Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025

Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025przygotowany został w ramach współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej projektu Pomoc rozwojowa 2011 nr 539 pt: Poprawa jakości życia mieszkańców jako efekt programu rewitalizacji centrum miasta Lwowa.

Projekt był realizowany przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.
Oficjalny ukraiński partner projektu: Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa.

Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025 jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Instytutu Rozwoju Miast. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

Wersja PDF publikacji Program Rewitalizacji Lwowa Podzamcza 2012_2025

Зміст / Spis treści
Передмовa Олександр Кобзарев / Słowo wstępne Ołeksandr Kobzarew  …..9
Передмовa Юрій Іванович Криворучко / Słowo wstępne Jurij Kryworuczko  …..11
Передмовa Лілія Онищенко-Швець / Słowo wstępne Lilija Onyszczenko-Szweć …..14
1. Вступ …..17
2. Комплексна ревіталізація центральної частини міста Львова  …..19
3. Територія, що включена до Програми ревіталізації Львів-Підзамче (аналіз)  …..21
3.1. Делімітація території, що підлягає ревіталізації  …..21
3.2. Короткий екскурс в історію розвитку району Підзамче  …..23
3.3. Забруднення навколишнього середовища …..24
3.4.  Транспортне сполучення …..26
3.5. Історична та культурна спадщина району Підзамче …..29
3.6. Просторово-функціональна структура …..32
3.7. Туризм …..35
4.  Концепція ревіталізації Підзамче до 2025 року …..37
4.1. Підзамче сьогодні – висновки з аналізу …..37
4.2. Заплановані напрямки змін – бачення та цілі ревіталізації району Підзамче …..38
4.3. Eтап I: Перелік обов’язкових завдань в рамках програми ревіталізації району Підзамче (зокрема, система партнерства) …..44
4.4. П роекти для підтримки процесу ревіталізації району Підзамче …..67
5.  Система моніторингу …..77
5.1. Щорічний Звіт з моніторингу процесу ревіталізації Підзамче …..77
5.2. Оцінювання результатів у 2017 році …..78
5.3. Інформування місцевої громади про перебіг процесу ревіталізації …..79

Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025…..81
1. Wprowadzenie …..83
2. Kompleksowa rewitalizacja centrum Lwowa …..85
3. Diagnoza obszar rewitalizacji Lwowa-Podzamcze …..86
3.1. Delimitacja obszaru rewitalizacji …..86
3.2. Zarys historii rozwoju Podzamcza …..87
3.3. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego …..88
3.4. Transport i komunikacja …..89
3.5. Dziedzictwo historyczno-kulturowe Podzamcza …..89
3.6. Struktura przestrzenno-funkcjonalna …..91
3.7. Turystyka …..92
4. Koncepcja rewitalizacji Podzamcza do 2025 r. …..94
4.1. Podzamcze dzisiaj – wnioski z diagnozy …..94
4.2. Planowane kierunki zmian – wizja i cele rewitalizacji Podzamcza …..95
4.3. Etap I: Lista zadań niezbędnych do realizacji w ramach programu rewitalizacji Podzamcza (w tym system partnerstw) …..100
4.4.  Projekty wspierające rewitalizację Podzamcza …..116
5. System monitorowania …..120
5.1. Coroczne Raport z monitowania rewitalizacji Podzamcza …..120
5.2. Ewaluacja ex-post w 2017 r……121
5.3. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji …..122
Література/Literatura …..126

ISBN 978-83-89440-27-3

Cena książki: 0,00 zł brutto