System monitorowania rewitalizacji

Zamów teraz

  Zamawiam

  System monitorowania rewitalizacji Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Książka stanowi XI tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
  Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego  rozwoju.

  Spis treści
  Wstęp ….. 7
  Rozdział 1.  Wprowadzenie do problematyki tomu Wojciech Jarczewski, Janusz Jeżak ….. 11
  1.1. Cele monitoringu ….. 12
  1.2. System monitoringu rewitalizacji ….. 12
  1.3. Audyt miejski – założenia ideowe ….. 15
  1.4. Odbiorcy ….. 17
  1.5. Struktura opracowania ….. 17
  Część I
  Audyt miejski i identyfi  kacja obszarów kryzysowych w jednostkach urbanistycznych ….. 19
  Rozdział 2.  Audyt miejski z wykorzystaniem jednostek urbanistycznych Wojciech Jarczewski ….. 21
  2.1. Uwagi wstępne ….. 21
  2.2. Jednostki urbanistyczne – kryteria delimitacji ….. 22
  2.3. Audyt miejski – identyfi  kacja zróżnicowania wewnątrzmiejskiego ….. 29
  2.3.1.  Audyt miejski w podsystemie społeczno-gospodarczym ….. 30
  2.3.2.  Audyt miejski w podsystemie urbanistycznym ….. 44
  2.3.3.  Audyt miejski – wskaźniki uzupełniające ….. 49
  2.3.4.  Inwentaryzacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych (poza mieszkalnictwem) ….. 52
  2.4. Podsumowanie ….. 56
  Rozdział 3.  Wskazanie obszarów kryzysowych z wykorzystaniem wyników audytu miejskiego Wojciech Jarczewski ….. 57
  3.1. Podsystem społeczny ….. 58
  3.2. Podsystem urbanistyczny ….. 61
  3.3. Wskaźnik syntetyczny ….. 61
  3.4. Podsumowanie ….. 64
  Część II
  Audyt miejski i identyfikacja obszarów kryzysowych w jednostkach modularnych ….. 65
  Rozdział 4.  Audyt miejski z wykorzystaniem jednostek modularnych Janusz Jeżak, Przemysław Cholewiński ….. 67
  4.1. Uwagi wstępne ….. 67
  4.2. Założenia metodyczne ….. 73
  4.2.1. Etapy audytu miejskiego oraz identyfi  kacji obszarów kryzysowych ….. 75
  4.2.2. Weryfi  kacja i ocena danych wejściowych ….. 76
  4.2.3. Konwersja danych wejściowych ….. 78
  4.3. Analizy branżowe oraz wizualizacja uzyskanych wyników cząstkowych ….. 78
  4.4. Identyfikacja obszaru kryzysowego ….. 79
  Rozdział 5.  Automatyzacja procesu analitycznego Janusz Jeżak, Przemysław Cholewiński ….. 85
  Część III
  Monitorowanie procesów rewitalizacji ….. 97
  Rozdział 6.  Monitorowanie i ewaluacja procesu rewitalizacji Wojciech Jarczewski ….. 99
  6.1. Wprowadzenie ….. 99
  6.2. Funkcje raportów z monitoringu i badań ewaluacyjnych ….. 102
  6.3. Ewaluacja ex-ante Lokalnego Programu Rewitalizacji (ocena wariantów) ….. 103
  6.4. Monitorowanie ….. 105
  6.5. Raport z monitorowania (publikowany raz w roku) ….. 110
  6.6. Ewaluacja ex-post ….. 111
  6.7. Procedury kontrolne ….. 113
  6.8. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji ….. 114
  Rozdział 7.  Powiązania z krajowym i regionalnymi systemami monitorowania Wojciech Jarczewski ….. 115
  7.1. Raportowanie na poziom regionalny ….. 116
  7.2. Raportowanie na poziom krajowy ….. 117
  7.3. Rewitalizacja a obowiązek statystyczny ….. 117
  Rozdział 8.  Wskaźniki do monitorowania i oceny procesu rewitalizacji Janusz Jeżak, Zygmunt Ziobrowski….. 119
  8.1. Typologia wskaźników monitoringu ….. 119
  8.2. Wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania rekomendowane do stosowania przy sporządzaniu Lokalnych Programów Rewitalizacji ….. 123
  Bibliografia ….. 135
  Spis rycin ….. 138
  Spis tabel ….. 140

  ISBN 978–83–89440–51–8

  Cena książki: 28,00 zł brutto