również praktyków z dziedziny rozwoju obszarów wiejskich.

Szczegółowa problematyka XXXIII Seminarium Geografii Wsi obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Podstawy teoretyczne rewitalizacji i odnowy wsi
  2. Uwarunkowania rewitalizacji i odnowy wsi
  3. Rewitalizacja i odnowa wsi a inne procesy rozwoju obszarów wiejskich
  4. Krajowe i zagraniczne doświadczenia w zakresie odnowy wsi
  5. Praktyczna realizacja procesów rewitalizacji i odnowy wsi

NAJWAŻNIEJSZE DATY

9 kwietnia 2017 r. –Przyjmowanie zgłoszeń z abstraktami
30 kwietnia 2017 r. – Wniesienie opłaty konferencyjnej
1–2 czerwca 2017 r. – XXXIII Seminarium Geografii Wsi
30 czerwca 2017 r. – Nadsyłanie artykułów do publikacji

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna

Opłata podstawowa

Opłata dla Członka Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Kwota brutto

535,50 zł

492,00 zł

Kwota netto 450,00 zł

400,00 zł

Uwaga: kwoty netto obowiązują wyłącznie uczestników, którzy załączą oświadczenie o zwolnieniu z VAT (poniżej)

Opłata obejmuje: udział w sesji referatowej w dniu 01.06.2017 r., materiały konferencyjne, ewentualną publikację artykułu, pełne wyżywienie w trakcie seminarium (w tym uroczystą kolację) oraz udział w sesji terenowej w dniu 02.06.2017 r. 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://33seminarium.weebly.com