Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast (B6)

[Warszawa]

Zakres prac Zakładu obejmuje:

– programowanie procesów rewitalizacji w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz ustawę z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji,
– doradztwo i opieka ekspercka w projektach pilotażowych w zakresie rewitalizacji w Łodzi, Bytomiu i Wałbrzychu,
– opieka merytoryczna nad realizacją konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”, w tym szkolenia i doradztwo dla miast uczestniczących w konkursie,
– doradztwo merytoryczne w procesach opracowania programów rewitalizacji na zlecenie samorządów: gminy Środa Śląska, miasta Oława, miasta Krapkowice, miasta Grudziądza, miasta Szydłowiec, miasta Radomsko.
– opracowywanie ekspertyz związanych z rewitalizacją, w tym koreferatów do projektów programów rewitalizacji, analiz na potrzeby delimitacji obszarów zdegradowanych,
– opracowanie polityk i strategii mieszkaniowych oraz ekspertyz związanych z mieszkalnictwem,
-prowadzenie szkoleń z zakresu rewitalizacji, polityki mieszkaniowej i partycypacji społecznej.


ZESPÓŁ Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast (B6):

dr Aleksandra Jadach-Sepioło
Ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Zakładem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Instytucie Rozwoju Miast (Oddział w Warszawie). W latach 2014-2015 w Instytucie Rozwoju Miast była kierownikiem projektu doradczego dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy opracowywanej ustawie o rewitalizacji, Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej. Obecnie kieruje dwoma projektami doradczymi dotyczącymi rewitalizacji w projektach pilotażowych i w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast, realizowanymi na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Łączy pracę w Instytucie z aktywnością akademicką jako adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji miast „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”. Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu finansowania rewitalizacji miast, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania nieruchomościami. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych.

Krzysztof Kaszuba
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 r. ukończył studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie organizowane przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Barbara Kluza
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Jest ekspertem w dziedzinie współpracy międzynarodowej. W Instytucie zajmuje się tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego, m.in. w projektach rewitalizacyjnych i mieszkalnictwa.

dr inż. arch. Bogna Krystek-Kucewicz
Architektka i urbanistka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w problematyce rewitalizacji, mieszkalnictwa i polityki miejskiej. Współautor strategicznych dokumentów tworzonych na poziomie krajowym, propozycji zapisów aktów prawnych i rozporządzeń wykonawczych m.in. Krajowej Polityki Miejskiej 2023 czy ustawy o rewitalizacji. Ekspert w ocenie projektów złożonych w ramach RPO WM 2014–2020 w zakresie rewitalizacji.

dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Geografka, doktorat w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych pt. „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna” realizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Stypendystka Rządu Niemieckiego w ramach programu Europa Fellows II realizowanego w polsko-niemieckiej instytucji dydaktyczno-naukowej Collegium Polonicum w Słubicach. Pracę badawczą i ekspercką w Instytucie łączy z działalnością dydaktyczną jako adiunkt na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie w projektach międzynarodowych (koordynator pakietu zadaniowego projektu COBRAMAN (Central Europe) oraz w samorządzie lokalnym. Prowadzi też liczne szkolenia z zakresu rewitalizacji miast, planowania przestrzennego i turystyki.

Jarosław Ogrodowski 
Ekspert w zakresie partycypacji społecznej i rewitalizacji.

Katarzyna Spadło
Ekonomistka, specjalistka ds. problematyki rewitalizacji miast i polityki miejskiej. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się programowaniem rozwoju miast, praktyk rewitalizacji, autorka programów rozwoju miast, programów rewitalizacji, koncepcji i dokumentacji projektów rozwojowych, w tym rewitalizacyjnych. Ekspert w dziedzinie funduszy strukturalnych. Doradca merytoryczny w procesach programowania rewitalizacji w miastach polskich. Autorka ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast i programowania procesów odnowy miast, w tym koreferatów do projektów programów rewitalizacji powstałych w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Z ramienia Instytutu Rozwoju Miast odpowiada za wdrożenie projektu doradczego dotyczącego rewitalizacji w projekcie pilotażowym dedykowanym Miastu Wałbrzych.

Paweł Sudra
e-mail pawel.sudra@igpim.pl, tel. 22-619-78-17

Geograf, geoekolog, specjalista ds. geoinformacji. Obecnie badawczo zajmuje się głównie geografią miasta i gospodarką przestrzenną (szczególnie problemami suburbanizacji), ale także usługami ekosystemowymi i środowiskiem przyrodniczym w mieście. W zakresie rewitalizacji interesują go szczególnie tereny poprzemysłowe zdegradowane. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) – program Geographical Information Management and Applications (GIMA). Ukończył studia podyplomowe „Gospodarka przestrzenna i urbanistyka” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Doktorant w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Uczestniczył w wykonywaniu opracowań planistycznych dla gmin z obszaru województwa mazowieckiego, był zaangażowany w realizację projektów edukacyjno-szkoleniowych (edukacja ekologiczna, zastosowanie geoinformacji), a także był autorem artykułów w czasopismach popularno-naukowych i na branżowym portalu internetowym. Obecnie w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów jest zaangażowany w realizację prac badawczo-rozwojowych i szkoleniowych. Koordynuje w zakresie kompetencji IRMiR projekt „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” realizowany wspólnie ze Związkiem Miast Polskich (w ramach programu „Rozwój Lokalny”).

Aneta Stachelek
Absolwentka Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. Obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia. W Instytucie zajmuje się sprawami administracyjnymi dot. projektów pilotażowych i Modelowej Rewitalizacji Miast.

Edyta Tomczyk
Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie” prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński.