Aleksandra Jadach-Sepio??o

ajadach-sepiolo@irm.krakow.pl

Ekonomistka, absolwentka Szko??y G????wnej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje si?? w realizacji zespo??owych projekt??w doradczych z zakresu rewitalizacji, m.in. na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy opracowywanej ustawie o rewitalizacji, Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej, a obecnie w projektach pilota??owych i w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast, realizowanymi na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. ????czy prac?? w Instytucie z aktywno??ci?? w Szkole G????wnej Handlowej w Warszawie. Wyk??adowca szkole?? i studi??w podyplomowych z zakresu rewitalizacji miast, finansowania rozwoju miast i partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka i wsp????autorka kilkudziesi??ciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania proces??w odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarz??dzania warto??ci?? nieruchomo??ci na obszarach rewitalizowanych.