Rewitalizacja we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach

Zamów teraz

  Zamawiam

  Rewitalizacja we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Książka stanowi II tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
  Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.

  Spis treści

  Wstęp ….. 13
  Wprowadzenie ….. 17
  Rozdział 1
  Wprowadzenie: rewitalizacja – odnowa miast – polityki miejskie ….. 19
  1.1. Odnowa i rewitalizacja odpowiedzią na zagrożenia rozwoju miast ….. 19
  1.2. Transfer doświadczeń zagranicznych do Polski, uwarunkowania instytucjonalne, kulturowe i inne dylematy ….. 29
  Rozdział 2
  Chronologia odnowy miast na tle polityki miejskiej 1945-2000 ….. 32
  Rozdział 3
  Rewitalizacja a polityka miejska w latach osiemdziesiątych do 2008 roku ….. 49
  3.1. Tło społeczne dla nowych kierunków rewitalizacji miast ….. 49
  3.2. Ześrodkowanie odnowy miast na wielkich dzielnicach mieszkaniowych w publicznym sektorze mieszkalnictwa – blokowiska ……54
  3.3. Organizacja polityki miejskiej we Francji w początku XXI wieku ….. 55
  3.3.1. Międzyresortowa Delegacja dla Miast (DIV – Délégation Interministérielle à la Ville) ….. 58
  3.3.2. Narodowy Pogram Odnowy Miast (PNRU) i Narodowa Agencja Odnowy Miast (ANRU): zamierzenia na wielką skalę ….. 58
  3.3.3. Instrumenty i mechanizmy innowacyjne w polityce miejskiej ….. 59
  3.3.4. Chronologia polityki miejskiej we Francji ….. 61
  3.4. Priorytet: zróżnicowanie społeczne w programach rewitalizacji (mixité sociale) ….. 63
  3.5. Poszukiwanie globalnego podejścia do mieszkalnictwa w aglomeracjach ….. 64
  3.5.1. Mieszkania socjalne w sektorze prywatnym ….. 65
  3.5.2. Lokalna polityka mieszkaniowa (PLH) w strukturach ponadlokalnych ….. 66
  3.6. Lata 2000-2009 w polityce odnowy miast we Francji ….. 67
  3.6.1. Różnorodność społeczna a działania na istniejącej zabudowie ….. 67
  3.6.2. Wpływ nowych regulacji prawnych z zakresu mieszkalnictwa na odnowę miast ….. 68
  3.7. Wewnętrzna analiza i krytyka francuskiej polityki miejskiej ….. 70
  3.7.1. Oczekiwanie na stanowisko administracji państwowej wobec przekwaterowań ….. 70
  3.7.2. Niedostateczne zróżnicowanie oferty mieszkaniowej w wielkich osiedlach mieszkaniowych ….. 72
  3.7.3. W dalszej perspektywie: brak jasnej wizji politycznej (ocena z 2006 roku) ….. 72
  3.7.4. Braki w kwalifi kacjach technicznych dla realizacji projektów ANRU ….. 75
  3.8. Ewaluacja Narodowego Programu Rewitalizacji i wdrażanie ocen eksperckich ….. 76
  3.8.1. Potrzeba nowych wskaźników ….. 78
  3.8.2. Niepewność co do wdrożenia wyników ewaluacji ….. 79
  3.8.3. Koordynacja Lokalnej Polityki Mieszkalnictwa PLH z Narodowym Programem Odnowy Miast PNRU ….. 80
  3.9. Powrót do krajowej polityki rewitalizacji starych dzielnic mieszkaniowych w latach 2009-2016 ….. 82
  3.10. Ocena francuskiej polityki miejskiej i rewitalizacji ….. 84
  3.10.1. Perspektywa polityczna ….. 84
  3.10.2. Perspektywa ideologiczna i kulturowa ….. 85
  3.10.3. Perspektywa Unii Europejskiej ….. 88
