Mariusz W. Sienkiewicz

Mariusz W. Sienkiewicz
m.sienkiewicz@rozwojlokalny.pl

dr hab. Mariusz W. Sienkiewicz??

Pracownik Katedry Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Wydzia??u Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Politolog, prawnik, specjalista w dziedzinie finans??w publicznych, polityki innowacji, zarz??dzania strategicznego, prawa zam??wie?? publicznych, zarz??dzania projektami. Wyk??adowca akademicki w zakresie: zarz??dzania finansami publicznymi, zam??wie?? publicznych, funduszy europejskich i zarz??dzania projektami, zarz??dzania w administracji publicznej, polityki innowacji. Za??o??yciel i prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego. Autor i koordynator kilkunastu projekt??w dofinansowanych z funduszy zewn??trznych dla jednostek sektora publicznego
i prywatnego. Posiada wieloletnie do??wiadczenie w prowadzeniu szkole?? i doradztwa w zakresie zam??wie?? publicznych i zarz??dzania projektami dla jednostek sektora finans??w publicznych oraz przedsi??biorstw. Dysponuje do??wiadczeniem w opracowaniu strategii rozwoju lokalnego dla gmin i powiat??w, program??w rewitalizacji dla gmin, plan??w odnowy miejscowo??ci, strategii zarz??dzania zmian?? gospodarcz??, plan??w finansowych i inwestycyjnych w jednostkach samorz??du terytorialnego. Specjalizuje si?? tak??e w zagadnieniach zwi??zanych z partycypacj?? spo??eczn?? w procesie planowania przestrzennego w gminach. Realizowa?? projekty zwi??zane z wdra??aniem rozwi??za?? w zakresie zarz??dzania strategicznego w administracji samorz??dowej na Ukrainie, w ramach program??w polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP. Autor ponad siedemdziesi??ciu publikacji naukowych.