Założenia polityki rewitalizacji w Polsce

Zamów teraz

  Zamawiam

  Założenia polityki rewitalizacji w Polsce Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Ksiązka stanowi IX tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
  Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawianyRewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego  rozwoju.

  Spis treści
  Wstęp … 9
  Synteza … 13
  Rozdział 1. Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce – Robert Guzik, Bolesław Domański ….. 21
  1.1. Cele rewitalizacji w świetle źródeł i skali degradacji przestrzeni zurbanizowanych ….. 21
  1.2. Wybrane instrumenty rewitalizacji możliwe do wykorzystania w Polsce ….. 24
  1.3. Monitoring procesów degradacji i efektów rewitalizacji ….. 27
  1.4. Rekomendacje dla polskich miast ….. 28
  Rozdział 2. Degradacja techniczna i społeczna miast – Wojciech Jarczewski ….. 31
  Rozdział 3. Założenia krajowej polityki rewitalizacji – Marek Bryx, Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło ….. 33
  3.1. Przesłanki podjęcia działań rewitalizacyjnych ….. 33
  3.2. Założenia systemowe warunkujące sprawną realizację polityki rewitalizacji ….. 41
  3.2.1. Rewitalizacja jako usługa publiczna ….. 41
  3.2.2. Programowanie rewitalizacji ….. 42
  3.2.3. Odrębne regulacje prawne ….. 44
  3.2.4. Struktury organizacyjno-instytucjonalne … 44
  3.2.5. Znaczenie środków publicznych w fi nansowaniu rewitalizacji ….. 45
  3.3. Cele krajowej polityki rewitalizacji ….. 46
  3.4. Działania i instrumenty oddziaływania krajowej polityki rewitalizacji ….. 48
  3.4.1. Zakres proponowanych rozwiązań ….. 48
  3.4.2. Etap perspektywiczny ….. 54
  3.4.3. Etap przejściowy ….. 61
  3.5. Spójność założeń krajowych z polityką regionalną i lokalną ….. 68
  3.6. Obciążenie budżetu prowadzeniem polityki rewitalizacyjnej ….. 69
  3.7. Rekomendacje w zakresie polityki rewitalizacji ….. 70
  Rozdział 4. Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji – Aleksander Noworól, Kamila Noworól, Paweł Hałat, Jacek Woźniak, Katarzyna Peter-Bombik, Iga Pietraszko-Furmanek, Aldo Vargas Tetmajer ….. 72
  4.1. Przesłanki regionalnej polityki rewitalizacji ….. 72
  4.2. Identyfi kacja problemów i ich charakterystyka ilościowa ….. 73
  4.2.1. Zjawiska kryzysowe w regionach Polski ….. 73
  4.2.2. Skala zróżnicowań regionalnych w kontekście polityki krajowej ….. 80
  4.2.3. Zmienna rola rewitalizacji w polityce rozwoju regionu ….. 83
  4.3. Założone wskaźniki polityki rewitalizacji – kontekst regionalny ….. 87
  4.4. Cele strategiczne i operacyjne polityki rewitalizacji ….. 88
  4.4.1. Cele związane z rozwojem środowiska przestrzennego ….. 88
  4.4.2. Cele związane z rozwojem kapitału ludzkiego ….. 91
  4.4.3. Cele związane z rozwojem społeczno-gospodarczym ….. 92
  4.5. Działania polityki rewitalizacji ….. 94
  4.5.1. Działania związane z zasobami środowiska przestrzennego ….. 94
  4.5.2. Działania związane z kapitałem ludzkim ….. 96
  4.5.3. Działania związane z aktywizacją rozwoju społecznogospodarczego ….. 97
  4.6. Środki realizacji celów strategicznych i działań ….. 98
  4.6.1. Instrumenty planistyczne ….. 99
  4.6.2. Instrumenty związane z bieżącym kierowaniem ….. 101
  4.6.3. Instrumenty monitoringu i kontroli ….. 113