  Rozdział 4
  Transfer doświadczeń zagranicznych: uwarunkowania i kierunki ….. 91
  4.1. Możliwości antycypacji kryzysu – nadzieje wiązane z transferem doświadczeń ….. 91
  4.2. Ścieżki i bariery transferu doświadczeń zagranicznych ….. 94
  4.3. Transfer doświadczeń francuskich: konstatacje ….. 96
  4.4. Transfer doświadczeń – rozważania na temat uwarunkowań – bariery ….. 98
  4.5. Udane i nieudane transfery doświadczeń francuskich ….. 104
  4.6. Kierunki transferu: uprzedzić zjawiska dezurbanizacji i powstawanie obszarów kryzysowych ….. 106
  4.6.1. Antycypować skutki trendów demografi cznych dla miast małych i średnich ….. 106
  4.6.2. Odwrócić upadek miast historycznych, małych i średnich, antycypować skutki segregacji społecznej w rewitalizowanych dzielnicach miejskich ….. 107
  4.6.3. Uprzedzić kryzys wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce ….. 109
  4.6.4. Wzmacniać konkurencyjność średnich i małych miast polskich poprzez oryginalną ofertę ekonomiczno-gospodarczą oraz wysoką jakość życia ….. 109
  4.6.5. Ograniczyć utratę gruntów rolnych pod zabudowę wobec prognoz rozproszenia zabudowy podmiejskiej ….. 110
  4.6.6. Zharmonizować działania różnych instytucji i polityk rewitalizacji na stykach między poziomami administracji ….. 111
  4.6.7. Dążyć do komplementarnych działań w zakresie mieszkalnictwa na różnych obszarach aglomeracji ….. 111
  Rozdział 5
  Polityka rewitalizacji miast małych i średnich we Francji ….. 113
  5.1. „Miasta małe i średnie” we francuskiej polityce miejskiej ….. 113
  5.2. Sektory Chronione w Miastach Historii i Sztuki ….. 114
  5.3. Rozwój i trudności miast średnich i małych we Francji lat siedemdziesiątych ….. 117
  5.4. Ograniczenie polityki miast średnich na rzecz starych zasobów mieszkaniowych – nowego priorytetu polityki miejskiej – lata osiemdziesiąte ….. 119
  5.5. Kierunki przekształceń miast małych i średnich we Francji w początkach XXI wieku ….. 122
  5.5.1. Spadek zainteresowania miastami małymi ….. 123
  5.5.2. Specjalizacja gospodarcza ….. 123
  5.5.3. Dynamika małych miast uzależniona od dynamiki regionu ….. 124
  5.6. Inspiracje dla polityki miast małych i średnich w Polsce ….. 125
  5.7. Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie miast małych i średnich …..  126
  Rozdział 6
  Vannes: konsekwentna polityka rewitalizacji miasta średniej wielkości – Operacja Programowania OPAH ….. 129
  6.1. Wstęp, dane demograficzne ….. 129
  6.2. Ekonomia – zatrudnienie w sektorach gospodarki (2006-2008) ….. 130
  6.3. Programy rewitalizacji w latach 70. Sektor Chroniony w Vannes ….. 131
  6.4. Programowana Operacja Poprawy Mieszkalnictwa OPAH Saint Patern …..132
  6.4.1. Program mieszkaniowy ….. 132
  6.4.2. Poprawa przestrzeni publicznych ….. 134
  6.4.3. Działalność socjalna i ekonomiczna ….. 135
  6.4.4. Rola operatora – menedżer ….. 137
  6.4.5. Rola instytucji fi nansujących ….. 139
  6.4.6. Organizacja, warunki powodzenia programu ….. 140
  6.5. Przełom w transporcie i dostępność miasta: lata 1990-2000 ….. 142
