Zakład Zarządzania Rozwojem Lokalnym (B5)

[Kraków]

Działalność zakładu koncentruje się wokół problematyki związanej z rozwojem lokalnym i regionalnym. Prowadzone przez nas badania mają charakter naukowy oraz ekspercki. Podejmowana w nich tematyka czerpie źródła z najbardziej aktualnej wiedzy oraz doświadczeń, także od naszych zagranicznych partnerów.

Celem naszych badań jest wsparcie samorządów terytorialnych w prowadzeniu polityki rozwojowej, w szczególności w zakresie wdrażania oraz poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie obszarami miejskimi.

W ramach działalności zakładu zrealizowano następujące projekty:

– Subregionalne bieguny wzrostu województwa opolskiego (2016) – projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

– Dostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych
w województwie wielkopolskim (2016)– projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

– Opracowanie metodologii szacowania wartości składników mienia komunalnego z punktu widzenia potencjału rozwojowego jednostek samorządu terytorialnego i ich partnerstw (2015) – projekt został zrealizowany na zlecenie Związku Miast Polskich.

– Raport o stanie polskich miast 2016, Rozwój gospodarczy (2015-2016).

– EUrbanities – Empowering civil participation trough game based learning (2015-2018) – projekt finansowany ze środków unijnych – Erasmus + Programme.

– Procesy relokacji i ekspansji przestrzennej przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych (2013-2016) – projekt został zrealizowany w ramach programu SONATA, NCN.

– Analiza europejskiej idei partnerstw miejsko-wiejskich i ich implementacji w Europie (2015-2016) – projekt współfinansowany przez Polsko Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki.

– The LEADER method transferring V4 experiences to Georgia (2014-2015) –projektzostał zrealizowany w ramach współpracy z International Visegrad Fund – Extended Standard Grant V4 EaP.

– Factors of the success of thermal parks in Visegrad Group countries: exchange of good practice (2012-2013) – projekt został zrealizowany w ramach współpracy z International Visegrad Fund.

 

ZESPÓŁ Zakładu Zarządzania Rozwojem Lokalnym (B5):

Łukasz Sykała
Kierownik Zakładu

e-mail lsykala@irm.krakow.pl, tel. +48 12 634 29 53 w. 56

Absolwent geografii oraz zarządzania w sektorze publicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracownik Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie i doktorant w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obszary i zainteresowania badawcze:
• rozwój regionalny i lokalny
• polityka regionalna (w tym polityka spójności Unii Europejskiej)
• zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
• rewitalizacja miast i odnowa wsi

Publikacje:
Sykała Ł., Dej M., Jarczewski W., 2015, Distribution of LEADER supportdesigned to localagricultural products in Poland, International Journal of AgriculturalResources, Governance and Ecology, 11, 2, s. 123–142.
Sykała Ł., Dej M., Wolski O., 2015, Wsparcie edukacji na obszarach wiejskich z wykorzystaniem programu LEADER, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s. 81–94.
Jarczewski W., Huculak M., Dej M., Sykała Ł., 2015, Beyond Localness: Development Dimensions of the Niepołomice Industrial Zone, [w:] Micek G. (red.), UnderstandingInnovation in EmergingEconomicSpaces. Global and LocalActors, Networks and Embeddedness, Ashgate, s. 165–190.
Sykała Ł., Dej M., Wolski O., 2015, Executivesummary: information and conclusions from the project, [w:] Sykała Ł., Dej M., Wolski O. (red.), The LEADER Method. TransferringExperience of the VisegradGroupCountries to Georgia, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 9–21.
Sykała Ł., 2015, Basic principles and features of the LEADER approach, [w:] Sykała Ł., Dej M., Wolski O. (red.), The LEADER Method. TransferringExperience of the VisegradGroupCountries to Georgia, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 41–54.
Sykała Ł., Wolski O., Trantinová M., Erőss A., Hámorník J., Čičová T., Vajcíková R., Rybár V., Buday M., 2015, The LEADER Approach in VisegradGroupcountries in 2007–2013, [w:] Sykała Ł., Dej M., Wolski O. (red.), The LEADER Method. TransferringExperience of the VisegradGroupCountries to Georgia, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 55–87.
Sykała Ł., 2015, The LEADER Approach in Poland in 2007–2013 (selectedaspects), [w:] Sykała Ł., Dej M., Wolski O. (red.), The LEADER Method. TransferringExperience of the VisegradGroupCountries to Georgia, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 89–127.
Wiedermann K., Sykała Ł., 2014, Air transport development in Poland after 1989, [w:] Trzepacz P. (red.), Polishairports in transition 2004–2013, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 119–134.
Sykała Ł., 2014, Air transport development in national and regionalstrategicdocuments, [w:] Trzepacz P. (red.), Polishairports in transition 2004–2013, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 135–146.
Sykała Ł., 2014, Supporting the development of air transport infrastructure in Poland in 2007–2013, [w:] Trzepacz P. (red.), Polishairports in transition 2004–2013, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 147–156.
Domański B., Działek J., Gwosdz K., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Guzik R., Kocaj A., Kowalski Ł., Łobodzińska A., Micek G., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku. Ocena małopolskiego rynku pracy przez inwestorów zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
Domański B., Guzik R., Działek J., Gwosdz K., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Łobodzińska A., Kocaj A., Kowalski Ł., Micek G., Nikitin U., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
Gwosdz K., Ciechowski M., Działek J., Guzik R., Kocaj A., Micek G., Sykała Ł., Biernacki W., Górecki J., Łękawska S., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., 2014, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Jacek Koj
analityk-badacz

