Zakład Polityki Przestrzennej (B10)

[Warszawa]

W Zakładzie prowadzone są badania nad polityką przestrzenną samorządów zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Teoretyczny wymiar badań dotyczy poszukiwania modeli optymalnego gospodarowania przestrzenią w polskich realiach społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz rozważań nad monitoringiem zagospodarowania przestrzennego. Aplikacyjny wymiar prowadzonych w zakładzie badań koncentruje się między innymi na stworzeniu optymalnej metody oceny prowadzonej przez miasta polityki przestrzennej w ramach realizowanego wspólnie ze Związkiem Miast Polskich konkursu „Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią”. Zakład wspomaga również samorządy w tworzeniu wysokiej jakości aktów planowania przestrzennego.

dr Piotr Fogel
Kierownik Zakładu
e-mail pfogel@irmir.pl, piotr.fogel@wp.pl, tel. (22) 619 80 08

Uniwersytet Gdański Instytut Geografii – doktor nauk geograficznych
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi – mgr geografii
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury – Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego

Specjalizuje się w zagadnieniach odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią wspomaganego nowoczesnymi metodami analiz planistycznych. Autor i współautor licznych artykułów naukowych i opracowań eksperckich. Autor i współautor kilkudziesięciu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko, analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Kurator ogólnopolskiego konkursu „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią”.

Zainteresowania badawcze:
Odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią,
Monitoring zagospodarowania przestrzennego,
GIS w gospodarowaniu przestrzenią,
Zrównoważony rozwój,
Zintegrowane zarządzanie JST.

Najważniejsze publikacje:
Sawicka Z., Fogel P., 2016, Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie. Wieś i Rolnictwo 1 (170)/2016.
Fogel P., Kuskowski J., 2015, Ocena treści opracowań ekofizjograficznych, w zakresie rozpoznania i diagnozy stanu powstających na potrzeby kształtowania polityki przestrzennej gmin w Polsce. Człowiek i Środowisko 1/2015.
Fogel P., 2015, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta. MIASTO IDEALNE – MIASTO ZRÓWNOWAŻONE Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu Pod redakcją Anny Kalinowskiej Wydawnictwo pokonferencyjne.
Kupidura P., Fogel P., Białołusz S., 2013, Wykorzystanie SIP dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Fogel P., 2012, Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach. Biuletyn KPZK PAN z. 240.
Fogel P., 2010, Konflikty wartości w praktyce planowania przestrzennego głos urbanisty [w:] Z. Cieślak, A. Fogel (red.), Wartości w planowaniu przestrzennym, Wyd. Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
Fogel P., 2010, Obszary problemowe rolnictwa w świetle planowania miejscowego. Studia i Raporty IUNG-PIB z. 21.
Kistowski M., Fogel P. 2009 Problemy rozwoju sieci osadniczej i suburbanizacji w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Biuletyn KPZK PAN z 240.
Fogel A., Fogel P., 2008 Rola uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy –wybrane zagadnienia Człowiek i Środowisko1-2/2008.
Stuczyński T., Fogel P., Jadczyszyn J., 2008 Ochrona gleb na terenach zurbanizowanych, Urbanista 11/08.
Fogel P., 2007, Zrównoważone planowanie przestrzenne w praktyce [w]: S. Kozłowski, P. Legutko – Kobus (red.): Planowanie Przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe Lublin 2007.

W wolnej chwili: podróże dalekie i bliskie, bieganie.

mgr Magdalena Łaska
analityk GIS, planista przestrzenny
e-mail mlaska@irmir.pl, tel. (22) 619 80 08

Absolwentka gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Prowadzone badania:
­ Analizy przestrzenne i prace badawcze prowadzone w związku ze sporządzaniem dokumentów planistycznych.
­ Prace badawcze dotyczące analiz środowiskowych z wykorzystaniem narzędzi GIS na potrzeby formułowania polityki przestrzennej gmin (2017 r.).
­ Udział w pracach nad analizą wyników ankiety w zakresie identyfikacji zakresu i stopnia zaawansowania prac w gminach nad uchwałami „reklamowymi”, z uwzględnieniem specyfiki gmin uzdrowiskowych (2017 r.).
­ Członkostwo w zespole do spraw współpracy z instytutami badawczymi (zgodnie z Zarządzeniem nr 15 MIiB z dnia 24 marca 2017 r.), w zakresie prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym (2017 r.).

Zainteresowania badawcze:
­ GIS
­ Urbanistyka
­ Planowanie przestrzenne
­ Ekorozwój

Publikacje:
Łaska M., 2016, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego, [w:] Człowiek i Środowisko T.40 Nr 2/2016, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

mgr Anna Szpura
e-mail aszpura@irmir.pl, tel. (22) 619 80 08

Ukończyła studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych oraz Zarządzania) oraz studia licencjackie na kierunku geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych oraz Matematyki i Informatyki) Uniwersytetu Łódzkiego.

Wystąpiła podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w Nauce” (Olsztyn 2017) – referat pt.: „Uwzględnienie analiz przestrzennych w bilansowaniu terenów przeznaczonych pod zabudowę na przykładzie gminy Krynica-Zdrój”.
Wzięła udział w przygotowaniu „Raportu z badania ankietowego dotyczącego stanu prac nad realizacją przez samorządy lokalne zapisów art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie przygotowywania uchwał reklamowych” dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– urbanistyka,
– zastosowania narzędzi i technik GIS w planowaniu przestrzennym.

Dodatkowe informacje:
Najlepsza jak dotąd życiowa przygoda – podróż rowerowa: 29 dni, ok. 2700 km, 7 europejskich państw (Czechy, Niemcy, Austria, Włochy, Słowenia, Węgry, Słowacja).
Interesuje się piłką ręczną (była zawodniczka).