Zespół Planowania Przestrzennego i Komunikacji (S2)

[Kraków]

Pok.31,34,35,37,38 tel. +48 634 26 85 w. 31 lub 34 lub 35 lub 37 lub 38

mgr Dorota Szlenk-Dziubek
Kierownik zespołu
e-mail dszlenk@irm.krakow.pl, tel.w.34
Od 01. 09. 1988 r zatrudniona w: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie (dawniej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej). Wykonane projekty: ponad siedemdziesiąt planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.
• Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za pracę magisterską (1987r.),
• Nagroda Naukowa Dyrektora IGPiK w kategorii ekspertyz za pracę zespołową pt: „Obliczanie oddziaływania ruchu ulicznego na środowisko miejskie” – 1993r.,
• Wyróżnienie za publikację „Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy polsko – słowackiej” (praca zborowa) – 2004.,
• Nagroda II stopnia Ministra Infrastruktury za opracowanie „Analiza Krajobrazu gminy Poronin” – 2008r.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– urbanistyka,
– ochrona przyrody,
– ochrona dóbr kultury,
– planowanie przestrzenne,
Publikacje:
• Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce. Mierniki i metoda oceny (IGPIK, praca zbiorowa, 1996r),
• Bariery modernizacji i rozwoju miast. (Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, IGPiK oddział w Krakowie, praca zbiorowa; 1998r),
• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, praca zbiorowa; 2003r),
• Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy polsko – słowackiej (Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, praca zbiorowa; 2004r),
• Metoda określania wytycznych planistycznych na bazie wyznaczania kategorii wrażliwości terenu na przekształcenia. Analiza Krajobrazu gminy Poronin. (Urbanista – 2007r. nr 9, artykuł),
• Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich (Instytut Rozwoju Miast, praca zbiorowa; 2008r),
• współautor Atlasu dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego ((Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2009r.),
• artykuły w kwartalniku IRM dotyczące rozstrzygnięć nadzorczych w planowaniu przestrzennym.

inż. Ewelina Cienkosz
pracownik inżynieryjno-techniczny
e-mail elenart@irm.krakow.pl, tel.w.38
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie kierunku Gospodarka Przestrzenna.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– rola samorządu terytorialnego w rozwoju przestrzennym gmin.

