Rewitalizacja miast w Niemczech

Zamów teraz

Zamawiam

Rewitalizacja miast w Niemczech Cena: 28,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Książka stanowi III tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.
  Spis treści
Wstęp ….. 9
Część I. Rewitalizacja miast w Niemczech ….. 13
1. Wprowadzenie ….. 15
2. Kontekst i geneza procesów rewitalizacji ….. 17
2.1. Przyczyny degradacji miast niemieckich ….. 17
2.2. Ewolucja polityki rewitalizacji i polityki miejskiej ….. 27
3. Zasady rewitalizacji ….. 42
3.1. Cele rewitalizacji w miastach niemieckich. Programy rewitalizacji …… 42
3.2. Instytucje i aktorzy rewitalizacji w Niemczech ….. 47
3.3. Partnerstwo dla rewitalizacji. Znaczenie PPP w procesie rewitalizacji w Niemczech ….. 50
3.4. Rewitalizacja jako proces strategiczny ….. 53
3.5. Zarządzanie rewitalizacją – podstawy prawne i organizacja ….. 55
3.6. Planistyczne uwarunkowania procesów rewitalizacji ….. 60
3.7. Finansowanie rewitalizacji ….. 64
3.7.1. Podstawy fi nansowania rewitalizacji miast ….. 64
3.7.2. Finansowanie rewitalizacji na przykładzie procedur stosowanych w programie „Przebudowa miast starych krajów związkowych” (Stadtumbau West) ….. 67
3.8. Monitoring i ocena procesów rewitalizacji w Niemczech ….. 69
3.9. Partycypacja społeczności lokalnych w procesach rewitalizacji ….. 74
3.10. Specjalne strefy miejskie (Urban Improvement Districts) jako narzędzie rewitalizacji ….. 78
3.11. Polityka mieszkaniowa w kontekście rewitalizacji – wybrane aspekty ….. 83
3.12. Polityka transportowa a rewitalizacja ….. 84
3.13. Rewitalizacja a zasady zrównoważonego rozwoju ….. 86
3.14. Rewitalizacja a ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego ….. 88
3.15. Szkolenia i edukacja dla rewitalizacji ….. 90
4. Społeczne aspekty rewitalizacji ….. 93
5. Rewitalizacja a rynek nieruchomości ….. 101
5.1. Rewitalizacja a przewagi inwestycyjne ….. 101
5.2. Kryzysy na rynku nieruchomości a rewitalizacja ….. 103
5.3. Oddziaływanie procesów rewitalizacyjnych na rynek nieruchomości w Niemczech ….. 107
6. Rewitalizacja według typów terenu ….. 112
6.1. Rekultywacja obszarów zdegradowanych ekologicznie ….. 112
6.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ….. 114
6.3. Rewitalizacja centrów miast ….. 118
6.4. Rewitalizacja budynków wielorodzinnych (blokowisk) ….. 121
6.5. Rewitalizacja nabrzeży ….. 125
6.6. Rewaloryzacja krajobrazu miejskiego ….. 127
7. Rewitalizacja według typów rozwijanych funkcji ….. 130
7.1. Obiekty mieszkaniowe i gentryfi kacja ….. 130
7.2. Centra handlowe ….. 134
7.3. Centra biurowe ….. 136
7.4. Hotele i gastronomia ….. 137
7.5. Obiekty edukacyjne i naukowe ….. 138
7.6. Obiekty kulturalne ….. 139
7.7. Obiekty sportowe i rekreacyjne ….. 140
7.8. Obiekty i parki przemysłowe ….. 141
7.9. Tereny zielone ….. 142
8. Podsumowanie. Efekty programów rewitalizacji w Niemczech ….. 143
CZĘŚĆ II. REWITALIZACJA LIPSKA ….. 149
9. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Saksonii i Lipska ….. 151
10. Odnowa Lipska ….. 155
10.1. Kierunki strategiczne ….. 155
10.2. Programy i instrumenty wspierające rewitalizację ….. 156
10.3. Kwartały miasta objęte rewitalizacją ….. 160
11. Szczegółowa analiza wybranych przypadków odnowy miejskiej ….. 164
11.1. Odnowa miejska poprzez promowanie własności prywatnej – program Selbstnutzer …… 164
11.2. Przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych – Buntgarnwerke ….. 167
11.3. Rewitalizacja blokowiska Grünau ….. 168
12. Zarządzenie procesami rewitalizacji w Lipsku. Struktury organizacyjne procesów rewitalizacji ….. 172
12.1. Organizacja Urzędu Odnowy Miasta i Rozwoju Mieszkalnictwa ….. 172
12.2. „Kręgi zaangażowania” – inni uczestnicy procesu rewitalizacji ….. 175
13. Finansowanie programów rewitalizacji ….. 177
14. Monitoring procesów rewitalizacji w Lipsku ….. 183
15. Efekty rewitalizacji w Lipsku ….. 185
16. Podsumowanie ….. 190
Część III. Rewitalizacja Bremy …… 193
17. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Landu i miasta Brema ….. 195
18. Odnowa Bremy ….. 200
18.1. Kierunki strategiczne ….. 200
18.2. Programy i projekty wspierające rewitalizację ….. 203
19. Szczegółowa analiza wybranych przypadków rewitalizacji ….. 210
19.1. Rewitalizacja Gröpelingen ….. 210
19.2. Rewitalizacja blokowiska Osterholz-Tenever ….. 216
19.3. Überseestadt – koncepcja rewitalizacji i zagospodarowania obszaru dawnego portu handlowego ….. 219
20. Zarządzanie procesami organizacyjnymi ….. 225
21. Monitoring procesów rewitalizacji w Bremie ….. 229
21.1. Ewaluacja programów „Mieszkanie w Sąsiedztwie” i „Miasto socjalne” (Wohnen in Nachbarschaften – Soziale Stadt, WiN – Soziale Stadt) ….. 228
21.2. System Informacji Przestrzennej – Bremen Kleinräumig Infosystem ….. 231
22. Efekty rewitalizacji w Bremie ….. 233
23. Podsumowanie ….. 238
Część IV. Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń niemieckich w Polsce ….. 241
24. Wprowadzenie – wnioski ogólne ….. 243
24.1. Przydatność doświadczeń niemieckich ….. 243
24.2. Tożsamość przyczyn degradacji i rewitalizacji miast w Polsce i w Niemczech ….. 246
24.3. Podstawowa różnica w uwarunkowaniach działań rewitalizacyjnych pomiędzy Niemcami a Polską ….. 247
24.4. Kompleksowość działań i zaangażowanie władz centralnych ….. 250
25. Rozwiązania prawne …… 252
26. Systemy zarządzania – rozwiązania organizacyjne i instytucjonalne ….. 260
27. Rozwiązania fi nansowe ….. 267
27.1. Struktura fi nansowania ….. 267
27.2. Finansowy konfl ikt interesów i jego rozwiązanie w prawie niemieckim ….. 269
27.3. Rozlicznie kosztów i efektów rewitalizacji ….. 270
27.4. Wnioski ….. 272
28. Konsultacje społeczne ….. 273
29. Systemy monitorowania i oceny ….. 276
Zakończenie ….. 279
Słownik wybranych pojęć ….. 280
Spis tabel ….. 283
Spis rysunków ….. 287
Literatura cytowana ….. 292
Wybrane akty prawne ….. 301
Wybrane strony internetowe ….. 301
Inne materiały ….. 302
Conclusion ….. 303

ISBN 978-83-89440-01-3

Cena książki: 28,00 zł brutto