Rewitalizacja miast w Niemczech

Zamów teraz

  Zamawiam

  Rewitalizacja miast w Niemczech Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Książka stanowi III tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
  Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.
    Spis treści
  Wstęp ….. 9
  Część I. Rewitalizacja miast w Niemczech ….. 13
  1. Wprowadzenie ….. 15
  2. Kontekst i geneza procesów rewitalizacji ….. 17
  2.1. Przyczyny degradacji miast niemieckich ….. 17
  2.2. Ewolucja polityki rewitalizacji i polityki miejskiej ….. 27
  3. Zasady rewitalizacji ….. 42
  3.1. Cele rewitalizacji w miastach niemieckich. Programy rewitalizacji …… 42
  3.2. Instytucje i aktorzy rewitalizacji w Niemczech ….. 47
  3.3. Partnerstwo dla rewitalizacji. Znaczenie PPP w procesie rewitalizacji w Niemczech ….. 50
  3.4. Rewitalizacja jako proces strategiczny ….. 53
  3.5. Zarządzanie rewitalizacją – podstawy prawne i organizacja ….. 55
  3.6. Planistyczne uwarunkowania procesów rewitalizacji ….. 60
  3.7. Finansowanie rewitalizacji ….. 64
  3.7.1. Podstawy fi nansowania rewitalizacji miast ….. 64
  3.7.2. Finansowanie rewitalizacji na przykładzie procedur stosowanych w programie „Przebudowa miast starych krajów związkowych” (Stadtumbau West) ….. 67
  3.8. Monitoring i ocena procesów rewitalizacji w Niemczech ….. 69
  3.9. Partycypacja społeczności lokalnych w procesach rewitalizacji ….. 74
  3.10. Specjalne strefy miejskie (Urban Improvement Districts) jako narzędzie rewitalizacji ….. 78
  3.11. Polityka mieszkaniowa w kontekście rewitalizacji – wybrane aspekty ….. 83
  3.12. Polityka transportowa a rewitalizacja ….. 84
  3.13. Rewitalizacja a zasady zrównoważonego rozwoju ….. 86
  3.14. Rewitalizacja a ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego ….. 88
  3.15. Szkolenia i edukacja dla rewitalizacji ….. 90
  4. Społeczne aspekty rewitalizacji ….. 93
  5. Rewitalizacja a rynek nieruchomości ….. 101
  5.1. Rewitalizacja a przewagi inwestycyjne ….. 101
  5.2. Kryzysy na rynku nieruchomości a rewitalizacja ….. 103
  5.3. Oddziaływanie procesów rewitalizacyjnych na rynek nieruchomości w Niemczech ….. 107
  6. Rewitalizacja według typów terenu ….. 112
  6.1. Rekultywacja obszarów zdegradowanych ekologicznie ….. 112
  6.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ….. 114
  6.3. Rewitalizacja centrów miast ….. 118
  6.4. Rewitalizacja budynków wielorodzinnych (blokowisk) ….. 121
  6.5. Rewitalizacja nabrzeży ….. 125
  6.6. Rewaloryzacja krajobrazu miejskiego ….. 127
  7. Rewitalizacja według typów rozwijanych funkcji ….. 130
  7.1. Obiekty mieszkaniowe i gentryfi kacja ….. 130
  7.2. Centra handlowe ….. 134
  7.3. Centra biurowe ….. 136
  7.4. Hotele i gastronomia ….. 137
  7.5. Obiekty edukacyjne i naukowe ….. 138
  7.6. Obiekty kulturalne ….. 139
  7.7. Obiekty sportowe i rekreacyjne ….. 140
  7.8. Obiekty i parki przemysłowe ….. 141
  7.9. Tereny zielone ….. 142
  8. Podsumowanie. Efekty programów rewitalizacji w Niemczech ….. 143
  CZĘŚĆ II. REWITALIZACJA LIPSKA ….. 149
  9. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Saksonii i Lipska ….. 151
  10. Odnowa Lipska ….. 155
  10.1. Kierunki strategiczne ….. 155
  10.2. Programy i instrumenty wspierające rewitalizację ….. 156
  10.3. Kwartały miasta objęte rewitalizacją ….. 160
  11. Szczegółowa analiza wybranych przypadków odnowy miejskiej ….. 164
  11.1. Odnowa miejska poprzez promowanie własności prywatnej – program Selbstnutzer …… 164
  11.2. Przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych – Buntgarnwerke ….. 167
  11.3. Rewitalizacja blokowiska Grünau ….. 168
  12. Zarządzenie procesami rewitalizacji w Lipsku. Struktury organizacyjne procesów rewitalizacji ….. 172
  12.1. Organizacja Urzędu Odnowy Miasta i Rozwoju Mieszkalnictwa ….. 172
  12.2. „Kręgi zaangażowania” – inni uczestnicy procesu rewitalizacji ….. 175
  13. Finansowanie programów rewitalizacji ….. 177
  14. Monitoring procesów rewitalizacji w Lipsku ….. 183
  15. Efekty rewitalizacji w Lipsku ….. 185
  16. Podsumowanie ….. 190
  Część III. Rewitalizacja Bremy …… 193
  17. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Landu i miasta Brema ….. 195
  18. Odnowa Bremy ….. 200
  18.1. Kierunki strategiczne ….. 200
  18.2. Programy i projekty wspierające rewitalizację ….. 203
  19. Szczegółowa analiza wybranych przypadków rewitalizacji ….. 210
  19.1. Rewitalizacja Gröpelingen ….. 210
  19.2. Rewitalizacja blokowiska Osterholz-Tenever ….. 216
  19.3. Überseestadt – koncepcja rewitalizacji i zagospodarowania obszaru dawnego portu handlowego ….. 219
  20. Zarządzanie procesami organizacyjnymi ….. 225
  21. Monitoring procesów rewitalizacji w Bremie ….. 229
  21.1. Ewaluacja programów „Mieszkanie w Sąsiedztwie” i „Miasto socjalne” (Wohnen in Nachbarschaften – Soziale Stadt, WiN – Soziale Stadt) ….. 228
  21.2. System Informacji Przestrzennej – Bremen Kleinräumig Infosystem ….. 231
  22. Efekty rewitalizacji w Bremie ….. 233
  23. Podsumowanie ….. 238
  Część IV. Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń niemieckich w Polsce ….. 241
  24. Wprowadzenie – wnioski ogólne ….. 243
  24.1. Przydatność doświadczeń niemieckich ….. 243
  24.2. Tożsamość przyczyn degradacji i rewitalizacji miast w Polsce i w Niemczech ….. 246
  24.3. Podstawowa różnica w uwarunkowaniach działań rewitalizacyjnych pomiędzy Niemcami a Polską ….. 247
  24.4. Kompleksowość działań i zaangażowanie władz centralnych ….. 250
  25. Rozwiązania prawne …… 252
  26. Systemy zarządzania – rozwiązania organizacyjne i instytucjonalne ….. 260
  27. Rozwiązania fi nansowe ….. 267
  27.1. Struktura fi nansowania ….. 267
  27.2. Finansowy konfl ikt interesów i jego rozwiązanie w prawie niemieckim ….. 269
  27.3. Rozlicznie kosztów i efektów rewitalizacji ….. 270
  27.4. Wnioski ….. 272
  28. Konsultacje społeczne ….. 273
  29. Systemy monitorowania i oceny ….. 276
  Zakończenie ….. 279
  Słownik wybranych pojęć ….. 280
  Spis tabel ….. 283
  Spis rysunków ….. 287
  Literatura cytowana ….. 292
  Wybrane akty prawne ….. 301
  Wybrane strony internetowe ….. 301
  Inne materiały ….. 302
  Conclusion ….. 303

  ISBN 978-83-89440-01-3

  Cena książki: 28,00 zł brutto