Zespół szkoleń (S4)

[Warszawa]

Szkolenia i kursy w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Warsztaty praktyczne dotyczące funkcjonowania poszczególnych rodzajów, typów nieruchomości w ramach struktur nieruchomości miejskich.

Szkolenia w zakresie przepisów prawnych zmieniających dotychczasowe zasady kształtowania i funkcjonowania terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych, w tym praktyczne wykorzystanie stosowania poradników ochrony drzew na terenach inwestycyjnych i pasmach przyulicznych.

Szkolenia w dziedzinie wprowadzania nowej metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych.

 

mgr Ewa Kosiba
Kierownik Zespołu Szkoleń
główny specjalista
e-mail szkolenia@irmir.pl, tel. 22 619 78 97

Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Wyższej Szkole Rolniczo – Pedagogicznej w Siedlcach, 1978r.

Szkolenie 150 godz. w zakresie wyceny nieruchomości, 1996r.
Uprawnienia NOT- Inspektora Nadzoru Terenów Zielonych, 1999r.
Studia Podyplomowe w zakresie Pośrednictwa w Obrocie nieruchomościami – 2006 r. – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 13 695 w 2004 roku, Licencja zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 9943 w 2008 roku wydane przez Ministra Infrastruktury.

Od lat 90-tych zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem różnego typu szkoleń z zakresu wyceny, obrotu i zarządzania nieruchomościami. W latach 2005 -2012 odpowiedzialna była za organizację i prowadzenie studiów podyplomowych. We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego z zakresu pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, a od 2012 roku ze Społeczną Akademią Nauk w Warszawie. Przygotowuje programy dydaktyczne, organizuje i prowadzi różnego typu szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu nieruchomości, z przepisów prawnych dotyczących zasad kształtowania i funkcjonowania zieleni na terenach zurbanizowanych oraz przepisów prawa budowlanego.

dr Marek Majchrzak
e-mail mmajchrzak@irmir.pl, tel. 22 619 78 97

Dr nauk ekonomicznych, w latach 1968 do 2011 r. wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, obecnie pracownik Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Od 2001–2011 r. Kierownik Zakładu Zarządzania i Finansowania Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Kolegium Zarządzania i Finansów w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości.

 

Zespół stale współpracujący przy szkoleniach:

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak, prof. zwyczajny – kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim. Szczególnie ceniony dydaktyk. Wykładowca na uczelniach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Wiedzę i doświadczenie z dziedziny zarządzania nieruchomościami wzbogacała również w Danii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Autor 15 książek z zakresu rynku nieruchomości i sektora bankowego.
Autor ponad 70 publikacji z zakresu zarządzania nieruchomościami, polityki mieszkaniowej, rozwoju lokalnego i samorządu terytorialnego.

dr hab. Halina Barbara Szczepanowska, profesor w IPPiM – architekt krajobrazu, jest autorką książek i artykułów z zakresu zieleni miejskiej, zwłaszcza drzew, m.in. „Drzewa w mieście”, „Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych”, „Kształtowanie terenów zieleni” „Wpływ zieleni na kształtowania środowiska miejskiego”(redakcja i współautorstwo), „Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne korzyści z drzew na terenach zurbanizowanych”. Redagowała również magazyn „Zieleń miejska” w Instytucie Gospodarki Komunalnej w Warszawie. Była adiunktem i wykładowcą na SGGW oraz Kierownikiem Pracowni Zieleni w Instytucie Kształtowania Środowiska, gdzie prowadziła wielodyscyplinarne badania środowiska miejskiego. Zajmowała się również badaniami zagadnień ekologicznych terenów półpustynnych północnej Afryki. Była wieloletnim projektantem i konsultantem rozwoju zieleni oraz zadrzewień ulic i autostrad w Pracowni Urbanistycznej Zarządu Miasta Nowy Jork współpracując z New York University i Cornell Uiversity. Obecnie prowadzi prace badawcze dotyczące zagadnień drzew na terenach miejskich w Instytucie Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.

dr Małgorzata Bar – absolwentka Politechniki Warszawskiej i studiów doktoranckich na PW, studiów podyplomowych pedagogicznych i podyplomowych dla zarządców nieruchomości. Członek, założyciel–Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wieloletni dydaktyk, wykładowca i promotor na studiach podyplomowych dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami na wielu uczelniach m.in. SGGW i Akademii L. Koźmińskiego. Od 1989 roku wykonuje zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.

