ZINTEGROWANE PLANOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – ZARYS METODYKI

Zamów teraz

  Zamawiam

  ZINTEGROWANE PLANOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – ZARYS METODYKI Cena: 30,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Publikacja jest wynikiem realizacji projektu badawczego własnego,  finansowanego ze
  środków na naukę w latach 2010-2012.
  Tytuł projektu: Rola zintegrowanego planowania w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Model jego procesu oraz procedur. Metodyczne uzasadnienie i ocena możliwości zastosowania w polskich realiach (profesjonalnych, naukowych i dydaktycznych).
  Projekt Nr N N114 237539 realizowany jest na podstawie umowy Nr 2375/B/H03/2010/39 przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.

  Dodatkiem do publikacji jest płyta DVD:
  PRZYKŁADY Z PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ
  Redakcja: Jerzy Kozłowski i Zygmunt Ziobrowski

  Spis treści
  WPROWADZENIE Jerzy Kozłowski i Zygmunt Ziobrowski …..9
  Rozdział 1. ZINTEGROWANE PLANOWANIE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Jerzy Kozłowski …..15
  1.1. Zintegrowane planowanie …..15
  Krótka geneza planowania …..15
  Zintegrowane planowanie, jego cele i przesłanie …..16
  Kryzys środowiska i jego korzenie  …..18
  Droga wyjścia: zrównoważony rozwój …..20
  Rola planowania …..22
  1.2. Zarys ewolucji planowania …..25
  Rzut oka na historię …..25
  Planowanie: nauka czy profesja? …..29
  Planowanie na szczeblu profesjonalnym: próba analizy …..31
  Kryteria sukcesu …..33
  1.3. Naczelne intencje projektu …..34
  Rozwiązywanie problemów metodycznych  …..34
  Identyfi  kacja potrzeb ….. 35
  Cele ….. 35
  Metoda …..36
  Bibliografia …..36
  Rozdział 2. CELE, ZADANIA I PROCES PLANOWANIA Jerzy Kozłowski …..39
  2.1. Główne cele planowania …..39
  Podstawowe zadania i obowiązki …..39
  2.2. Spory wokół procesu planowania …..41
  Podstawowe pytania merytoryczne …..41
  Wielka debata zagraniczna …..42
  Dyskusje krajowe …..46
  Wnioski metodyczne …..47
  2.3. Proces planowania przestrzennego …..48
  Model elementarny  …..48
  Model rozwinięty …..49
  Potencjalny wkład do planowania zrównoważonego rozwoju …..50
  2.4. Uwagi końcowe …..52
  Bibliografia …..55
  Rozdział 3. PROBLEMY I CELE PLANU Jerzy Kozłowski …..57
  3.1. Rozważania teoretyczne …..57
  Potrzeby i aspiracje społeczne …..57
  Rodzaje problemów …..58
  Podsumowanie …..60
  3.2. Przesłanki metodyczne …..61
  Specyfika problemów metodycznych …..61
  Podstawowe problemy ogólne …..62
  Zarządzanie rozwojem: rola podejścia interdyscyplinarnego …..64
  3.3. Propozycje merytoryczne …..66
  Cele planowania i ich klasyfikacja ….. 66
  Identyfi  kacja problemów i formułownie celów planu: zasady i procedury …..68
  Bibliografia …..80
  Rozdział 4. FORMUŁOWANIA PROGRAMU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. ZASADY I PROCEDURY Dorota Szlenk-Dziubek …..81
  4.1. Identyfi  kacja potrzeb społecznych …..81
  4.2. Przestrzenne rozmieszczenie programu …..83
  4.3. Propozycje rozwiązań …..85
  4.4. Uwagi końcowe …..86
  Bibliografia …..86
