Sukces polityki proinwestycyjnej NIEPOŁOMICE 1990–2010. Wnioski dla władz lokalnych

Zamów teraz

Zamawiam

Sukces polityki proinwestycyjnej NIEPOŁOMICE 1990–2010. Wnioski dla władz lokalnych Cena: 35,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice 1990-2010. Wnioski dla władz lokalnych to najnowsza publikacja Instytutu Rozwoju Miast. Autorzy książki szczegółowo opisali i przeanalizowali przyczyny i mechanizmy, które pozwoliły Niepołomicom – niewielkiej gminie miejsko-wiejskiej na przyciągnięcie od 1990 r. ponad 60 nowych firm (przygotowywanie ofert, promocja proinwestycyjna, polityka podatkowa i in.). Nowe przedsiębiorstwa zainwestowały w Niepołomicach w sumie 470 mln USD i stworzyły 4,6 tys. miejsc pracy.  W książce opisano także wpływ rozwoju lokalnej strefy inwestycyjnej na środowisko przyrodnicze, rynek pracy, przeanalizowano skalę efektów mnożnikowych oraz opinie mieszkańców o nowych inwestycjach. Na podstawie wyników tych badań sformułowano szereg wniosków praktycznych, które mogą zostać szerzej wykorzystane przez osoby zajmujące się polityką proinwestycyjną w polskich gminach, miastach i regionach.

Serdecznie polecam zakup tej książki.

dr Wojciech Jarczewski (redaktor)

Spis treści
Wstęp (Wojciech Jarczewski, Maciej Huculak) …..11
Cel i zakres badań …..12
Źródła informacji i metody analizy …..13
Układ pracy …..15
Część I. Polityka proinwestycyjna jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gmin …..17
1.  Czynniki sukcesu polityki proinwestycyjnej (Wojciech Jarczewski) …..19
Władze lokalne w procesie pozyskiwania inwestycji …..19
Elementy polityki proinwestycyjnej gmin …..20
2.  Strefy inwestycyjne i obszary aktywności gospodarczej w Polsce (Maciej Huculak) ……25
Strefy inwestycyjne …..26
Specjalne Strefy Ekonomiczne …..31
Wnioski …..33
Część II. Rozwój i polityka proinwestycyjna Niepołomic w latach 1990–2010 …..35
3.  Niepołomice na tle województwa małopolskiego (Maciej Huculak) …..37
Położenie Niepołomic na tle szlaków komunikacyjnych …..37
Procesy ludnościowe …..40
Dochody własne gmin …..44
Inwestycje zagraniczne …..47
Wnioski …..49
4.  Powstanie i rozwój gminnej strefy inwestycyjnej (Wojciech Jarczewski, Maciej Huculak) …..51
Przemysł w Niepołomicach do 1990 roku …..52
Trudności niepołomickich zakładów po 1990 roku …..56
Nowe fi  rmy w Niepołomicach w latach 1990–1993 …..59
Inwestycje w Niepołomicach w latach 1993–1999 …..61
Tereny po zakładach drobiowych, obiekty tuczarni drobiu i pozostałe …..62
Inwestycje w Niepołomicach w latach 2000–2010 …..63
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych od 2000 roku …..67
Rozwój fi  rm usługowych …..70
Inne usługi …..73
Wnioski …..74
5.  Inwestycje zagraniczne w gminie Niepołomice (Maciej Huculak) …..77
Inwestycje przemysłowe …..80
Usługi …..81
Inwestycje w budowie i planowane …..82
Inwestycje zlikwidowane …..84
6.  Zaangażowanie gminy w rozwój stref inwestycyjnych – od wiosłowania do sterowania (Wojciech Jarczewski) …..85
Ewolucja zaangażowania gminy w rozwój stref inwestycyjnych …..85
Rozbudowa infrastruktury technicznej …..89
Proinwestycyjne planowanie przestrzenne …..90
Polityka gminy w zakresie podatku od nieruchomości …..90
Dochody budżetu gminy z podatków od nieruchomości, PIT, CIT …..93
Wnioski …..97
7.  Budowa wizerunku gminy proinwestycyjnej (Wojciech Jarczewski) …..99
Promocja bezpośrednia …..101
Niepołomickie investatur …..102
Nagrody, wyróżnienia i rankingi …..102
Zamek Królewski w Niepołomicach …..103
Promocja pośrednia …..104
Wysoka pozycja Stanisława Kracika na regionalnej i krajowej scenie politycznej …..101
Promocja gminy przez działania w sferze polityki społecznej …..102
Wnioski …..103
CZĘŚĆ III. Skutki inwestycji …..107
8.  Wpływ nowych inwestycji na rynek pracy (Maciej Huculak) …..109
Nowe firmy a rynek pracy …..110
Dojazdy do pracy …..112
Dojazdy do pracy w Niepołomicach na tle wybranych miast Małopolski …..112
Dojazdy do pracy w Niepołomickiej Strefi  e Inwestycyjnej …..114
Bezrobocie …..119
Warunki i bezpieczeństwo pracy …..122
Uwarunkowania przemian rynku pracy w mieście Niepołomice na tle wybranych ośrodków miejskich Małopolski …..124
Podsumowanie …..127
9.  Efekty mnożnikowe funkcjonowania fi  rm na terenie gminy Niepołomice (Krzysztof Gwosdz)…..129
Mechanizm efektów mnożnikowych …..129
Efekty zaopatrzeniowe …..132
Efekty dochodowe …..137
Wnioski – ocena wielkości efektów mnożnikowych funkcjonowania NSI na tle innych badań polskich i zagranicznych …..138
10. Trwałość inwestycji fi  rm w gminie Niepołomice (Maciej Huculak) …..141
Zakres badań …..143
Metoda badań …..144
Zakorzenienie firm w Niepołomicach …..146
Zakłady zlikwidowane …..144
Wnioski …..150
11. Środowisko przyrodnicze Niepołomic w kontekście rozwoju gminy (Maciej Huculak, Wioleta Śmietana) …..153
Zanieczyszczenie powietrza i działania na rzecz jego poprawy …..157
Zanieczyszczenie wód i problemy hydrologiczne rozwoju Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej …..160
Antropopresja na obszarze Puszczy Niepołomickiej i jej otoczenia …..163
Wnioski …..164
12. Mieszkańcy gminy Niepołomice wobec uprzemysłowienia (Karol Janas, Paulina Krzeszowska)…..167
Wprowadzenie, cele i zakres badań …..167
Teoretyczne uwarunkowania postaw wobec uprzemysłowienia i środowiska przyrodniczego …..168
Ocena uprzemysłowienia gminy i miejscowości zamieszkania na tle innych dziedzin życia …..170
Postawy mieszkańców wobec Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz walorów przyrodniczych gminy …..175
Związki między postawą proekologiczną a proinwestycyjną …..181
Wnioski …..183
Podsumowanie – wnioski dla władz lokalnych (Wojciech Jarczewski) …..185
Czynniki sukcesu Niepołomic …..185
Wnioski dla władz lokalnych …..189
Literatura …..196
Załączniki …..203
Spis rycin …..208
Spis tabel …..211
Spis załączników …..212
Wykaz skrótów …..213

ISBN 978-83-89440-07-5

Cena książki: 35,00 zł brutto