mgr Henryka Bujkowska – prawnik z wieloletnią praktyką, zajmujący się problematyką mieszkaniową w Departamencie Mieszkalnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej- ekspert, legislator w tym zakresie.

mgr inż. mechanik Andrzej Gawlik – absolwent PW i studiów podyplomowych SGH (Zarządzanie i marketing), przez 10 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, Licencjonowany Zarządca Nieruchomości, od 20 lat związany z rynkiem nieruchomości jako członek zarządów spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek kapitałowych a także zarządca nieruchomości. Ma za sobą projekty inwestycyjne, duże programy remontowe i modernizacyjne oraz bogatą praktykę w eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Członek stowarzyszenia OSLZN Ekspert.

mgr Łukasz Jędruszuk – radca prawny z praktyką zawodową w kancelarii prawniczej, obecnie zatrudniony w jednym z centralnych urzędów administracji publicznej. W samorządzie terytorialnym zajmował się m.in. gospodarką lokalami komunalnymi, spółdzielczością mieszkaniową i inwestycjami drogowymi.
Autor książki „Odpowiedzialność w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami” wyd. CH. InfoBeck i współautor książki „Zarządzanie nieruchomościami publicznymi” wyd. CH Beck InfoBiznes. Autor publikacji o działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz głos do wyroków sądów administracyjnych w tej dziedzinie.

mgr inż. Ewa Kosicka – z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami skarbu państwa, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielczych i publicznych. Wiceprezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Członek b. Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie Infrastruktury. Wieloletni wykładowca na kursach dla zarządców nieruchomości oraz studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, Akademii Nieruchomości w Opolu, Akademii Koźmińskiego.

mgr Bożena Kopeć – Członek Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Z rynkiem nieruchomości związana od początku lat dziewięćdziesiątych. Cały czas czynnie wykonująca zawód. Zarządza zarówno wspólnotami mieszkaniowymi, budynkami własnymi jak i lokalami użytkowymi. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz licencję zarządcy w zakresie zarządzania nieruchomościami . Wykładowca na kursach, seminariach, szkoleniach poświęconych różnym aspektom rynku nieruchomości. Biegła sądowa przy Sądzie Rejonowym z zakresu zarządzania nieruchomościami.

mgr inż. Jerzy Putkiewicz – inż. budownictwa lądowego posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wieloletni Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego na Mazowszu. O szeregu lat kieruje biurem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

mgr inż. Zbigniew Nerlo – absolwent Politechniki Warszawskiej, Studia podyplomowe SGH Menedżer Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Licencjonowany Zarządca Nieruchomości, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości, Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, prowadzący zajęcia na Studiach podyplomowych, kursach i seminariach. Główny projektant, Generalny realizator, wieloletni wiceprezes ds. technicznych i prezes Spółdzielni.

mgr inż. Robert Nobis – specjalista, doradca w nieruchomościach komercyjnych. Pracował m.in. w firmach doradczych Knight Frank czy Colliers International, był też dyrektorem w państwowej spółce Polski Holding Nieruchomości oraz Prezesem Zarządu Pałacu Kultury i Nauki. Wykładowca na wielu uczelniach m.in. Akademii L. Koźmińskiego. Prowadzi od wielu lat wykłady głównie z tematyki zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w ramach studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami.

dr inż. Marzena Suchocka – architekt krajobrazu, wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, były pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie (obecnie) IRMiR. Przewodnicząca sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Uczestniczyła w licznych wizytach stażowych w zakresie oceny statyki drzew oraz zarządzania drzewostanem opartym na metodzie VTA (Visual Tree Assessment) w Turynie oraz wielu wyjazdach stypendialnych, stażowych, i studyjnych m.in. Bordeaux, Hamburg, Kornwalia, jak również zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach. Uczestniczy w Europejskim programie badawczym mającym na celu badanie stresu drzew związanego z ekstremalnymi warunkami, członek Management Commitee Programu FP1106 FP COST Action STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events: a Synthesi. Autorka wielu artykułów i książek m.in. Organizacja robót na terenach zadrzewionych. – IGPIM 2016, Projekt Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym. – IGPIM 2016