Aktualności

logo_zmniejszone


Organizujemy hackathon – kolejne spotkanie online

Kolejne spotkanie w formie online odbyło się w dniach 5–6 października 2020 roku. Jego głównym tematem była organizacja hackathonu, czyli wydarzenia angażującego lokalną społeczność w celu kreatywnej dyskusji nad rozwiązaniem ważnego dla niej problemu. Najważniejszym celem tego narzędzia jest podniesienie poziomu zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, natomiast niekoniecznie muszą zostać wypracowane konkretne, możliwe do wdrożenia rozwiązania. Uczestnicy zostają podzieleni na niewielkie grupy, a wydarzenie może mieć zarówno formę bezpośredniego spotkania, jak i odbywać się w formule online, a także w postaci hybrydowej.

W pierwszej części telekonferencji omówione zostały wytyczne dla organizacji hackathonu. Następnie zaprezentowano studium przypadku francuskiej gminy Septfonds, gdzie wyzwaniem było utworzenie lokalnego centrum aktywności społecznej. Druga część spotkania projektowego miała charakter warsztatowy i poświęcona była wypracowaniu pomysłu na grę planszową w ramach praktycznego przetestowania metod stosowanych w hackathonie. Uczestnicy pracowali nad projektem gry w dwóch grupach, a następnie wspólnie przedyskutowali wyniki. Pomiędzy grupami można było dostrzec zróżnicowane podejście do problemu, gdyż pierwsza z nich w swojej propozycji nawiązała do idei storytellingu w oparciu o wyjściowy zalążek fabuły, angażując wyobraźnię graczy, natomiast druga skupiła się graficznym przedstawieniu układu planszy. Niezależnie jednak od przyjętego spojrzenia, opracowanie i przedyskutowanie pomysłu na grę wymagało dużej dawki kreatywności, co dowodzi, że warto wprowadzać i rozwijać metodę hackathonu.


Jakie potrzeby mają mieszkańcy wsi?

Następne spotkanie, w dniu 15 września 2020 roku, zostało przeprowadzone w formie telekonferencji. Było ono poświęcone przede wszystkim prezentacji wniosków z wywiadów przeprowadzonych przez instytucje partnerskie z przedstawicielami grup docelowych. Uzyskane informacje zostały podzielone na trzy grupy tematyczne: ogólna sytuacja w społecznościach/na obszarach wiejskich, partycypacja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich oraz możliwości zastosowania gier jako narzędzia w procesie partycypacji. W wyniku dyskusji uczestnicy doszli do wspólnego przekonania, że niezależnie od odmienności pomiędzy krajami instytucji partnerskich społeczności zamieszkujące obszary wiejskie są silnie niejednorodne wewnętrznie. Przekłada się to na zróżnicowane potrzeby i nastawienie mieszkańców danego obszaru do działań partycypacyjnych. Należy zatem uwzględnić te różnice chcąc skutecznie stosować metodę gamingu, profilując ją pod kątem oczekiwań poszczególnych grup w ramach danej społeczności.


Spotykamy się online

W dniu 19 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze w formule online spotkanie w ramach projektu Ruralities. Spotkanie dotyczyło zmian organizacji pracy w projekcie wymuszonej przez pandemię COVID19. Ze względu na ograniczone możliwości podróży poszczególnych partnerów kolejne spotkania będą obywać się online. Niemniej prace nie zostają zawieszone, a obecna sytuacja przedstawia obszary wiejskie w nowym świetle.


Pierwszy trening w ramach projektu Ruralities w Tuluzie

W dniach 16–21 lutego 2020 roku w Tuluzie odbył się pierwszy trening w ramach projektu Ruralities. Organizatorami wydarzenia był lider projektu – Ipso Facto (Francja), reprezentowany przez Jeanne Stephan, oraz Comparative Research Network (Niemcy), reprezentowane przez Krisztinę Keresztély. Z ramienia Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w szkoleniu uczestniczyli pracownicy zespołu S5 i zakładu B5 –  Katarzyna Kudłacz i Jacek Koj.

Celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom dwóch różnych metod planowania partycypacyjnego oraz wypracowanie przyjaznego dla grup docelowych sposobu wdrożenia powyższych metod. Szkolenie podzielone było na trzy części. Pierwsza, dwudniowa, dotyczyła metody Eurbanities, której założeniem jest stymulowanie uczestnictwa mieszkańców miast w procesie kształtowania rozwoju lokalnego z użyciem edukacyjnej gry komputerowej. Kolejne dwa dni poświęcone były założeniom podejścia Spiral. Jest to stworzone przez Radę Europy narzędzie o charakterze partycypacyjnym, oddolnym i opartym na współpracy, służące do opracowywania programów współodpowiedzialności za dobrostan danej społeczności. Ostatni dzień przeznaczono na dyskusję nad technikami efektywnej implementacji przyswojonych wcześniej metod.

Tuluza_6
Tuluza_5
Tuluza_4

Tuluza_3
Tuluza_2
Tuluza_1

 


Spotkanie inaugurujące projekt Ruralities w Berlinie

W dniach 2-3 grudnia 2019 roku w Berlinie odbyło się pierwsze spotkanie projektowe Ruralities. Spotkanie zorganizowane zostało przez partnerów wiodących – Ipso Facto (Francja) oraz Comparative Research Network (Niemcy). Instytut Rozwoju Miast i Regionów reprezentowany był przez pracowników zakładu B5 –  Agnieszkę Świgost-Kapocsi, Łukasza Sykałę i Jacka Koja.

Podczas spotkania omówiono kwestie organizacyjne i merytoryczne projektu – główne założenia, cele i grupy docelowe. Omówiono również zagadnienia związane z przygotowaniem pierwszego treningu który odbędzie się w Tuluzie w dniach 17-21 lutego 2020 roku. Trening dotyczyć będzie metod Eurbanities i Spiral.

4
3
2
1

Autorem zdjęć jest M. Barthel (Comparative Research Network)