mgr inż. Ewa Goras
planista
e-mail egoras@irm.krakow.pl, tel.w.35
Specjalność zawodowa i badawcza: urbanistyka, planowanie systemów transportowych. Absolwentka Politechniki Krakowskiej, Wydziałów Budownictwa Lądowego oraz Architektury i Urbanistyki.
Praca i pełnione funkcje: Biuro Rozwoju Krakowa – projektant, IGPiK – Kierownik Zespołu, DHV POLSKA – Kierownik Projektu (EBOR) Kraków Transport Policy, IRM – gł. specjalista badawczo techniczny – do teraz.
Autorka i współautorka prac studialno – badawczych zrealizowanych w ramach programów resortowych. Z ważniejszych prac cykl badań nad opracowaniem metody symulacyjnego modelowania ruchu oraz ocen oddziaływania transportu na otoczenie, w tym realizacji obiektów wielkopowierzchniowych WOH. Główny projektant studiów transportowych wielu miast polskich oraz szeregu prac urbanistycznych dla miast i gmin. Współpraca z MISTiA w ramach programu SAS, asesor w Departamencie Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych UW Woj. Małopolskiego. Wykładowca na studiach dziennych i podyplomowych: AGH i AE w Krakowie, MSAP AE, członek GKUiA.
Uprawnienia: urbanistyczne, rzeczoznawca SITK d/s planowania systemów transportu, wieloletni członek Rady Naukowej IRM.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– planowanie przestrzenne,
– zrównoważony rozwój,
– transport,
– środowisko przyrodnicze i kulturowe,
– monitorowanie zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zasad ekonomii
Publikacje:
– „Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski”, publikacja IRM, projekt badawczy, NCN, decyzja Nr DEC-2011/01/B/HS4/02227, 2011 – 2014, członek zespołu, autorski rozdział: „Dostępność transportowa a wskaźniki rozwojowe miast” str. 157-168, IRM, 2014;
– „Koncepcja metody budowy baz danych do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach – ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki gospodarowania przestrzenią”, praca wykonana na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, , praca zespołowa, kierownik zespołu autorskiego; 2013, IRM
– „Zintegrowane planowanie rozwoju miast”, publikacja IRM, projekt badawczy: „Model zintegrowanego planowania rozwoju miast wdrażanie europejskiej polityki rozwoju miast do polskiego systemu planowania”; Nr N R11 0009 06 realizowany na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0513/R/H03/2009/06 członek zespołu, autorski rozdział: „Zagadnienia transportu w planowaniu przestrzennym miast”, str. 185-196, IRM, 2011;
– Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego granicy polsko-słowackiej, IRM praca opublikowana i wyróżniona przez Ministra Infrastruktury, IRM, 2005 roku
– Dylematy gospodarki przestrzennej, praca zespołowa, część autorska związana z problemami transportu pogranicza; IRM, 2002;
– Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim, poradnik metodyczny, wydawnictwa SITK, 2000, praca autorska;
– Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego”, IGPiK O/Kraków, Brytyjski Fundusz Know – How, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, 1998; praca zespołowa, część autorska związana z problemami rozwoju transportu,
– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin” , poradnik metodyczny, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (1997/98); praca zespołowa;
– Gospodarka przestrzenna gmin”, poradnik metodyczny, IGPiK O/ Kraków wspólnie z Brytyjskim Funduszem Know-How, 1998; praca zespołowa;
– Zasady planowania powiązań miejskich układów drogowych z krajowym systemem dróg ruchu szybkiego, wydanie MAGTiOŚ,1984; praca autorska;
Autorskie prace badawcze, niepublikowane (od roku 2010):
– Ochrona krajobrazu w świetle stosowanych praktyk urbanistycznych, wyzwania i przeszkody, szanse wynikające z prezydenckiej ustawy o zmianie niektórych ustaw ochrona krajobrazu w świetle stosowanych praktyk w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz metody poszukiwania dobrych rozwiązań, praca badawcza ze środków statutowych, 2015;
– Sterowanie dostępnością transportową w ochronie i zrównoważonym rozwoju obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, praca badawcza ze środków statutowych, 2014,
– Wpływ rozpraszania zabudowy na jakość obsługi transportowej – studium przypadku z wybranych gmin aglomeracji krakowskiej, praca badawcza ze środków statutowych, 2013,
– Uwarunkowania transportowe województw małopolskiego, opolskiego i śląskiego w rozwoju polskiej części Krus – Luster, praca badawcza ze środków statutowych, 2012r;
– Dezyderaty wynikające z realizacji prac planistycznych w świetle współpracy z samorządami gmin, praca badawcza ze środków statutowych, 2011;
– Wskaźniki monitorowania rozwoju miast polskich w zakresie rozwoju (bądź regresu) jakości świadczonej obsługi transportowej mieszkańców, praca badawcza ze środków statutowych, 2010,
– Specificity And Problem Aspects Of Transport Planning In Areas Of Great Natural Values; Methodological Guidelines; Example, Report Polish Part Of Transportation Carpathian Area, 2010;

mgr inż. Mateusz Kulig
planista
e-mail mkulig@irm.krakow.pl, tel.w.37
Z wykształcenia i zamiłowania jestem architektem krajobrazu, dodatkowo posiadam tytuł ekonomisty uzyskany na kierunku gospodarka przestrzenna. Mam doświadczenie w realizowaniu prac planistycznych na szczeblu gminnym. Dobrze znam problematykę tworzenia dokumentów planistycznych, takich jak studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W planowaniu przestrzennym najbardziej interesują mnie kwestie ochrony przyrody oraz świadomego kształtowania krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem tożsamości danego miejsca.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego,
– miejska przestrzeń publiczna.

mgr inż. Piotr Ogórek
planista
e-mail pogorek@irm.krakow.pl, tel.w.30
Ukończył inżynierię środowiska na AGH oraz gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Rolniczym. Specjalizuje się w pracach planistycznych na szczeblu gminnym.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– planowanie przestrzenne,
– urbanistyka,
– ruralistyka,
– GIS.

mgr inż. Jacek Popiela
planista
e-mail jpopiela@irm.krakow.pl, tel.w.37

mgr Bartłomiej Sroka
planista
e-mail bsroka@irm.krakow.pl, tel. w. 38
Absolwent geografii i zarządzania w sektorze publicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz osiedli przyfabrycznych
– urbanistyka operacyjna
– geografia społeczna

inż. Paweł Zarębski
planista
e-mail pzarebski@irm.krakow.pl, tel.w.38
Inżynier gospodarki przestrzennej, w trakcie magisterium.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– infrastruktura komunikacyjna,
– ochrona dzikich zwierząt oraz korytarzy ekologicznych
– zieleń miejska.