Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast (B6)

[Warszawa]

Zakres prac Zakładu obejmuje:

– programowanie procesów rewitalizacji w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz ustawę z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji,
– doradztwo i opieka ekspercka w projektach pilotażowych w zakresie rewitalizacji w Łodzi, Bytomiu i Wałbrzychu,
– opieka merytoryczna nad realizacją konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”, w tym szkolenia i doradztwo dla miast uczestniczących w konkursie,
– doradztwo merytoryczne w procesach opracowania programów rewitalizacji na zlecenie samorządów: gminy Środa Śląska, miasta Oława, miasta Krapkowice, miasta Grudziądza, miasta Szydłowiec, miasta Radomsko.
– opracowywanie ekspertyz związanych z rewitalizacją, w tym koreferatów do projektów programów rewitalizacji, analiz na potrzeby delimitacji obszarów zdegradowanych,
– opracowanie polityk i strategii mieszkaniowych oraz ekspertyz związanych z mieszkalnictwem,
-prowadzenie szkoleń z zakresu rewitalizacji, polityki mieszkaniowej i partycypacji społecznej.


ZESPÓŁ Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast (B6):

dr Aleksandra Jadach-Sepioło
Ekonomistka, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w realizacji zespołowych projektów doradczych z zakresu rewitalizacji i mieszkalnictwa. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych

Emilia Grotowska
e-mail egrotowska@irmir.pl, 22-618-23-06

Barbara Kluza
e-mail bkluza@irmir.pl, tel. 22-618-23-06
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Jest ekspertem w dziedzinie współpracy międzynarodowej. W Instytucie zajmuje się tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego, m.in. w projektach rewitalizacyjnych i mieszkalnictwa.

Hanna Milewska-Wilk
email hmilewska-wilk@irmir.pl
Socjolog (ISNS UW) i filolog angielski, mediator sądowy i zarządca nieruchomości. Specjalizuje się w zagadnieniach najmu mieszkaniowego, w zakresie skali i zmian charakteru najmu, jak i powiązanych z tym sposobów korzystania z mieszkań, zarządzania najmem, finansów gospodarstw domowych i rynku produktów finansowych opartych na mieszkaniach, regulacji prawnych i podatkowych. Zaangażowana w popularyzację wiedzy dotyczącej mieszkalnictwa w szerokim zakresie, ze szczególnym nastawieniem na profesjonalistów rynku nieruchomości i osoby tym rynkiem zainteresowane. W IRMIR odpowiedzialna za opracowanie polityk i strategii mieszkaniowych oraz ekspertyz dotyczących mieszkalnictwa.

Paweł Sudra
e-mail psudra@irmir.pl, tel. 22-619-78-17
Geograf, geoekolog, specjalista ds. geoinformacji. Obecnie badawczo zajmuje się głównie geografią miasta i gospodarką przestrzenną (szczególnie problemami suburbanizacji), ale także usługami ekosystemowymi i środowiskiem przyrodniczym w mieście. W zakresie rewitalizacji interesują go szczególnie tereny poprzemysłowe zdegradowane. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) – program Geographical Information Management and Applications (GIMA). Ukończył studia podyplomowe „Gospodarka przestrzenna i urbanistyka” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Doktorant w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Uczestniczył w wykonywaniu opracowań planistycznych dla gmin z obszaru województwa mazowieckiego, był zaangażowany w realizację projektów edukacyjno-szkoleniowych (edukacja ekologiczna, zastosowanie geoinformacji), a także był autorem artykułów w czasopismach popularno-naukowych i na branżowym portalu internetowym. Obecnie w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów jest zaangażowany w realizację prac badawczo-rozwojowych i szkoleniowych. Koordynuje w zakresie kompetencji IRMiR projekt „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” realizowany wspólnie ze Związkiem Miast Polskich (w ramach programu „Rozwój Lokalny”).