Uwarunkowania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem obszarów osuwiskowych

Zamów teraz

Zamawiam

Uwarunkowania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem obszarów osuwiskowych Cena: 29,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Praca jest wynikiem projektu badawczego pn.: „Wybrane zagadnienia geotechniczne w planowaniu przestrzennym”, zrealizowanego w ramach Działalności Statutowej Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie w 2009 r., następnie uzupełnionego i rozszerzonego o badania terenowe i laboratoryjne, wykonane podczas współpracy redaktora monografii z Katedrą Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kierownik Projektu: dr inż. Piotr Krzyk

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie………. 5
Cel i metodyka badań………. 7

CZĘŚĆ I
1. Informacja geologiczna w planowaniu przestrzennym…….. 9
2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego………. 13
3. Ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych obszaru………. 20
3.1. Podstawowe źródła informacji o warunkach geologiczno-inżynierskich………. 21
3.1.1. Mapy geologiczne………. 21
3.1.2. Mapy hydrogeologiczne………. 22
3.1.3. Badania geotechniczne………. 25
3.2. Warunki geotechniczne na obszarach różnych form geomorfologicznych………. 47
3.2.1. Obszary pokryw zwietrzelinowych………. 48
3.2.2. Obszary działalności lodowców………. 50
3.2.3. Obszary akumulacji rzecznej………. 52
3.2.4. Obszary akumulacji eolicznej………. 56
3.2.5. Obszary występowania gruntów organicznych………. 58
3.3. Waloryzacja geologiczno-inżynierska na potrzeby planowania przestrzennego………. 59
3.4. Charakterystyka przyrodnicza obszaru a warunki geotechniczne podłoża………. 64
3.5. Zastosowania GIS w ocenie warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb planowania przestrzennego………. 69

CZĘŚĆ II
4. Identyfikacja problemów planowania przestrzennego na obszarach występowania powierzchniowych ruchów masowych………. 76
4.1. Fizjografia i zagospodarowanie obszarów badań………. 79
4.2. Osuwiska jako zagrożenie geośrodowiskowe – przyczyny powstawania ruchów mas ziemnych………. 90
4.2.1. Osuwiska na obszarach badań………. 96
4.2.2. Ocena zagrożenia powierzchniowymi ruchami masowymi, źródła informacji o zagrożeniach………. 115
4.2.3. Geomorfologiczne aspekty zagospodarowania przestrzennego………. 121
4.3. System ochrony przeciwosuwiskowej (SOPO)………. 147
4.4. Metody przeciwdziałania zagrożeniom powierzchniowymi ruchami Masowymi………. 152
5. Podsumowanie i wnioski………. 159
Literatura………. 162
Spis rycin………. 168
Spis wzorów do obliczeń parametrów geotechnicznych………. 171
Spis tabel………. 172

ISBN 978-83-65105-00-4

Cena książki: 29,00 zł brutto