Jak definiowa?? granice miejskich obszar??w funkcjonalnych? Spo??eczne i ekonomiczne zyski i straty proces??w urbanizacji w Polsce.

Jak definiowa?? granice miejskich obszar??w funkcjonalnych? Spo??eczne i ekonomiczne zyski i straty proces??w urbanizacji w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania si?? z nasz?? najnowsz?? publikacj?? pt. Jak definiowa?? granice miejskich obszar??w funkcjonalnych? Spo??eczne i ekonomiczne zyski i straty proces??w urbanizacji w Polsce, kt??ra powsta??a pod redakcj?? naukow?? dr hab. Bogny Gawro??skiej-Nowak.

Opracowanie zosta??o wydane przez Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach Serii Monografie i jest efektem wysi??k??w badawczych autor??w podj??tych w okresie stycze?? 2019 ??? czerwiec 2020 na rzecz projektu pt. ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego??? (NewUrbPact), wsp????finansowanego przez Narodowe Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych pt. Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w ??? GOSPOSTRATEG.

W publikacji autorzy, w sk??adzie: dr hab. Bogna Gawro??ska-Nowak, dr Jan Grzymski, mgr Krzysztof Guba??ski, mgr Veranika Kaleyeva, dr Piotr Lis, dr Julita ??ukomska, dr Pawe?? Najechalski, dr Jaros??aw Neneman, dr Olha Zadorozhna, dr Anita Zarzycka, przeanalizowali spo??eczne uwarunkowania i konsekwencje sub- oraz dezurbanizacji w Polsce, ze szczeg??lnym uwzgl??dnieniem metod ilo??ciowych (ekonometrycznych), osadzonych w kontek??cie bilansu zysku i strat omawianych zjawisk. Przeprowadzone badanie ma charakter interdyscyplinarny, tak by mo??liwie prawdziwie i kompleksowo odda?? spo??eczno-ekonomiczn?? charakterystyk?? badanych zjawisk.

Zach??camy do lektury!

ISBN 978-83-65105-70-7

Cena książki: 0,00 zł brutto