Zygmunt Ziobrowski

zziobrowski@irm.krakow.pl

Prof. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski

Kierownik wielu projekt??w badawczych w tym projektu zamawianego pt. ???Rewitalizacja miast polskich??? (2007-2012) zako??czonego 12 tomowym wydawnictwem, projekt??w mi??dzynarodowych m.in. polsko-brytyjskiego programu ???Gospodarka przestrzenna gmin??? uhonorowanego Nagrod?? Konsultant??w Brytyjskich (1998), autor lub redaktor wielu publikacji zwartych, g????wny projektant plan??w i koncepcji rozwoju przestrzennego du??ych miast: Krakowa, Warszawy, Katowic, Tripolisu (Libya), pierwszy Prezes Izby Urbanist??w (2002-2006), Przewodnicz??cy G????wnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2002-2007), cz??onek Pa??stwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, cz??onek Sounding Board przy ESPON, cz??onek zarz??du INTA, Dyrektor krakowskiego Oddzia??u IGPiK od 1987 a nast??pnie tw??rca Instytutu Rozwoju Miast i jego dyrektor w latach 2003-2008.

Wa??niejsze publikacje autorskie:

???Mierniki jako??ci przestrzeni miejskiej???, wyd. IGPiK, Warszawa 1992,?????Urbanistyczne Wymiary miast???, wyd. IRM, Krak??w 2012,??Rozdzia?? pt.???Development patterns of megacities and their future??? s. 95-113 w ???The Rise of Megacities ??? Challenges Oportunities and Unique characteristics??? pod red. Jerzy Kleer, Katarzyna A. Nawrot, PAN, wyd. World Scientific, Londyn 2017.