  Rozdział 5. MOŻLIWOŚCI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: EKOLOGICZNIE BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ ROZWIĄZAŃ Jerzy Kozłowski …..89
  5.1. Ekologiczna rola planowania i granice rozwoju …..89
  5.2. Podejście progowe i jego ewolucja …..93
  Powstanie i rozwój koncepcji progów rozwoju …..93
  5.3. Krańcowe progi przyrodnicze (kpp) …..93
  Narodziny koncepcji …..93
  Dalszy rozwój …..94
  Wyznaczanie kpp …..100
  Synteza wyników …..103
  Proponowana procedura …..105
  Zakres stosowania i perspektywy metody kpp …..109
  5.4. Ekologicznie bezpieczna przestrzeń rozwiązań …..110
  Koncepcja …..110
  Zasady wyznaczania …..110
  5.5. Ekonomicznie bezpieczne przestrzenie rozwiązań …..112
  Zarys podejścia …..112
  Hipotetyczny przykład zastosowania w praktyce …..113
  5.6. Uwarunkowania społeczne …..117
  Bibliografia …..117
  Rozdział 6. WARIANTY STRATEGII ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Jerzy Kozłowski, Zygmunt Ziobrowski …..121
  6.1. Rola modeli w planowaniu …..121
  Modele zdekoncentrowane …..122
  Modele funkcjonalne …..126
  6.2. Proponowane podejście metodyczne …..129
  Droga dojścia …..129
  Zarys procedury (dla sytuacji pierwszej) …..131
  6.3. Uproszczony przykład praktyczny (hipotetyczny) …..132
  Sytuacja 1: rozwój na zewnątrz …..132
  Sytuacja 2: rozwój do wewnątrz …..137
  6.4. Komentarz końcowy …..141
  Bibliografia …..142
  Rozdział 7. OCENY W PROCESIE PLANOWANIA  Autorskie rozwinięcie i interpretacja poglądów oraz propozycji B. Malisza (1981) i J. Kozłowski (1980) …..145
  7.1. Rola ocen …..145
  7.2. Ogólne kryteria …..146
  Przetrwanie …..146
  Funkcjonowanie i realność …..147
  Kryterium elastyczności …..147
  Mierzenie osiągnięć …..148
  7.3. Proponowana procedura przeprowadzania ocen w planowaniu …..149
  7.4. Zarys podejścia do oceny wariantowych rozwiązań – przykład hipotetyczny …..150
  Założenia wyjściowe …..150
  7.5. Wybrane, przykładowe cele i strategie …..151
  Skala i zasady pomiaru …..152
  Komentarz końcowy …..153
  Bibliografia …..154
  Rozdział 8. WNIOSKI DOTYCZĄCE KONTYNUACJI BADAŃ ORAZ OCENY MOŻLIWOŚCI ICH WPROWADZANIA DO POLITYKI, PRAKTYKI, DYDAKTYKI I LEGISLACJI Grażyna Korzeniak, Zygmunt Ziobrowski …..155
  8.1. Możliwości i sposoby kontynuowania ewolucji ekologicznie bezpiecznego podejścia w polskim systemie planowania przestrzennego Grażyna Korzeniak …..155
  Aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, a planowanie przestrzenne …..155
  Krańcowe progi przyrodnicze jako element opracowań ekofi  zjografi  cznych oraz prognoz oddziaływania na środowisko …..157
  Ustalenia dokumentów planistycznych jako wynik wyznaczania ekologicznie bezpiecznej przestrzeni rozwiązań …..160
  Wyznaczanie ekologicznie bezpiecznej przestrzeni rozwiązań w planach ochrony …..161
  Perspektywy stosowania metody krańcowych progów przyrodniczych w systemie planowania przestrzennego …..162
  Wykorzystane przepisy prawne …..163
  8.2. Kierunki ewolucji planowania przestrzennego w warunkach zrównoważonego rozwoju – wnioski do dalszych badań Zygmunt Ziobrowski …..165
  Spis diagramów  …..170
  Spis rycin …..170
  Spis tabel …..170

  ISBN 978-83-89440-37-2

  Cena książki: 30,00 zł brutto