ZINTEGROWANE PLANOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – ZARYS METODYKI

Zamów teraz

Zamawiam

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – ZARYS METODYKI Cena: 30,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Publikacja jest wynikiem realizacji projektu badawczego własnego,  finansowanego ze
środków na naukę w latach 2010-2012.
Tytuł projektu: Rola zintegrowanego planowania w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Model jego procesu oraz procedur. Metodyczne uzasadnienie i ocena możliwości zastosowania w polskich realiach (profesjonalnych, naukowych i dydaktycznych).
Projekt Nr N N114 237539 realizowany jest na podstawie umowy Nr 2375/B/H03/2010/39 przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.

Dodatkiem do publikacji jest płyta DVD:
PRZYKŁADY Z PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ
Redakcja: Jerzy Kozłowski i Zygmunt Ziobrowski

Spis treści
WPROWADZENIE Jerzy Kozłowski i Zygmunt Ziobrowski …..9
Rozdział 1. ZINTEGROWANE PLANOWANIE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Jerzy Kozłowski …..15
1.1. Zintegrowane planowanie …..15
Krótka geneza planowania …..15
Zintegrowane planowanie, jego cele i przesłanie …..16
Kryzys środowiska i jego korzenie  …..18
Droga wyjścia: zrównoważony rozwój …..20
Rola planowania …..22
1.2. Zarys ewolucji planowania …..25
Rzut oka na historię …..25
Planowanie: nauka czy profesja? …..29
Planowanie na szczeblu profesjonalnym: próba analizy …..31
Kryteria sukcesu …..33
1.3. Naczelne intencje projektu …..34
Rozwiązywanie problemów metodycznych  …..34
Identyfi  kacja potrzeb ….. 35
Cele ….. 35
Metoda …..36
Bibliografia …..36
Rozdział 2. CELE, ZADANIA I PROCES PLANOWANIA Jerzy Kozłowski …..39
2.1. Główne cele planowania …..39
Podstawowe zadania i obowiązki …..39
2.2. Spory wokół procesu planowania …..41
Podstawowe pytania merytoryczne …..41
Wielka debata zagraniczna …..42
Dyskusje krajowe …..46
Wnioski metodyczne …..47
2.3. Proces planowania przestrzennego …..48
Model elementarny  …..48
Model rozwinięty …..49
Potencjalny wkład do planowania zrównoważonego rozwoju …..50
2.4. Uwagi końcowe …..52
Bibliografia …..55
Rozdział 3. PROBLEMY I CELE PLANU Jerzy Kozłowski …..57
3.1. Rozważania teoretyczne …..57
Potrzeby i aspiracje społeczne …..57
Rodzaje problemów …..58
Podsumowanie …..60
3.2. Przesłanki metodyczne …..61
Specyfika problemów metodycznych …..61
Podstawowe problemy ogólne …..62
Zarządzanie rozwojem: rola podejścia interdyscyplinarnego …..64
3.3. Propozycje merytoryczne …..66
Cele planowania i ich klasyfikacja ….. 66
Identyfi  kacja problemów i formułownie celów planu: zasady i procedury …..68
Bibliografia …..80
Rozdział 4. FORMUŁOWANIA PROGRAMU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. ZASADY I PROCEDURY Dorota Szlenk-Dziubek …..81
4.1. Identyfi  kacja potrzeb społecznych …..81
4.2. Przestrzenne rozmieszczenie programu …..83
4.3. Propozycje rozwiązań …..85
4.4. Uwagi końcowe …..86
Bibliografia …..86
Rozdział 5. MOŻLIWOŚCI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: EKOLOGICZNIE BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ ROZWIĄZAŃ Jerzy Kozłowski …..89
5.1. Ekologiczna rola planowania i granice rozwoju …..89
5.2. Podejście progowe i jego ewolucja …..93
Powstanie i rozwój koncepcji progów rozwoju …..93
5.3. Krańcowe progi przyrodnicze (kpp) …..93
Narodziny koncepcji …..93
Dalszy rozwój …..94
Wyznaczanie kpp …..100
Synteza wyników …..103
Proponowana procedura …..105
Zakres stosowania i perspektywy metody kpp …..109
5.4. Ekologicznie bezpieczna przestrzeń rozwiązań …..110
Koncepcja …..110
Zasady wyznaczania …..110
5.5. Ekonomicznie bezpieczne przestrzenie rozwiązań …..112
Zarys podejścia …..112
Hipotetyczny przykład zastosowania w praktyce …..113
5.6. Uwarunkowania społeczne …..117
Bibliografia …..117
Rozdział 6. WARIANTY STRATEGII ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Jerzy Kozłowski, Zygmunt Ziobrowski …..121
6.1. Rola modeli w planowaniu …..121
Modele zdekoncentrowane …..122
Modele funkcjonalne …..126
6.2. Proponowane podejście metodyczne …..129
Droga dojścia …..129
Zarys procedury (dla sytuacji pierwszej) …..131
6.3. Uproszczony przykład praktyczny (hipotetyczny) …..132
Sytuacja 1: rozwój na zewnątrz …..132
Sytuacja 2: rozwój do wewnątrz …..137
6.4. Komentarz końcowy …..141
Bibliografia …..142
Rozdział 7. OCENY W PROCESIE PLANOWANIA  Autorskie rozwinięcie i interpretacja poglądów oraz propozycji B. Malisza (1981) i J. Kozłowski (1980) …..145
7.1. Rola ocen …..145
7.2. Ogólne kryteria …..146
Przetrwanie …..146
Funkcjonowanie i realność …..147
Kryterium elastyczności …..147
Mierzenie osiągnięć …..148
7.3. Proponowana procedura przeprowadzania ocen w planowaniu …..149
7.4. Zarys podejścia do oceny wariantowych rozwiązań – przykład hipotetyczny …..150
Założenia wyjściowe …..150
7.5. Wybrane, przykładowe cele i strategie …..151
Skala i zasady pomiaru …..152
Komentarz końcowy …..153
Bibliografia …..154
Rozdział 8. WNIOSKI DOTYCZĄCE KONTYNUACJI BADAŃ ORAZ OCENY MOŻLIWOŚCI ICH WPROWADZANIA DO POLITYKI, PRAKTYKI, DYDAKTYKI I LEGISLACJI Grażyna Korzeniak, Zygmunt Ziobrowski …..155
8.1. Możliwości i sposoby kontynuowania ewolucji ekologicznie bezpiecznego podejścia w polskim systemie planowania przestrzennego Grażyna Korzeniak …..155
Aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, a planowanie przestrzenne …..155
Krańcowe progi przyrodnicze jako element opracowań ekofi  zjografi  cznych oraz prognoz oddziaływania na środowisko …..157
Ustalenia dokumentów planistycznych jako wynik wyznaczania ekologicznie bezpiecznej przestrzeni rozwiązań …..160
Wyznaczanie ekologicznie bezpiecznej przestrzeni rozwiązań w planach ochrony …..161
Perspektywy stosowania metody krańcowych progów przyrodniczych w systemie planowania przestrzennego …..162
Wykorzystane przepisy prawne …..163
8.2. Kierunki ewolucji planowania przestrzennego w warunkach zrównoważonego rozwoju – wnioski do dalszych badań Zygmunt Ziobrowski …..165
Spis diagramów  …..170
Spis rycin …..170
Spis tabel …..170

ISBN 978-83-89440-37-2

Cena książki: 30,00 zł brutto