Zakład Urbanistyki Stosowanej (B1)

[Warszawa]

Aktywność zakładu koncentruje się na praktycznych aspektach stosowania regulacji z zakresu planowania przestrzennego. Celem działalności zakładu jest modelowanie planowania przestrzennego poprzez formułowanie wniosków i rekomendacji na podstawie przeprowadzonych procedur i opracowanych metod. Sporządzane dokumenty planistyczne, w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, stanowią platformę wdrożeniową zmian systemowych oraz podstawę do analiz skutków ich wprowadzenia. Posiadane doświadczenie praktyczne jest także wykorzystywane do prowadzenia działalności eksperckiej przy procedowanych zmianach przepisów z zakresu planowania przestrzennego.

Głównym obszarem działalności zakładu są:
• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
• analizy potrzeb i możliwości rozwoju gmin,
• analizy zmian w zagospodarowani przestrzennym gmin,
• oceny aktualności dokumentów planistycznych,
• decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• inne opracowania planistyczne, ekspertyzy, opinie i raporty w odniesieniu do szczebla lokalnego systemu planowania przestrzennego.


mgr inż. arch. Cezary Maliszewski
Kierownik Zakładu
e-mail cmaliszewski@irmir.pl, tel. 22 619-83-86

Absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej. Główny projektant kilkudziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (m. in. Konin, Tarnów, Krasnystaw, Kobyłka, Lębork, Nałęczów, Zakopane, Augustów, Otwock, Stegna, Bałtów). Posiada uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej Nr MA/036/07.

Obszar zainteresowań badawczych:
– model praktyczny planowania przestrzennego,
– aspekty prawne systemu planowania przestrzennego

Publikacje:
– Maliszewski C., 2019, Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy – efektywność w przeciwdziałaniu eksurbanizacji, Studia Miejskie, Tom 33 s.79-98, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole,
– Węclewska J. Maliszewski C., Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne – zagadnienia problematyczne uzyskiwania zgód, Casus Krajowa Reprezentacja Samorządów Kolegiów Odwoławczych, Zima 2018  s. 53-57, Kraków,
– Maliszewski C., 2016, Metody planowania przestrzennego obszarów turystycznych i rekreacyjnych na poziomie lokalnym, Człowiek i środowisko, Tom 40 (2) s. 59-82, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa,
– Topczewska T., Maliszewski C., 2015, Plany miejscowe gmin podwarszawskich. Sposób realizacji polityki urbanizacji, Człowiek i środowisko, Tom 39 (1) s. 5-17, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa,
– Maliszewski C.,2014, Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Człowiek i środowisko, Nr 38 (3-4) s. 69-90, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa,
– Topczewska T., Maliszewski C., 2014, Suburbanizacja a jakość dokumentów planistycznych gmin – na przykładzie gmin podwarszawskich, Człowiek i środowisko, Nr 38 (1) s. 23-43, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

mgr inż. Agnieszka Odolecka
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
e-mail aodolecka@irmir.pl, tel. 22 619-83-86

Absolwentka gospodarki przestrzennej  na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Urbanistka z ponad czteroletnim stażem. Współautorka kilkudziesięciu opracowań planistycznych: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz różnego rodzaju analiz planistycznych.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– urbanistyka,
– planowanie przestrzenne,
– zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast,
– przestrzenie publiczne.

mgr inż. Anna Uszkur
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
e-mail auszkur@irmir.pl, tel. (22) 619-83-86

Wykształcenie: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, studia magisterskie i inżynierskie, specjalizacja: gospodarka przestrzenna, Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami, Projekty Deweloperskie i Inwestycyjne, studia podyplomowe, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, studia podyplomowe: zarządzanie nieruchomościami. W ciągu siedmiu lat pracy w Instytucie rozwijała się głównie w problematyce zagospodarowania i planowania przestrzennego. Dzięki czemu już od kilku lat samodzielnie sporządza plany miejscowe, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wszelkiego rodzaju analizy planistyczne. Opracowywała również decyzje o warunkach zabudowy, prognozy finansowe oraz opracowania przyrodnicze. Od 2013 r. zaczęła czynnie uczestniczyć w realizowanych przez Instytut zadaniach badawczych. Efektem tych prac jest realizacja 3 zadań badawczych i publikacja 2 artykułów w kwartalniku „Człowiek i Środowisko”. Interesuje się szeroko rozumianą problematyką planowania przestrzennego.

Zadania badawcze:
Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych (na poziomie krajowym) – 2013 rok.
Planowanie przestrzenne terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w wybranych miejscowościach – 2014 rok.

Publikacje:
Artykuł w kwartalniku „Człowiek i Środowisko”, Rocznik 2014, Planowanie strategiczne i operacyjne terenów wypoczynkowych.
Artykuł w kwartalniku „Człowiek i Środowisko”, Rocznik 2016, Zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a realizacji wytycznych Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 20130.