e-mail jkoj@irm.krakow.pl, tel. +48 12 634 29 53 w. 58

Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, geografii urbanistycznej na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowego studium konserwacji zabytków architektury i urbanistyki na Politechnice Śląskiej. W wolnym czasie podróżuje pociągami retro i zwiedza zabytki techniki.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– rozwój regionalny i lokalny,
– rewitalizacja miast,
– suburbanizacja,
– krajobraz kulturowy.

Publikacje:
Koj J., 2015, Ochrona krajobrazu przemysłowego jako element zrównoważonego rozwoju na przykładzie konurbacji górnośląskiej [w:] Prace Geograficzne IGiGP UJ 141, Kraków, 105-116
Koj J., 2013, Postawy właścicieli górniczych wież wyciągowych – elementu krajobrazu kulturowego konurbacji górnośląskiej [w:] P. Krąż et al. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, 101-109
Koj J., 2011, Obiekty poprzemysłowe jako czynniki rozwoju regionu w turystyce i rekreacji [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 690. Ekonomiczne Problemy Usług 79, Szczecin, 95-108

Wojciech Dawid
analityk

e-mail wdawid@irm.krakow.pl, tel. +48 12 634 29 53 w. 58

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność geoinformacja oraz Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Turystyka i Rekreacja. Zainteresowania badawcze skupione wokół urbanistyki, analiz przestrzennych, a także aktywizacji społeczności lokalnych.
Prywatnie miłośnik turystyki wysokogórskiej, kolarstwa i swojego rodzinnego miasta Zamościa. Członek społeczności eksperckiej HERE Polska, oraz współpracownik programu Przejrzysty Kraków.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– urbanistyka,
– transport,
– modelowanie statystyczno-przestrzenne,
– zagospodarowanie turystyczne.

Maciej Mróz
analityk-badacz

e-mail mmroz@irm.krakow.pl, tel. +48 12 634 29 53 w. 57

Absolwent studiów licencjackich na kierunku geografia, specjalizacja – Geografia społeczno-ekonomiczna oraz studiów magisterskich na kierunku geografia, specjalizacja – Rozwój lokalny i regionalny na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– jakość przestrzeni miejskiej
– urbanizacja i suburbanizacja
– rozwój regionalny i lokalny

Marta Ziółkowska
analityk-badacz

e-mail mziolkowska@irm.krakow.pl, tel.w. +48 12 634 29 53 w. 57

Absolwentka geografii (specjalność: gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się zmianami w przestrzeni współczesnego miasta oraz strategią komunikacji marki. Prywatnie miłośniczka podróży, architektury wnętrz i siatkówki.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– urbanistyka,
– transport i dostępność komunikacyjna,
– rozwój regionalny i lokalny,
– rewitalizacja miast.

Natalia Stelmaszewska
analityk-badacz

e-mail nstelmaszewska@irmir.pl, tel. +48 12 634 29 53 w. 57

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Geografia, specjalizacja – Gospodarka Przestrzenna i Rozwój Regionalny oraz studiów magisterskich na kierunku E-Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Obszary i zainteresowania badawcze:
• Ulice handlowe (struktura użytkowania budynków, rozmieszczenie działalności usługowych, zmiany struktury usług),
• Rozwój regionalny i lokalny,
• Planowanie przestrzenne,
• Smart Cities.