  4.7. Instytucje zarządzające procesami rewitalizacji ….. 115
  4.7.1. Organizacje odpowiedzialne ….. 115
  4.7.2. Organizacje zainteresowane z perspektywy wojewódzkiej ….. 118
  4.7.3. Potencjalni i/lub faktyczni benefi cjenci polityki wojewódzkiej ….. 118
  4.7.4. Publiczne instytucje otoczenia organizacyjnego ….. 119
  4.7.5. Organizacje partnerskie ….. 120
  4.7.6. Podmioty pośrednio korzystające z polityki rewitalizacji ….. 120
  4.8. Instytucjonalne formy współpracy ….. 120
  4.9. Rekomendacje ….. 123
  Rozdział 5. Lokalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji – Wiesław Wańkowicz ….. 126
  5.1. Przesłanki lokalne ….. 126
  5.1.1. Gmina jako podmiot działania ….. 128
  5.1.2. Powiat jako podmiot działania ….. 133
  5.2. Główne cele rewitalizacji ….. 134
  5.3. Działania i instrumenty ….. 135
  5.3.1. Instrumenty prawne ….. 136
  5.3.2. Instrumenty fi nansowe ….. 137
  5.3.3. Działania inwestycyjne ….. 139
  5.3.4. Działania organizacyjno-zarządcze ….. 140
  5.3.5. Procesy decyzyjno-realizacyjne ….. 140
  5.4. Rekomendacje ….. 147
  Rozdział 6. Propozycje nowych instrumentów prawnych – Marek Węglowski ….. 153
  6.1. Przesłanki proponowanych zmian w regulacjach prawnych ….. 156
  6.1.1. Przesłanki wynikłe z analizy rozwiązań krajowych ….. 156
  6.1.2. Przesłanki wynikłe z analizy rozwiązań zagranicznych ….. 163
  6.2. Propozycje modyfi kacji istniejących instrumentów prawnych ….. 167
  6.2.1. Propozycje w zakresie funkcjo nowania samorządów ….. 168
  6.2.2. Propozycje w zakresie gospodarki przestrzennej ….. 170
  6.2.3. Propozycje w zakresie prawa budowlanego ….. 173
  6.2.4. Propozycje w zakresie gospodarki nieruchomościami ….. 174
  6.2.5. Propozycje w zakresie ochrony zabytków ….. 176
  6.2.6. Propozycje w pozostałych zakresach ….. 177
  6.3. Propozycja całościowych rozwiązań prawnych ….. 179
  6.3.1. Zagadnienia ogólne …… 181
  6.3.2. Ujęcie podmiotowe wsparcia finansowego ….. 186
  6.3.3. Określenie przedmiotu wsparcia fi nansowego ….. 189
  6.3.4. Zarządzanie procesami rewitalizacji ….. 192
  6.3.5. Monitorowanie postępu prac rewitalizacyjnych ….. 196
  6.4. Rekomendacje …… 197
  Rozdział 7. Propozycje instrumentów fi nansowych – Marek Bryx, Aleksandra Jadach-Sepioło …… 199
  7.1. Model grantów na fi nansowanie programów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych miast w Polsce – Marek Bryx …… 199
  7.1.1. Punkt wyjścia – fazy procesu rewitalizacyjnego ….. 199
  7.1.2. Źródła środków fi nansowych na rewitalizację miast ….. 203
  7.1.3. Krajowy fundusz rewitalizacji miast (KFRM) ….. 208
  7.1.4. Podsumowanie ….. 219
  7.2. Inicjatywa JESSICA. Finansowanie rewitalizacji miast oparte na mechanizmach inżynierii fi nansowej – Aleksandra Jadach-Sepioło ….. 219
  Rozdział 8. Aneksy ….. 223
  Aneks nr 1. Szacunek stopnia zwrotu środków publicznych, wydanych na działania rewitalizacyjne – Marek Bryx ….. 223
  Aneks nr 2. Propozycja struktury planu wykonawczego „Rewitalizacja miast polskich” (PW RMP) – Aleksandara Jadach-Sepioło ….. 230
  Main Assumptions of Urban Regeneration Policy – Summary ….. 233
  Bibliografia ….. 236
  Akty prawne ….. 240
  Spis rycin ….. 242
  Spis tabel ….. 243

  ISBN 978-83-89440-31-0

  Cena książki: 28,00 zł brutto