I Kongres Polityki Miejskiej


16
i 17 października w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który będzie jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej.

Kongres jest organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM z Krakowa oraz w partnerstwie strategicznym z BGK.

W ramach wydarzenia odbędzie się szeroka debata o polityce miejskiej po nakreśleniu ram realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z udziałem przedstawicieli rządu, miast i środowisk eksperckich. Wymiana opinii i dobrych praktyk pozwoli na sformułowanie rekomendacji, które przyczynią się do efektywnego wdrożenia planowanych działań, a także do skutecznego stworzenia systemu monitorowania i ewaluacji polityki miejskiej – ważnej części polityk publicznych w państwie.

W Kongresie wezmą udział miedzy innymi przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, a także innych resortów zaangażowanych w problematykę miejską (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska).

Udział w Kongresie jest bezpłatny – uczestnicy pokrywają jedynie koszty noclegów i dojazdu.

<<< Więcej informacji >>>