  6.6. Inne programy odnowy w miejskiej podjęte w Vannes ….. 143
  6.7. Lokalna Polityka Mieszkalnictwa w aglomeracji Vannes ….. 145
  6.8. Animacja życia społeczno-kulturalnego warunkiem sukcesu rewitalizacji ….. 147
  6.9. Rezultat: konsekwentne działania uwieńczone sukcesem ….. 149
  Rozdział 7
  Rewitalizacja miasta Roubaix ….. 152
  7.1. Kompleksowa wizja lokalna ….. 152
  7.1.1. Przeszłość gospodarcza – dziedzictwo trudne do przezwyciężenia ….. 153
  7.1.2. Głębokie problemy społeczne ….. 154
  7.1.3. Zdegradowana zabudowa ….. 155
  7.2. Główne etapy rewitalizacji miasta Roubaix ….. 157
  7.2.1. Lata 1970-1980: rozbiórki i rekonstrukcja oraz początek polityki odnowy miasta ….. 157
  7.2.2. Nowy instrument: Krajowy Program Odnowy Miast, PNRU …… 162
  7.3. Wielki Projekt Rewitalizacji Miasta w Roubaix ….. 164
  7.3.1. Powrót do centrum miasta: projekt o dominancie handlowej ….. 164
  7.3.2. Grunty zdekapitalizowane do zagospodarowania ….. 164
  7.3.3. Pierwsze oznaki transformacji ….. 166
  7.3.4. Strefy interwencji urbanistycznej ….. 167
  7.3.5. Restrukturyzacja dzielnic w zakolu Kanału Roubaix-Deule – ześrodkowanie funkcji miastotwórczych nad kanałem ….. 169
  7.3.6. Inwentaryzacja istniejących terenów zielonych w celu utworzenia sieci zieleni ….. 169
  7.3.7. Integracja nowej i starej zabudowy mieszkaniowej ….. 170
  7.3.8. Projekt wielkomiejski: Strefa „l’Union” ….. 171
  7.4. Organizacja programu rewitalizacji Roubaix ….. 171
  7.4.1. Korzystny kontekst krajowy i międzygminny ….. 171
  7.4.2. Znaczenie zarządzania gruntami ….. 172
  7.4.1. Kadra techniczna ….. 173
  7.5. Zarządzanie w programie rewitalizacji Roubaix i jego instrumenty ….. 174
  7.5.1. Mieszkalnictwo ….. 174
  7.5.2. Strefa Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego, Urbanistycznego i Krajobrazu ZPPAUP ….. 175
  7.5.3. Sfera gospodarcza i handlowa, specjalna strefa ekonomiczna ZFU ….. 175
  7.5.4. Partnerstwo publiczno-prywatne, PPP ….. 176
  7.5.5. Sfera społeczna ….. 177
  7.5.6. Sfera kulturowa ….. 178
  7.6. Urząd Miasta jako lider rozwoju kulturalnego ….. 180
  7.7. Podsumowanie ….. 180
  Rozdział 8
  Regionalna polityka gruntowa dla rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i odłogów urbanistycznych ….. 182
  8.1. Problemy odłogów miejskich ….. 182
  8.2. Regionalna Agencja Polityki Gruntowej (Etablissement Public Foncier, EPF) ….. 183
  8.3. Kontekst legislacyjny i priorytety działalności EPF ….. 185
  8.4. Strategia i kompetencje Regionu i Departamentów w zarządzaniu terenami ….. 186
  Spis treści 9
  8.4.1. Związki Międzygminne, gminy a regionalny operator dla przekwalifi kowania nieużytków ….. 187
  8.4.2. Tereny pod mieszkalnictwo ….. 189
  8.5. Założenia polityki gruntowej ….. 190
  8.5.1. Trzy założenia dla działań Publicznej Agencji Gruntów ….. 190
  8.5.2. Trzy osie interwencji gruntowej ….. 190
  8.6. Zakres i warunki interwencji technicznej EPF ….. 191
  8.6.1. Dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej ….. 191
  8.6.2. Interwencja techniczna EPF …… 192
