Katowice kandydatem do organizacji ??wiatowego Forum Miejskiego w 2022 roku!

Katowice oficjalnie ubiegaj?? si?? o organizacj?? 11 Sesji ??wiatowego Forum Miejskiego w 2022 roku. Aplikacja zg??oszeniowa Katowic przes??ana zosta??a w dniu 14 stycznia do Sekretariatu??UN-HABITAT ??? Programu Narod??w Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich. Procedura oceny potrwa przez najbli??sze 3 miesi??ce. Miasto ??? gospodarza ??wiatowego Forum Miejskiego w 2022 roku poznamy ju?? w kwietniu.

Za zg??oszenie kandydatury Katowic do organizacji ??wiatowego Forum Miejskiego i koordynacj?? prac zwi??zanych z opracowaniem aplikacji zg??oszeniowej odpowiada??o??Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W procesie opracowania aplikacji??aktywnie uczestniczyli pracownicy Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa??(Zak??ad Zarz??dzania Rozwojem Lokalnym??oraz??Obserwatorium Polityki Miejskiej), wsp????pracuj??cy przez ostatnie trzy miesi??ce z Miastem Katowice i Ministerstwem.

??wiatowe Forum Miejskie to??najwi??ksze i najwa??niejsze mi??dzynarodowe wydarzenie po??wi??cone problematyce zr??wnowa??onej urbanizacji, kt??re odbywa si?? cyklicznie co dwa lata, pocz??wszy od 2002 roku. Idea ??wiatowego Forum Miejskiego zosta??a zainicjowana w 2001 roku przez UN-HABITAT. Pierwszym jego gospodarzem by??o Nairobi, a kolejne edycje odbywa??y si?? w Barcelonie, Vancouver, Nanjing, Rio de Janeiro, Neapolu, Medellin oraz Kuala Lumpur. Najbli??sze ??wiatowe Forum Miejskie odb??dzie si?? w 2020 roku w Abu Zabi. Organizacja ??wiatowego Forum Miejskiego zak??ada realizacj?? trzech g????wnych cel??w. Pierwszym jest??zwi??kszenie ??wiadomo??ci szerokiego grona interesariuszy na temat zr??wnowa??onej urbanizacji, rozumianej jako harmonijny i przyjazny dla ??rodowiska rozw??j miast i osiedli ludzkich likwiduj??cy wszelkie nier??wno??ci przestrzenne i spo??eczne. Drugim celem jest??upowszechnianie wiedzy dotycz??cej zr??wnowa??onego rozwoju miast??poprzez m.in. debaty publiczne, wymian?? do??wiadcze?? i dzielenie si?? dobrymi praktykami, w kt??rych wa??n?? rol?? odgrywaj?? osi??gni??cia miasta-gospodarza. Trzecim celem Forum jest??intensyfikacja wsp????pracy i koordynacji dzia??a?? r????nych podmiot??w??odpowiedzialnych za rozw??j idei zr??wnowa??onej urbanizacji i jej praktyczne wdra??anie.

Mamy nadziej??, ??e aplikacja kt??r?? przygotowali??my wsp??lnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Miastem Katowice, b??dzie konkurencyjna wzgl??dem innych kandydatur i pozwoli Katowicom sta?? si?? w 2022 roku globaln?? stolic?? i centrum mi??dzynarodowej debaty o zr??wnowa??onej urbanizacji.