Mariusz W. Sienkiewicz

Mariusz W. Sienkiewicz
m.sienkiewicz@rozwojlokalny.pl

dr hab. Mariusz W. Sienkiewicz 

Pracownik Katedry Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Politolog, prawnik, specjalista w dziedzinie finansów publicznych, polityki innowacji, zarządzania strategicznego, prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami. Wykładowca akademicki w zakresie: zarządzania finansami publicznymi, zamówień publicznych, funduszy europejskich i zarządzania projektami, zarządzania w administracji publicznej, polityki innowacji. Założyciel i prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego. Autor i koordynator kilkunastu projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych dla jednostek sektora publicznego
i prywatnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa w zakresie zamówień publicznych i zarządzania projektami dla jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw. Dysponuje doświadczeniem w opracowaniu strategii rozwoju lokalnego dla gmin i powiatów, programów rewitalizacji dla gmin, planów odnowy miejscowości, strategii zarządzania zmianą gospodarczą, planów finansowych i inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z partycypacją społeczną w procesie planowania przestrzennego w gminach. Realizował projekty związane z wdrażaniem rozwiązań w zakresie zarządzania strategicznego w administracji samorządowej na Ukrainie, w ramach programów polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych.