Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii

Zamów teraz

  Zamawiam

  Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Książka stanowi I tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
  Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.
  Spis treści
  Wstęp ….. 9
  I. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii ….. 13
  1. Wprowadzenie ….. 15
  2. Kontekst i geneza procesów rewitalizacji ….. 17
  2.1. Przyczyny kryzysu miast brytyjskich ….. 17
  2.1.1. Demografi a i styl życia ….. 17
  2.1.2. Gospodarka i społeczeństwo ….. 18
  2.1.3. Transport i środowisko ….. 20
  2.2. Władze lokalne i regionalne w Anglii ….. 21
  2.3. Ewolucja polityki rewitalizacji ….. 26
  2.4. Polityka mieszkaniowa w Wielkiej Brytanii ….. 34
  2.5. Strefy przedsiębiorczości jako narzędzie rewitalizacji ….. 37
  3. Współczesne procesy rewitalizacji w Wielkiej Brytanii ….. 42
  3.1. Instytucje i aktorzy rewitalizacji …… 42
  3.1.1. Poziom krajowy ….. 42
  3.1.2. Poziom regionalny i subregionalny ….. 49
  3.1.3. Poziom lokalny ….. 50
  3.2. Zarządzanie i organizacja procesów rewitalizacji ….. 54
  3.2.1. Rewitalizacja jako proces strategiczny ….. 55
  3.2.2. Partnerstwo dla rewitalizacji ….. 56
  3.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne ….. 59
  3.2.4. Procedura przymusowego wykupu ….. 60
  3.3. Planistyczne uwarunkowania procesów rewitalizacji ….. 61
  3.4. Finansowanie rewitalizacji ….. 64
  3.5. Monitoring i ocena procesów rewitalizacji ….. 70
  3.5.1. Monitoring i ocena wybranych projektów rewitalizacyjnych ….. 72
  3.5.2. Wybrane wskaźniki oceny i monitoringu projektów rewitalizacyjnych ….. 74
  3.6. Społeczne aspekty rewitalizacji ….. 78
  3.6.1. Partycypacja społeczności lokalnych w procesach rewitalizacji ….. 80
  3.7. Rewitalizacja a ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego i zrównoważony rozwój ….. 83
  4. Rewitalizacja według typów terenów ….. 95
  4.1. Rekultywacja obszarów zdegradowanych ekologicznie
  i rewitalizacja terenów poprzemysłowych …… 95
  4.2. Rewitalizacja centrów miast, krajobraz miejski ….. 100
  4.3. Rewitalizacja osiedli budynków wielorodzinnych …… 105
  4.4. Rewitalizacja nabrzeży (waterfronts) ….. 107
  5. Rewitalizacja według typów rozwijanych funkcji …..112
  5.1. Obiekty mieszkaniowe i gentryfi kacja ….. 112
  5.2. Obiekty usługowe ….. 115
  5.3. Obiekty edukacyjne, naukowe, sportowe i rekreacyjne ….. 119
  6. Przyszłość rewitalizacji w Wielkiej Brytanii ….. 123
  7. Podsumowanie ….. 126
  II. Rewitalizacja w Newcasle upon Tyne/Gateshead i Sunderland ….. 131
  8. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Północno-Wschodniej Anglii ….. 133
  9. Rewitalizacja w Newcastle upon Tyne i Gateshead ….. 138
  9.1. Charakterystyka miasta ….. 138
  9.2. Rewitalizacja i przebudowa Newcastle w latach 60. i 70. ….. 144
  9.2.1. Cele i założenia ….. 144
  9.2.2. Plan przebudowy Newcastle …… 147
  9.3. Studium przypadku: Eldon Square ….. 149
  9.3.1. Przebieg procesu ….. 151
  9.3.2. Rola głównych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu ….. 152
  9.3.3. Proces pozyskiwania ziemi i wyburzenia ….. 153
  9.3.4. Projekt architektoniczny ….. 153
  9.3.5. Finansowanie projektu ….. 155
  9.4. Ocena działań rewitalizacyjnych podjętych w latach 60. ….. 155
  9.5. Rewitalizacja Newcastle w latach 80. i 90. …… 157
  9.5.1. Cele i założenia ….. 157
  9.5.2. Lokalny Plan dla Centrum Miasta ….. 159
  9.6. Studium przypadku – Newcastle Quayside …… 163
  9.6.1. Finansowanie …… 163
  9.6.2. Strategia rewitalizacji ….. 164
  9.6.3. Przebieg procesu ….. 165
  9.7. Studium przypadku: Gateshead Quayside …… 173
  9.7.1. Millenium Bridge …… 175
  9.7.2. Centrum sztuki współczesnej Baltic Mill …… 176
  9.7.3. Centrum muzyczno-koncertowe – The Sage Gateshead ….. 178
  10. Rewitalizacja w Sunderland …… 181
  10.1. Charakterystyka miasta …… 181
  10.2. Przykłady projektów rewitalizacji …… 183
  10.2.1. Projekt „Ogrody Mowbray” (Mowbray Gardens) …… 186
  10.2.2. Nabrzeże św. Piotra – Szlak Rzeźb (St Peter’s Riverside) ….. 189
  10.2.3. Wioska Stadionowa (Stadium Village) ….. 192
  10.2.4. Sunniside ….. 194
  10.2.5. Obszar dawnego browaru Vaux ….. 197
  11. Podsumowanie i wnioski …… 199
  III. Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń brytyjskich w warunkach polskich …… 203
  12. Wprowadzenie  ….. 205
  13. Rozwiązania prawne i fi nansowe …… 207
  14. Rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne ….. 209
  15. Systemy monitorowania i oceny ….. 213
  16. System konsultacji społecznych …… 216
  17. Podsumowanie ….. 219
  Bibliografia …… 221
  Akty prawne wymienione w książce …… 229
  Spis tabel …… 230
  Spis rycin ……230
  Spis fotografi i …… 231
  Spis ramek …… 233
  Strony i portale internetowe związane z rewitalizacją w Wielkiej Brytanii ….. 234
  Urban Regeneration in the United Kingdom …… 237

  ISBN 978-83-89440-95-2

  Cena książki: 28,00 zł brutto