Renata Calak

renata.calak@mfipr.gov.pl

Renata Calak, doktor nauk ekonomicznych, od ponad dwudziestu lat tj. od początku swojej drogi zawodowej związana jest z administracją centralną pracując w dziale „rozwój regionalny”. W tym czasie współuczestniczyła w przygotowaniu dokumentów, tworzących podwaliny polityki strukturalnej w Polsce, takich jak: Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006, Program Wsparcia 2001-2002, Kontrakty Wojewódzkie, jak również Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2003.

Na przestrzeni ostatnich lat, pełniąc funkcję kierowniczą, koordynowała prace związane z przygotowaniem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, jak również prace nad sektorowymi programami operacyjnymi oraz przygotowaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Miała, tym samym, istotny wkład merytoryczny w przygotowanie ostatecznego kształtu tych dokumentów oraz poznania wymagań i metodyki obowiązującej w krajach Unii Europejskiej.

Uczestniczyła, również w pracach nad przygotowaniem ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju aktów prawnych stwarzających ramy dla efektywnej absorpcji środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, jak i krajowych środków wspierania rozwoju regionalnego. Współuczestniczyła w przygotowaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Umowy Partnerstwa 2014-2020. Również współtworzyła Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015, Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Kolejnym etapem jej drogi zawodowej było powierzenie jej koordynacji prac związanych z przewodnictwem Polski w Radzie UE w zakresie polityki spójności. Równolegle wraz z zespołem pracowała nad kształtem rozporządzeń dotyczących polityki strukturalnej na lata 2014-2020 oraz uczestniczyła w procesie negocjacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W ramach pracy zawodowej uczestniczyła ponadto w przygotowaniu szeregu procedur tworzenia dokumentów programowych, wytycznych do przygotowania programów operacyjnych, planów działań służących efektywnemu wykorzystaniu funduszy strukturalnych oraz innych dokumentów.

Obecnie koordynuje prace związane ze strategiczną realizacją Umowy Partnerstwa. Koordynuje opracowanie i wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy oraz Koncepcji Rozwoju Kraju 2050.