Standaryzacja sformułowań stosowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Zamów teraz

  Zamawiam

  Standaryzacja sformułowań stosowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Cena: 15,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Spis treści
  1. WPROWADZENIE …..5
  2. PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO …..9
  2.1 Formalna struktura i treść aktów prawa lokalnego …..11
  2.2 Podział redakcyjny tekstu planu …..14
  3. CZĘŚĆ WSTĘPNA TEKSTU PLANU …..19
  3.1 Tytuł …..19
  3.2 Ustalenia wstępne …..20
  3.3 Definiowanie pojęć wykorzystywanych w miejscowych planach …..25
  3.4 Cele planu …..27
  4. USTALENIA OGÓLNE PLANU …..29
  4.1 Zakres przedmiotowy nie ujęty w ustaleniach planu …..29
  4.2 Rozgraniczanie terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz zasady ich oznaczania …..30
  4.3 Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. oraz obiektów ochronionych na podstawie odrębnych przepisów …..34
  4.4. Strefy tzw. techniczne …..41
  4.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ……..43
  4.6 Zagospodarowanie terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów …..48
  4.7 Scalanie i podział nieruchomości …..53
  4.8 Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej …..56
  4.9 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego …..58
  4.10 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych …..63
  5. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE PLANU …..73
  5.1 Przeznaczenie terenów …..73
  5.2 Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu …..79
  5.2.1 Określenie linii zabudowy …..80
  5.2.2 Wielkość powierzchni zabudowy, w tym powierzchnia biologicznie czynna …..82
  5.2.3 Gabaryty obiektów …..83
  5.2.4 Wysokość projektowanej zabudowy …..85
  5.2.5 Geometria dachu …..88
  5.2.6 Pozostałe ustalenia …..89
  5.3 Komunikacja i infrastruktura …..92
  5.3.1 Systemy komunikacji …..92
  5.3.2 Infrastruktura techniczna …..101
  6. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE …..115
  7. UWAGI KOŃCOWE …..117
  ZAŁĄCZNIK …..119

  ISBN 978-89440-76-1

  Cena książki: 15,00 zł brutto