Projekt EUrbanities


EUrbanities – Empowering civil participation through game based learning

________________________________________

[ezcol_1half]Okres realizacji:
01.09.2015-01.09.2018

Finansowanie:
Projekt finansowany ze środków unijnych – Erasmus + Programme

3

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Zespół projektowy:

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków, Polska
• dr Magdalena Dej
• dr Karol Janas
• Agnieszka Świgost – koordynator projektu
• Agnieszka Dobosz

Comparative Research Network. Berlin, Niemcy
EURO-NET. Potenza, Włochy
Institute for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Pécs, Węgry
UrbanisTimo. Helsinki, Finlandia
Asociatia Pentru Tranzitia Urbana. Bukareszt, Rumunia
Mine Vaganti NGO. Perfugas, Włochy[/ezcol_1half_end]
O projekcie:

Jednym z głównych wyzwań przed którymi obecnie stają miasta w Europie są nowe oblicza nierówności społecznej i przestrzennej. Co więcej, skutki wykluczenia, przemieszczenia, gentryfikacji i innych procesów związanych ze zmianami w miastach są najbardziej widoczne na poziomie sąsiedztwa. Wiele programów na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym ma na celu sprzyjanie integracji społecznej. Niestety, z powodu braku zaangażowania obywateli, rezultaty tych programów były mocno rozczarowujące. Aby pomóc mieszkańcom w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami potrzebne są nowe podejścia, metody i innowacyjne sposoby edukacji.

Głównym celem niniejszego projektu jest pomoc we wzmacnianiu pozycji obywateli, w taki sposób aby mogli skuteczniej wpływać na procesy rozwoju lokalnego, które mają bezpośredni wpływ na ich otoczenie. Głównym celem projektu jest budowanie potencjału lokalnych mieszkańców i innych zainteresowanych podmiotów i zachęcanie ich do wyrażania swoich potrzeb i reprezentowania interesów w związku z programami rozwoju na poziomie dzielnicy. To wymaga jednak poświęcenia czasu na edukację, by osoby zainteresowane zapoznały się ze skomplikowaną siecią współzależności (ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych, itp.), która jest nieodłącznym elementem programów i polityki rozwojowej.

W całej Europie udział obywateli jest często utrudniony przez brak informacji oraz niski poziom komunikacji, a co za tym idzie, współpracę między interesariuszami. Co więcej, obywatele mają także ograniczony dostęp do wiedzy na temat dostępnych możliwości dotyczących wyrażania lokalnych interesów. Dlatego obywatele i inne zainteresowane strony potrzebują narzędzi, które mogą pomóc im w pełniejszym uczestnictwie w owych przedsięwzięciach. Nasz projekt zakłada stworzenie narzędzia, które, poprzez symulowanie partycypacji sąsiedzkiej, nauczy obywateli jak wzmocnić swoją pozycję. Przy tworzeniu tego narzędzia edukacyjnego zostaną użyte dwie główne metody: 1) dostarczanie wiedzy poprzez wymianę doświadczeń, 2) badanie możliwych scenariuszy udziału w różnych środowiskach miejskich. Rozwijane narzędzie będzie rodzajem gry; będzie stymulować interaktywną naukę, dzięki której uczestnicy rozwiną swoje umiejętności poprzez praktykowanie różnych form amatorskiego zaangażowania. Rozwój tego narzędzia przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia celów określonych przez Erasmus + Key Action 2 dotyczących szkolenia zawodowego i edukacji dorosłych. Najważniejsze dla tego projektu jest zwiększanie kompetencji profesjonalistów (np. pracowników socjalnych), organizowanie szkoleń dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także inne, bardziej ogólne cele edukacyjne, które poprawiają stan wiedzy dotyczący możliwości udziału w rozwoju obszarów miejskich.

Projekt przeznaczony jest dla 5000 osób. Beneficjenci będą zaangażowani w projekt poprzez: uczestnictwo w grze i dostęp do interaktywnej platformy, szkolenia prowadzone przez animatorów i instruktorów, uczestnictwo w projekcie poprzez lokalne podmioty (takie jak szkoły, świetlice i inne lokalne ośrodki życia sąsiedzkiego, władze lokalne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego), e-booki zawierające studia przypadków i używanie owych studiów jako podstawy do dalszych badań rozwoju programów nauczania, tworzenie silniejszego poczucia przynależności do grupy i całego społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji: https://eurbanities.wordpress.com/

<<< Aktualności >>>