  8.7. Szacunkowa ocena potrzeb samorządów na lata 2007-2013 ….. 194
  8.7.1. Poziom interwencji ….. 194
  8.7.2. Zapotrzebowanie fi nansowe – specjalny podatek na infrastrukturę ….. 195
  8.7.3. Ramy fi nansowe dla wieloletniego programu interwencji (2007-2013) ….. 197
  8.8. Metodyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na przykładzie strefy UNION ….. 199
  8.8.1. Obszar międzykomunalny „Union”: wizja urbanistyczna restrukturyzacji poprzemysłowej strefy metropolitalnej ….. 203
  8.8.2. Koncepcja projektu ….. 204
  8.8.3. Przekształcenia gruntowe oraz instrumenty urbanistyki operacyjnej ….. 207
  8.9. Konieczność zaangażowania funduszy publicznych i instrumentów urbanistyki operacyjnej ….. 210
  Rozdział 9
  Rewitalizacja powojennych dzielnic – osiedli mieszkaniowych ….. 213
  9.1. Rewitalizacja powojennych dzielnic mieszkaniowych – tematyka dominująca ….. 213
  9.2. Sprzedaż mieszkań – pierwsze próby rozwiązywania problemów osiedli  mieszkaniowych w niektórych krajach Unii Europejskiej ….. 214
  9.3. Inne działania na rzecz poprawy standardów mieszkaniowych na osiedlach uspołecznionych w Polsce i w dawnych krajach UE w latach 80. i 90 ….. 217
  9.4. Zasady polityki odnowy dzielnic-osiedli mieszkaniowych we Francji ….. 219
  9.4.1. Zasady aktualnej (2004-2013) polityki miejskiej we Francji ….. 219
  9.4.2. Działania w dziedzinie społecznej i kulturalnej ….. 220
  9.4.3. Zasady integracji urbanistycznej w przestrzeni osiedlablokowiska ….. 221
  9.4.4. Wspieranie zróżnicowania społecznego i funkcjonalnego dzielnicy ….. 223
  9.5. Przykład rewitalizacji osiedla Les Gresilles w Dijon – odnowa i integracja obszaru ….. 224
  9.5.1. Koncepcja i priorytety programu ….. 224
  9.5.2. Cele rekompozycji przestrzennej ….. 225
  9.6. Wnioski z doświadczeń francuskich ….. 227
  9.6.1. Antycypować zjawiska degradacji na osiedlach ….. 227
  9.6.2. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego ….. 230
  9.6.3. Potrzeba kompleksowych działań programowanych ….. 231
  9.7. „Prawo do mieszkania” we Francji ….. 232
  Rozdział 10
  Finansowanie polityki mieszkaniowej i programów odnowy urbanistycznej ….. 234
  10.1. Problematyka ….. 234
  10.2. Podstawy ideowe i prawne fi nansowania polityki mieszkaniowej we Francji ….. 236
  10.2.1. Sektor wspomagany ….. 237
  10.2.2. Sektor regulowany (reglamentowany) ….. 237
  10.2.3. Sektor „wolny” ….. 238
  10.3. Wsparcie publiczne dla różnych segmentów rynku mieszkaniowego ….. 238
  10.3.1. Budżetowa pomoc bezpośrednia dla inwestorów budownictwa uspołecznionego ….. 240
  10.3.2. Kredyty ….. 241
  10.3.3. Udział pracodawców w budowie mieszkań (PEEC) ….. 241
  10.3.4. Ulgi podatkowe ….. 242
  10.4. Pomoc dla specyfi cznych grup społecznych – system dodatków mieszkaniowych ….. 243
  10.5. Przesłanki dla polskiego systemu fi nansowania mieszkalnictwa w programach rewitalizacji ….. 246
  10.6. Finansowanie polityki miejskiej w sferze programów rewitalizacji ….. 248
  10.6.1. Zarządzanie wartością nieruchomości w programach odnowy ….. 248
  10.6.2. Budżetowe fi nansowanie polityki miejskiej jako „polityki horyzontalnej” ….. 250
  10.6.3. Finansowe aspekty realizacji Narodowego Programu Odnowy Miast ….. 252
  10.6.4. Możliwe opóźnienia z braku środków lokalnych ….. 254
  10.7. Aneks. Interwencjonizm państwowy we Francji i w Polsce ….. 255
  Rozdział 11
  Doświadczenia francuskie a budowa systemu zarządzania odnową miast w Polsce ….. 258
  11.1. Elementy systemu – transfer doświadczeń ….. 258
  11.2. Polityka miejska i jej wdrażanie w Polsce ….. 260
  11.3. Francuska ocena własnej polityki odnowy miast po roku 2003 ….. 263
  Spis treści 11
  11.3.1. Potrzeba lepszej koordynacji polityk miejskich na obszarach rewitalizacji ….. 264
  11.3.2. Lokalna polityka mieszkalnictwa na obszarach większych niż wybrane do rewitalizacji ….. 265
  11.3.3. Kompleksowe działania w mieszkalnictwie na obszarach aglomeracji ….. 265
  11.3.4. Antycypować przemiany: platforma dla komplementarnych działań sektora prywatnego w zasobie mieszkaniowym na obszarach rewitalizowanych ….. 266
  11.3.5. Wewnętrzna waloryzacja dzielnic wymaga lepszej koordynacji z odnową miasta ….. 267
  11.4. Wnioski dla polityki ochrony tożsamości kulturowej w programach rewitalizacji w Polsce: dziedzictwo urbanistyczne, architektoniczne i kulturowe miast historycznych. Polityka na rzecz krajobrazu ….. 270
  11.5. System instytucjonalny ….. 273
  11.5.1. Instytucje centralne dla rewitalizacji i odnowy miast ….. 273
  11.5.2. Instytucje regionalne dla przekształceń obszarów poprzemysłowych ….. 274
  11.5.3. Instytucje lokalne dla rewitalizacji: samorządowa sfera innowacji ….. 274
  11.5.4. Instytucje pozarządowe ….. 276
  11.6. Instrumenty legislacyjne na poziomie krajowym ….. 277
  11.7. Instrumenty urbanistyki operacyjnej ….. 282
  11.7.1. Poszerzenie Prawa Pierwokupu Komunalnego (francuskie DPU) ….. 283
  11.7.2. Przyznanie statusu celu publicznego lokalnym programom rewitalizacji …… 284
  11.7.3. Strefa Interwencji Gruntowej ….. 285
  11.7.4. Przestępstwo „wczesnego poinformowania” ….. 285
  11.8. Reformy fi nansowania rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń francuskich ….. 285
  11.8.1. Reforma czynszów i dodatków mieszkaniowych ….. 285
  11.8.2. Regionalne podatki na rewitalizację obszarów poprzemysłowych ….. 286
  11.8.3. Krajowy Fundusz Polityki Miejskiej i Rewitalizacji ….. 287
  11.8.4. Premie remontowe ….. 288
  11.9. Wnioski z doświadczeń francuskich dla rozwoju Lokalnych Programów Rewitalizacji ….. 289
  11.9.1. Lepiej zharmonizować działania na stykach pomiędzy instytucjami ….. 289
  11.9.2. Umowy operacyjne i wykonawcze ….. 290
  11.9.3. Kryteria oceny i kontroli programów i projektów rewitalizacji ….. 291
  11.9.4. Kształcenie i szkolenia operatorów ….. 293
  11.9.5. Czy sieciowy model operatorów PACT ARIM może przyjąć się w Polsce? ….. 295
  12. Bibliografia ….. 298
  13. Wyjaśnienie skrótów ….. 304
  Streszczenie ….. 306
  Résumé ….. 308
  Abstract ….. 310

  ISBN 978-83-89440-11-2

  Cena książki: 28,00 zł brutto